‘Ma­ce­do­nië’: Griek­se co­a­li­tie wan­kelt

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De Griek­se mi­nis­ter van De­fen­sie Pa­nos Kam­me­nos, ook de lei­der van de na­ti­o­na­lis­ti­sche co­a­li­tie­par­tij On­af­han­ke­lij­ke Grie­ken, is zon­dag op­ge­stapt in ver­band met de naam­kwes­tie van buur­land Ma­ce­do­nië. Daar­door dreigt de Griek­se re­ge­ring te val­len en de voor­ge­no­men naamswijziging van Ma­ce­do­nië niet door te gaan.

Vrij­dag stem­de het Ma­ce­do­ni­sche par­le­ment in met een grond­wets­wij­zi­ging die naams­ver­an­de­ring mo­ge­lijk maakt: het land moet ‘Re­pu­bliek Noord-Ma­ce­do­nië’ gaan he­ten. Nu moet het Griek­se par­le­ment in­stem­men met de deal die Griek­se en Ma­ce- do­ni­sche over­he­den in ju­ni met el­kaar trof­fen over de kwes­tie.

Het ak­koord van de twee over­he­den is om­stre­den en wekt in bei­de lan­den de woe­de van gro­te groe­pen bur­gers en po­li­ti­ci.

Kam­me­nos vindt dat pre­mier Tsi­pras te veel con­ces­sies heeft ge­daan. „Het is geen ak­koord, het is een ca­pi­tu­la­tie”, ver­klaar­de Kam­me­nos zon­dag na een ge­sprek met Tsi­pras. Met het ver­trek van Kam­me­nos wan­kelt de co­a­li­tie en dreigt Tsi­pras de meer­der­heid in het par­le­ment kwijt te ra­ken, om­dat Kam­me­nos zei dat hij de zes an­de­re mi­nis­ters van On­af­han­ke­lij­ke Grie­ken zou som­me­ren zich ook te­rug te trek­ken uit het ka­bi­net.

De Griek­se pre­mier Alexis Tsi­pras liet zon­dag we­ten „ze­ker te we­ten” dat hij een meer­der­heid mee krijgt voor de ra­ti­fi­ca­tie van het ver­drag. Hij heeft een ver­trou­wens­stem­ming aan­ge­kon­digd. Tsi­pras denkt dat zijn re­ge­ring die stem­ming kan over­le­ven.

De naams­ver­an­de­ring zou een op­los­sing zijn van het ja­ren­lan­ge con­flict tus­sen de buur­lan­den over de naam ‘Ma­ce­do­nië’. Grie­ken­land er­kent die naam al­leen voor een van zijn ei­gen pro­vin­cies en lag om die re­den ja­ren­lang dwars bij de Ma­ce­do­ni­sche toe­tre­ding tot de Eu­ro­pe­se Unie en de NAVO. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.