Sa­oe­disch de­cor ver­deelt de Ita­li­aan­se ti­fo­si

Dis­cus­sie in Ita­lië over het vrouw­on­vrien­de­lij­ke Sa­oe­di-Ara­bië als speel­lo­ca­tie voor het du­el om de Su­per­cup tus­sen Ju­ven­tus en AC Mi­lan.

NRC Handelsblad - - Sport - Marc Leij­en­dek­ker

Mat­teo Sal­vi­ni, de Ita­li­aan­se vi­ce­pre­mier die als een soort ‘she­riff ’ zijn land wil be­vrij­den van bui­ten­lan­ders, is het vrij­wel nooit eens met Lau­ra Bol­dri­ni, de oud-Ka­mer­voor­zit­ter die veer­tien jaar woord­voer­der was van de VN-or­ga­ni­sa­tie voor vluch­te­lin­gen. Maar dit keer klin­ken ze sa­men als een du­et: de­ze voet­bal­wed­strijd zou niet mo­gen door­gaan.

Het gaat om de ‘Su­per­cop­pa’. Vol­gen­de week dins­dag wordt hier­om ge­voet­bald tus­sen Ju­ven­tus, de lands­kam­pi­oen van vo­rig sei­zoen, en AC Mi­lan, de ver­lie­zer van de Ita­li­aan­se be­ker­fi­na­le te­gen Ju­ven­tus. Het sta­di­on, met 60.000 plaat­sen, is bij­na uit­ver­kocht, en veel di­rect be­trok­ke­nen zeg­gen dat er niets meer aan te doen is. Maar veel Ita­li­a­nen, met na­me vrou­wen, vin­den het een schan­de.

De wed­strijd is na­me­lijk ver­kocht aan Sa­oe­di-Ara­bië. In ruil voor 22 mil­joen eu­ro heeft de Ita­li­aan­se voet­bal­bond vo­rig jaar zo­mer be­slo­ten drie van de ko­men­de vijf wed­strij­den om de Su­per­cup in dat land te la­ten spe­len. Ca­na­da, Chi­na en Qa­tar wa­ren ook ge­ïn­te­res­seerd, maar de Sa­oe­di’s bo­den het meest. Al­weer. De ver­koop van de Su­per­cop­pa aan Sa­oe­di-Ara­bië maakt deel uit van een ont­wik­ke­ling waar­bij steen­rij­ke lan­den, voor­al in het Mid­denOos­ten, er­in sla­gen gro­te sport­eve­ne­men­ten naar zich toe te ha­len, ook al is er kri­tiek op hun in­ter­ne po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche en so­ci­a­le be­leid.

Apart vak

Na de on­der­te­ke­ning van het con­tract bleef het lang stil in Ita­lië. Maar toen twee we­ken ge­le­den dui­de­lijk werd dat vrou­wen al­leen, ook de mee­rei­zen­de Ita­li­aan­se sup­por­ters, in het sta­di­on in een apart vak moesten gaan zit­ten, barst­te de kri­tiek los – met de moord op jour­na­list Kas­hog­gi soms als ex­tra ar­gu­ment om niet te gaan.

„Je kan niet spe­len in een land dat vrou­wen dis­cri­mi­neert”, ful­mi­neer­de Gi­or­gio Me­lo­ni, lei­der van een klei­ne recht­se par­tij. De ra­di­caal-link­se Bol­dri­ni vond dat de staats­om­roep Rai moet wor­den ver­bo­den de wed­strijd recht­streeks uit te zen­den. Le­ga-lei­der Sal­vi­ni, een fer­ven­te ti­fo­so van Mi­lan die vaak op de tri­bu­ne zit, zei dat hij dit keer niet zal kij­ken want „ik kan niet naar een wed­strijd kij­ken tus­sen de slui­ers en boer­ka’s”. Zijn par­tij­ge­noot Pa­o­lo Gri­mol­di, vi­ce­pre­si­dent van de Ka­mer­com­mis­sie voor Bui­ten­land­se Za­ken, zei dat Ita­lië zijn waar­den voor een hand­je­vol geld heeft ver­kocht.

