Wat heb je aan een les van Wop­ke Hoeks­tra?

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Petra de Ko­ning Petra de Ko­ning (p.de­ko­[email protected]; @pde­ko­ning) ver­vangt de­ze week Tom-Jan Meeus.

Ad Fluijt, di­rec­teur van ba­sis­school De Meer­paal in Brui­nis­se, zegt het maar met­een: het was niet zíjn idee ge­weest dat CDA-mi­nis­ter Wop­ke Hoeks­tra van Fi­nan­ci­ën in no­vem­ber een gast­les kwam ge­ven aan groep 6 en 7. De or­ga­ni­sa­tie ‘Wij­zer in Geld­za­ken’, op­ge­richt door Fi­nan­ci­ën, had ge­vraagd of de mi­nis­ter kon ko­men.

Na­tuur­lijk wil zo’n mi­nis­ter dat. Je bent eens weg van kan­toor. En po­li­tiek is het van le­vens­be­lang om ge­zien te wor­den met ‘ge­wo­ne men­sen’. Hoeks­tra geldt in het CDA als mo­ge­lij­ke op­vol­ger van Sy­brand Bu­ma, net als mi­nis­ter Hu­go de Jon­ge van Volks­ge­zond­heid. De Jon­ge is el­ke week wel op be­zoek bij ou­de­ren of zie­ken, hij gaat mee met de wijk­ver­ple­ging, drinkt kof­fie met ge­han­di­cap­ten. Wop­ke Hoeks­tra geeft een keer per maand, steeds in een an­de­re pro­vin­cie, les over ver­ant­woord geld uit­ge­ven.

In Al­me­re zag ik hem wat stijf­jes voor een ma­vo-klas staan, in Heer­len wat los­ser voor een groep ha­vo-leer­lin­gen. In het Zeeuw­se dorp Brui­nis­se, met jon­ge­re kin­de­ren, leek hij het meest op zijn ge­mak. Hij had zijn das af­ge­daan, zijn jas­je was uit, de mou­wen op­ge­stroopt.

Wop­ke Hoeks­tra trekt met die les­sen wel­wil­len­de aan­dacht van lo­ka­le kran­ten, ra­dio, tv. Maar wat heb je er­aan als school? Di­rec­teur Ad Fluijt had er zijn twij­fels over. Maar hij wil­de geen nee zeg­gen. PvdA’er Sha­ron Dijks­ma was er ook een keer, in de tijd dat ze staats­se­cre­ta­ris was van On­der­wijs. Net als – toen nog – com­mis­sa­ris van de ko­nin­gin Kar­la Pe­ijs. De va­der van Hu­go de Jon­ge, her­vormd pre­di­kant, gaf ja­ren­lang gods­dienst op de Meer­paal.

Voor Hoeks­tra’s be­zoek kreeg de school ‘richt­lij­nen’. Over het glaas­je wa­ter voor de mi­nis­ter, over de leer­lin­gen die voor­be­reid moesten zijn, de vei­lig­heid. Kon de voor­deur op slot? In Zee­land vin­den ze dat al snel over­dre­ven, in Brui­nis­se zet je je fiets niet eens op slot. Maar de be­vei­li­ging wil­de dat Hoeks­tra niet ver hoef­de te lo­pen, op de stil­le par­keer­plaats bij school wer­den twee par­keer­plek­ken af­ge­zet met rood-wit lint.

De les zelf, zegt Fluijt, was heel leuk. Wel klas­si­ka­ler dan de kin­de­ren ge­wend zijn. „Zo doen wij dat niet meer.” Maar hij denkt dat de leer­lin­gen veel heb­ben ge­leerd over geld, de be­gro­ting, het goud van De Ne­der­land­sche Bank. Het was voor de kin­de­ren een „be­le­ve­nis” dat ze wer­den ge­ïn­ter­viewd, ze kwa­men op ra­dio en tv. De juf was ‘Zeeuw van de Dag’ bij Om­roep Zee­land.

De Meer­paal, vindt de di­rec­teur, is in het zon­ne­tje ge­zet. Al weet hij niet pre­cies waar het goed voor is, slecht was het ook niet. En dus vindt Fluijt dat het de moei­te waard was. En het geld. De school gaf zo’n 100 eu­ro uit aan Zeeuw­se bo­lus­sen en fles­sen wit­te wijn voor de mi­nis­ter en zijn me­de­wer­kers.

Hoeks­tra zelf liet die mid­dag aan Hu­go de Jon­ge we­ten dat hij op de school was ge­weest waar de ou­de De Jon­ge vroe­ger gods­dienst­le­raar was. De wijn had hij weg­ge­ge­ven, op zijn mi­nis­te­rie.

De gast­les was klas­si­ka­ler dan de kin­de­ren ge­wend zijn. ‘Zo doen wij dat niet meer.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.