Con­su­men­ten­bond be­gint rechts­zaak te­gen KLM

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De Con­su­men­ten­bond wil dat KLM een no-showclausule uit zijn al­ge­me­ne voor­waar­den schrapt. De con­su­men­ten­be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie spant daar­om een rechts­zaak aan te­gen de Ne­der­land­se lucht­vaart­maat­schap­pij. Het gaat om een clau­su­le over vluch­ten die be­staan uit ver­schil­len­de on­der­de­len, zo­als een re­tour­vlucht of een vlucht met over­stap. Als één van die on­der­de­len ge­mist wordt, ver­valt ook het tic­ket voor de rest van de reis. Wil de pas­sa­gier als­nog ge­bruik ma­ken van de rest van zijn vlucht, dan re­kent de lucht­vaart­maat­schap­pij „een for­se ex­tra bij­dra­ge”, die op kan lo­pen tot 3.000 eu­ro. Het sys­teem is vol­gens de Con­su­men­ten­bond on­recht­ma­tig „om­dat het on­re­de­lijk be­zwa­rend is voor con­su­men­ten”. KLM ont­houdt zich van een re­ac­tie, in af­wach­ting van de rechts­zaak. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.