Al die mo­ge­lij­ke sce­na­rio’s vor­men een groot dool­hof

Ver­wacht par­le­men­tai­re ver­stands­hu­we­lij­ken en vlam­men­de toe­spra­ken In de Brit­se po­li­tiek draait het niet meer om de vraag of May steun vindt voor haar Brexit-deal, maar om wat er moet ge­beu­ren als die dins­dag is weg­ge­stemd.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze cor­res­pon­dent Mel­le Gar­scha­gen

Zou The­re­sa May er zelf nog in ge­lo­ven? Op de dag voor­dat het La­ger­huis over haar Brexit-deal stemt, ging The­re­sa May nog een keer de boer op. Op de agen­da ston­den een toe­spraak in een fa­briek in Sto­ke-on-Trent, waar men voor de Brexit stem­de. „Ik vraag aan La­ger­huis­le­den stil te staan bij de ge­vol­gen voor het ver­trou­wen van Brit­ten in on­ze de­mo­cra­tie”, zal May zeg­gen. Zo pro­beert ze haar par­tij­ge­no­ten on­der druk te zet­ten: haar deal weg­stem­men, zal tot ver­de­re po­la­ri­se­ring lei­den. Maan­dag­mid­dag spreekt May in Londen het La­ger­huis toe.

Toch gaat het in de Brit­se po­li­tiek niet meer over de vraag of er steun is voor de deal, maar wat er moet ge­beu­ren na­dat het ak­koord van May, dat ze eind vo­rig jaar sloot met de Eu­ro­pe­se Unie, door het Brit­se par­le­ment is weg­ge­stemd. Er wordt ge­rod­deld en ge­spind, maar het is vol­strekt on­dui­de­lijk wat zich zal af­spe­len na dins­dag­avond. West­m­in­ster Hall, het oud­ste ge­deel­te van het pa­leis waar het La­ger- en Ho­ger­huis ze­te­len, da­teert uit 1097 en is met zijn on­ver­woest­ba­re mu­ren sym­bool voor de sta­bi­li­teit van de de­mo­cra­tie. Maar het fun­da­ment van de hui­di­ge Brit­se po­li­tiek zakt weg in het drijf­zand dat de Brexit ge­wor­den is.

Het lijkt er­op dat May op dins­dag na een ne­der­laag de groot­ste de­len van haar deal wil red­den. Brexit-mi­nis­ter Step­hen Bar­clay zei dat er uit­ein­de­lijk in het La­ger­huis steun zal zijn „voor iets met de con­tou­ren van de­ze deal”. May hoopt dat de EU uit­ein­de­lijk op­nieuw wil on­der­han­de­len.

De EU houdt re­ke­ning met uit­stel

Het is mo­ge­lijk dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie nog voor de stem­ming met een ver­kla­ring komt. Daar­in zou voor­zit­ter Jean-Clau­de Junc­ker dui­de­lijk wil­len ma­ken dat de nood­op­los­sing voor de Ier­se grens­kwes­tie (Noord-Ier­land bij de in­ter­ne markt, het ge­he­le Ver­e­nigd Ko­nink­rijk in een dou­a­neu­nie met de EU) wat be­treft Brus­sel slechts van tij­de­lij­ke duur is. Als het La­ger­huis het ak­koord dins­dag ver­werpt, zal May waar­schijn­lijk een be­roep doen op de EU om te on­der­han­de­len over de nood­op­los­sing.

The Gu­ar­di­an meld­de zon­dag dat de EU

Plan om de con­tro­le over te ne­men

La­bour-lei­der Je­re­my Cor­byn be­loof­de zon­dag dat hij er al­les aan zal doen om May tot af­tre­den te dwin­gen, zo­dra zij de stem­ming op dins­dag ver­liest. Hij zei een mo­tie van wan­trou­wen te zul­len in­die­nen. Cor­byn wil­de niet be­lo­ven dat hij dit on­mid­del­lijk zal doen op dins­dag­avond. „Het zal snel ge­beu­ren, maakt u zich daar

re­ke­ning houdt met uit­stel van de Brexit tot ju­li. De Brit­se re­ge­ring zou uit­stel moe­ten aan­vra­gen, waar­op raads­pre­si­dent Tusk een spe­ci­a­le top van re­ge­rings­lei­ders moet be­leg­gen om de ver­tra­ging goed te keu­ren, al­dus de Brit­se krant. Vol­gens de re­gels is daar una­ni­mi­teit voor no­dig.Het is goed mo­ge­lijk dat EU-lei­ders al­leen be­reid zijn tot uit­stel als er zicht is op een uit­weg. Dus als May dui­de­lijk kan ma­ken hoe ze wél een meer­der­heid kan re­ge­len in het La­ger­huis. Ook een nieuw re­fe­ren­dum over de Brexit kan re­den zijn voor Brus­sel om op de pau­ze­knop te druk­ken. geen zor­gen over”, zei Cor­byn te­gen de BBC. Hij zal wach­ten tot de frus­tra­tie bij de­len van de To­ries en de Noord-Ier­se uni­o­nis­ten, de ge­doog­part­ner van May, een top­punt be­reikt. Cor­byn heeft hen no­dig om de re­ge­ring ten val te bren­gen.Een stem­bus­gang is voor Cor­byn het doel. Als La­bour die wint, be­looft hij de Brexit-on­der­han­de­lin­gen voort te zet­ten. Winst voor La­bour be­te­kent dus niet dat de Brexit van de baan is, al zal er pres­sie van­uit de pro­gres­sie­ve flank van de par­tij zijn een nieuw re­fe­ren­dum te or­ga­ni­se­ren of het uit­tre­den te schrap­pen.Een groep in­vloed­rij­ke po­li­ti­ci van La­bour en de Con­ser­va­tie­ven werkt aan een plan om de con­tro­le over te ne­men, be­richt The Ti­mes, om een cha­o­ti­sche ‘ NoDeal’ van ta­fel te ve­gen. Het is niet sim­pel af­tel­len tot de stem­ming. Voor het zo­ver is, zul­len La­ger­huis­le­den al­le mid­de­len in­zet­ten: toe­spra­ken, mo­ties en par­le­men­tai­re ver­stands­hu­we­lij­ken. De ko­men­de twee da­gen komt de Brexit aan op een po­li­tie­ke hoog­mis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.