REPORTAGE Veel vis, maar van de saam­ho­rig­heid is wei­nig over

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Dins­dag stemt het La­ger­huis over de Brexit-deal. Een van de plus­pun­ten, houdt pre­mier May niet op te her­ha­len, is dat Brit­se vis­gron­den weer Brits wor­den. Hun­kert de be­vol­king dan zo naar her­stel van de ei­land-iden­ti­teit? Op zoek naar ant­woor­den in de groot­ste vis­sers­ha­ven van het land. ik an­der­half uur sta ik op de vis­vei­ling van Pe­ter­head al te pra­ten met han­de­la­ren in ka­bel­jauw, schar en lan­gous­ti­nes, als bij de deur van de wc Nathan Mil­ne mij staan­de houdt. „Je spreekt met de ver­keer­de man­nen”, zegt hij. O. Hoe­zo? „Han­de­la­ren heb­ben geld en hoe­ven zich dus ner­gens druk om te ma­ken. Ik ben een stu­wa­door. Wij ver­die­nen 120 pond [135 eu­ro] per week met het sjou­wen van de do­zen vis. Wij zijn kwets­baar voor de Brexit.”

Mil­ne is 22 maar ziet er tien jaar ou­der uit. Wal­len. Slech­te huid. Een grij­ze do­de tand. „In mijn va­ders tijd was het goed geld ver­die­nen met sjou­wen, maar nu daalt het uur­ta­rief al ja­ren. Ik ben doods­bang. Ik heb thuis mijn wee man, mijn ba­by, en ik heb geen flauw idee hoe ik rond moet ko­men. Ik vind een Brit­se al­leen­gang ab­so­lu­te idi­o­tie.”

Ik ben naar het Schot­se Pe­ter­head af­ge­reisd, de groot­ste vis­sers­ha­ven van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, om­dat ik mij ver­baas over een uit­spraak van pre­mier The­re­sa May. In haar stan­daard­toe­spraak over de voor­de­len van haar Brexit-deal, waar het La­ger­huis ko­men­de dins­dag over stemt, zegt May re­gel­ma­tig dat het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk „een on­af­han­ke­lij­ke kust­staat” zal zijn. Con­tro­le over ei­gen vis­gron­den noemt May een van de be­lang­rijk­ste re­de­nen om uit de EU te stap­pen, ook al is vis­se­rij goed voor nog geen hal­ve pro­cent van de Brit­se eco­no­mie.

De af­ge­lo­pen 2,5 jaar heb ik als cor­res­pon­dent het land le­ren ken­nen als een plek in de greep van een po­li­tie­ke cri­sis die in mo­der­ne tij­den zijn weer­ga niet kent. Maar ook als een cul­tu­reel en re­li­gi­eus di­vers land dat 129 No­bel­prijs-win­naars heeft voort­ge­bracht, een van de twee be­lang­rijk­ste mon­di­a­le fi­nan­ci­ë­le cen­tra huis­vest, ’s we­relds po­pu­lair­ste en rijk­ste voet­bal­com­pe­ti­tie or­ga­ni­seert en dat als per­ma­nent lid van de VN-Vei­lig­heids­raad we­reld­wijd in­vloed en aan­zien ge­niet. Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk zien als kust­staat van vis­sers klinkt te be­perkt. Op de vis­markt van Pe­ter­head wil ik te we­ten ko­men of men daar in­der­daad hun­kert naar her­stel van de ei­land-iden­ti­teit waar May zo mee schermt.

Ne­der­land­se kot­ters

Nathan Mil­ne heeft ge­lijk over het eer­de­re ge­zel­schap. De man­nen – tus­sen de veer­tig en vijf­tig jaar oud, in war­me jas­sen en met Duit­se au­to’s op de par­keer­plaats – die in de vei­ling­hal over de do­zen met vis ge­bo­gen staan, zijn in­der­daad over­we­gend op­ti­mis­tisch over de Brexit. „Het liefst zon­der ak­koord met de EU,” zegt Will Clark. „Dan zijn wij op ons­zelf aan­ge­we­zen. Ein­de­lijk heb­ben we dan con­tro­le. We kun­nen Brit­se vis weer voor­de­li­ger aan Brit­se Will Clark vis­han­de­laar con­su­men­ten ver­ko­pen. We kun­nen die Ne­der­land­se kot­ters die met hun elek­tri­sche puls­vis­se­rij de Noord­zee in een be­graaf­plaats ver­an­de­ren een hel­der sig­naal ge­ven: piss off !”

Hij is geen UKIP’er die ge­looft in de praat­jes van oud-lei­der en Brexit-voor­vech­ter Ni­gel Fa­ra­ge. In het ver­le­den heeft hij als En­gels­man voor de pro-Eu­ro­pe­se, link­se Schot­se na­ti­o­na­lis­ten ge­stemd. Oor­spron­ke­lijk komt hij uit Scar­borough aan de En­gel­se noord­oost­kust. Toen hij daar in 1985 weg­ging, was er een le­ven­di­ge vis­se­rij­sec­tor. „Nu is de vei­ling ge­slo­ten en is er nog één vis­ver­wer­ker over. De stad is ver­loe­derd. Diep triest. Po­li­tiek ben ik niet recht­lij­nig, maar zelfs ik zie dat er iets moet ge­beu­ren.”

Clark krijgt bij­val van zijn col­le­ga Al­len Pi­rie,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.