‘Laat bur­gers zelf geen men­sen staan­de hou­den’

De in­zet van bur­gers door de po­li­tie is en­thou­si­ast om­armd maar de re­gie ont­breekt, blijkt uit een on­der­zoek.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door on­ze re­dac­teur

Cla­ra van de Wiel

Het be­richt ver­schijnt rond 18.30 uur in de buur­tap­p­groep. „Erg groot vuur­werk, al 10 mi­nu­ten”, schrijft ie­mand, met de pre­cie­ze lo­ca­tie er­bij. Een tijd­je la­ter nieu­we be­rich­ten. Er zijn jon­gens staan­de ge­hou­den en ge­ge­vens ge­no­teerd. Door een bur­ger.

An­de­re ap­p­groep, an­der mo­ment. Een vrouw meldt de ver­mis­sing van haar pleeg­zoon. Niet veel la­ter ver­schijnt ie­mand aan haar deur om ex­tra in­lich­tin­gen in te win­nen. Een man in een hes­je. Een buurt­be­wo­ner.

Het zijn voor­beel­den uit ‘Po­li­tie en ac­tief bur­ger­schap: een vei­lig ver- Buurt­pre­ven­tie in een wijk in Ede. bond?’, een rap­port van on­der­zoeks­pro­gram­ma Po­li­tie en We­ten­schap dat vrij­dag ver­scheen. Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie bij po­li­tie­werk neemt toe. In veel wij­ken zijn er ap­p­groe­pen, in som­mi­ge ook buurt­pre­ven­tie­teams, die de po­li­tie hel­pen bij op­spo­ring en toe­zicht. Voor dit on­der­zoek be­ke­ken on­der­zoe­kers Vas­co Lub en Tom de Leeuw vier ver­schil­len­de wij­ken. Ze praat­ten uit­voe­rig met be­trok­ke­nen en kre­gen toe­gang tot veel ap­p­con­ver­sa­ties.

De in­zet van bur­gers is door po­li­tie en ge­meen­ten en­thou­si­ast om­armd, zegt Lub. Deels als ge­volg van be­zui­ni­gin­gen, maar ook als on­der­deel van de par­ti­ci­pa­tie­sa­men­le­ving. Lub: „Het is ex­pli­ciet be­leid van de po­li­tie com­mu­ni­ties ga­ted

om meer met bur­gers sa­men te wer­ken. Men is blij met el­ke ap­p­groep. Maar wat die sa­men­wer­king in­hou­de­lijk zou moe­ten be­te­ken, daar wordt nau­we­lijks over na­ge­dacht.”Ei­gen­rich­ting ligt daar­door op de loer, za­gen de on­der­zoe­kers, net als et­ni­sche pro­fi­le­ring. Lub ver­telt over een agent die buurt­be­wo­ners sti­mu­leer­de ,,ál­les te mel­den, juist ook op ba­sis van on­der­buik­ge­voe­lens.” In een an­de­re wijk ont­ston­den span­nin­gen, om­dat niet ie­der­een het kor­da­te en aan­we­zi­ge op­tre­den van een pre­ven­tie­team van me­de­buurt­be­wo­ners op prijs stel­de. Lub: „Dat bur­gers zelf men­sen staan­de be­gin­nen te hou­den of buurt­on­der­zoek star­ten kan echt heel on­wen­se­lij­ke si­tu­a­ties op­le­ve­ren. Er is een re­den dat de po­li­tie een on­par­tij­dig, neu­traal in­sti­tuut is.”Ook kan het uit­be­ste­den van po­li­tie­werk de ver­schil­len tus­sen wij­ken ver­ster­ken. Juist in wij­ken waar wei­nig cri­mi­na­li­teit is, zijn pre­ven­tie­teams vaak goed ge­or­ga­ni­seerd en ver­loopt de com­mu­ni­ca­tie met de po­li­tie soe­pe­ler. In so­ci­aal zwak­ke­re wij­ken schuurt de sa­men­wer­king meer. Lub: „Als dat zich voort­zet, zou je in de toe­komst een soortkun­nen krij­gen, waar goed ge­or­ga­ni­seer­de bur­gers hun vei­lig­heid zelf be­wa­ken.”De in­zet van bur­gers, on­der­stre­pen de on­der­zoe­kers, kan al­leen met strak­ke re­gie, en nooit be­doeld zijn om de po­li­tie werk uit han­den te ne­men. Want: het in goe­de ba­nen lei­den van de par­ti­ci­pa­tie vergt juist ook werk.Lub be­na­drukt: mooie voor­beel­den zijn er ook. Bij­voor­beeld de wijk waar bur­gers hiel­pen he­ling op te los­sen, of waar wo­ning­in­braak werd te­rug­ge­dron­gen. Maar, zegt hij, er moet veel be­ter wor­den na­ge­dacht over hoe het wordt in­ge­zet. „Wat zijn de pro­ce­du­res? Wan­neer wordt aan bur­gers ge­vraagd iets te mel­den, en wan­neer niet? Wat mo­gen bur­gers zelf doen? Wel­ke tech­no­lo­gie ge­brui­ken we daar­voor?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.