„Het is een ver­gis­sing een wed­strijd te spe­len waar vrou­wen al­leen in ge­re­ser­veer­de zo­nes bij mo­gen zijn. We moe­ten de­ze dis­cri­mi­na­tie niet ac­cep­te­ren. Wie dat ac­cep­teert, is me­de­plich­tig”, zei mi­nis­ter Gi­ulia Bon­gior­no, oud-lid van de raad van be­stuur van Ju­ven­tus. En Bar­ba­ra Ber­lus­co­ni, doch­ter van en een paar jaar be­stuur­der van Mi­lan, zei in de krant Il Fat­to Quo­ti­dia­no: „De­ze wed­strijd moet niet wor­den ge­or­ga­ni­seerd in een land waar geen res­pect is voor de vrouw. De ge­schie­de­nis heeft ons ech­ter ge­leerd dat het boy­cot­ten van sport­eve­ne­men­ten die al ge­pland zijn, nooit nut­tig is ge­weest.”

Bar­ba­ra Ber­lus­co­ni vond wel dat er hy­po­cri­sie schuilt in de ver­ont­waar­dig­de re­ac­ties van po­li­ti­ci. Als er za­ken ge­daan kun­nen wor­den, kijkt ie­der­een de an­de­re kant op als het om men­sen­rech­ten gaat, zei ze. Het voet­bal, liet ze cy­nisch we­ten, „krijgt nu als al­tijd de taak om de we­reld te red­den”.

Stap voor­uit

Je kan niet spe­len in een land dat vrou­wen dis­cri­mi­neert Gi­or­gio Me­lo­ni politicus

De voor­stan­ders wach­ten rus­tig tot de storm is gaan lig­gen. Man­lio Di Ste­fa­no, na­mens de po­pu­lis­ti­sche Vijf­ster­ren­be­we­ging staats­se­cre­ta­ris van Bui­ten­land­se Za­ken, schreef op het par­tij­blog dat hij al die ver­ont­waar­di­ging „op z’n minst be­la­che­lijk” vindt. Het gaat om sport, niet om po­li­tiek schreef hij. Bo­ven­dien mo­gen de vrou­wen al­leen naar het sta­di­on, zon­der man, en dat is al een stap voor­uit. „Heel Eu­ro­pa (de wieg van de de­mo­cra­tie) heeft po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche en so­ci­a­le be­trek­kin­gen met lan­den waar de sha­ria van kracht is”, schreef hij. „Wil je iets doen te­gen de sha­ria? Doe dat dan met de po­li­tiek en niet met de sport, an­ders ben je be­zig met een zin­lo­ze en hy­po­crie­te po­le­miek.”

Half Ita­lië weet nu dat er sinds vo­rig jaar wel eni­ge voor­uit­gang is ge­boekt als het om vrou­wen en sport gaat: ze mo­gen nu in ie­der ge­val naar het sta­di­on. In een apart vak als ze al­leen zijn, in het fa­mi­lie­vak als ze door een man wor­den be­ge­leid – voor man­nen al­leen zijn ook apar­te vak­ken.

De Ita­li­aan­se voet­bal­bond her­haalt dit ook steeds: het is al een stap voor­uit dat vrou­wen über­haupt naar het sta­di­on mo­gen. „Lo­ka­le tra­di­ties leg­gen be­lem­me­rin­gen op die niet van de ene dag op de an­de­re kun­nen wor­den ver­an­derd”, schreef de vi­ce-pre­si­dent van de bond, Gae­ta­no Mic­chichè, in een lan­ge open brief aan de Ita­li­aan­se sup­por­ters. Daar­in on­der­streep­te hij ook dat Sa­oe­di-Ara­bië „de be­lang­rijk­ste han­dels­part­ner van Ita­lië in het Mid­den-Oosten” is.

Mi­nis­ter Sal­vi­ni van Bin­nen­land­se Za­ken, vindt de he­le Su­per­cop­pa dins­dag in het King Ab­dul­lah Sports Ci­ty Sta­di­um in Jed­dah „een tries­te, sme­ri­ge be­doe­ning”. Maar er zit een lucht­je aan zijn ver­ont­waar­di­ging, vin­den cri­ti­ci. Tij­dens de wed­strijd In­ter-Na­po­li op 26 de­cem­ber maak­ten In­ter-sup­por­ters zo vaak oer­woud­ge­lui­den als de Se­ne­ga­le­se ver­de­di­ger Kou­li­ba­ly aan de bal was, dat Na­po­li-trai­ner An­cel­ot­ti de scheids­rech­ter tot drie keer toe vroeg de wed­strijd stil te leg­gen. Ge­beurt wel va­ker, geen ra­cis­me, oor­deel­de Sal­vi­ni. Daar zou ex-Ka­mer­voor­zit­ter Bol­dri­ni het weer niet mee eens zijn ge­weest – en ook de voet­bal­bond niet: In­ter moet twee thuis­wed­strij­den zon­der pu­bliek spe­len. Geen man­nen, geen vrou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.