Mi­li­tai­ren VS ver­trek­ken van de ba­sis in Sy­rië

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door een on­zer re­dac­teu­ren

De Ver­e­nig­de Sta­ten zijn be­gon­nen met het te­rug­trek­ken van de troe­pen uit Sy­rië. Dat heeft een woord­voer­der van de krijgs­macht be­ves­tigd. In de af­ge­lo­pen da­gen be­stond er eni­ge on­dui­de­lijk­heid over de te­rug­trek­king van het Ame­ri­kaan­se le­ger.

De woord­voer­der gaf uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen geen de­tails over hoe snel de mi­li­tai­ren het ge­bied zul­len ver­la­ten. Ook zei hij niet wel­ke een­he­den en lo­ca­ties het be­treft, al­dus pers­bu­reau AP. Vol­gens het Sy­risch Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten ver­trok­ken de eerste mi­li­tai­ren op don­der­dag­avond van de ba­sis in Al-Rme­lan in de noord­oos­te­lij­ke pro­vin­cie Al-Has­a­k­ah.

Pre­si­dent Trump kon­dig­de op 19 de­cem­ber aan het Ame­ri­kaan­se le­ger in Noord-Sy­rië bin­nen een paar we­ken te­rug te wil­len trek­ken. Dat leid­de tot bre­de in­ter­na­ti­o­na­le kri­tiek. De vrees be­staat voor een Turks of­fen­sief in het ge­bied om­dat dit land de Sy­risch-Koer­di­sche YPG be­schouwt als een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie die gel­inkt is aan de Turks-Koer­di­sche PKK.

Vo­ri­ge week zon­dag zei de Ame­ri­kaan­se nai­to­na­le vei­lig­heids­ad­vi­seur Jo­hn Bol­ton nog dat de troe­pen het noord­oos­ten van Sy­rië pas zou­den ver­la­ten als IS vol­le­dig is ont­man­teld en er ga­ran­ties zijn dat Tur­kije de Sy­risch-Koer­di­sche mi­li­tie niet aan­valt.

Trumps mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Mi­ke Pom­peo ver­de­dig­de de te­rug­trek­king don­der­dag tij­dens een be­zoek aan een uni­ver­si­teit in de Egyp­ti­sche hoofd­stad Kai­ro. Ook be­na­druk­te hij het be­lang van de aan­we­zig­heid van Ame­ri­kaan­se troe­pen voor de vei­lig­heid van de Koer­den in het ge­bied. „We hou­den ons aan de mis­sie om Isla­mi­ti­sche Staat en de ra­di­ca­le islam vol­le­dig te ont­man­te­len. […] We blij­ven sa­men­wer­ken met on­ze bond­ge­no­ten in de co­a­li­tie, ook in Li­bië en Je­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.