Ro­de hes­jes

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Lot­fi El Ha­mi­di

Asiel­ad­vo­caat Wil Ei­kel­boom deel­de za­ter­dag op Twit­ter een fo­to van en­ke­le ge­le hes­jes bij De Ne­der­land­sche Bank in Am­ster­dam. De man­nen hou­den een span­doek vast met daar­op een stop­bord en in be­bloe­de let­ters de naam Ro­th­schild, en het cryp­ti­sche ad­vies zil­ver te ko­pen. De bood­schap, ver­moed ik, is dat goud ko­pen ken­ne­lijk de rij­ken rij­ker maakt, en dan met na­me de Jood­se ban­kiers­fa­mi­lie Ro­th­schild. De brui­ne vlek op de ge­le hes­jes was al eer­der zicht­baar, en de­ze man­nen heb­ben be­slo­ten er­in te wrij­ven.

De na­druk­ke­lij­ke ma­ni­fes­ta­tie van ex­treem-rechts bin­nen de ge­le­hes­jes­be­we­ging be­te­ken­de tot nu toe van­zelf­spre­kend de af­we­zig­heid van link­se ac­ti­vis­ten. Maar laatst­ge­noem­den heb­ben zich in­mid­dels ook ge­or­ga­ni­seerd; de Ro­de Hes­jes, ‘een be­we­ging voor een so­ci­aal Ne­der­land’. Zon­dag vond de eer­ste de­mon­stra­tie plaats in het cen­trum van Utrecht.

Met zo’n hon­derd man lijkt de bij­een­komst niet het be­gin van een volks­op­stand. Na en­ke­le zeep­kist­toe­spra­ken volgt een wan­de­ling dwars door het cen­trum, langs de ve­le koop­jes­ja­gers. Ro­de vlag­gen en an­ti­ka­pi­ta­lis­ti­sche bor­den wor­den in de lucht ge­hou­den, so­ci­a­lis­ti­sche leu­zen wor­den ge­scan­deerd.

Ik word aan­ge­spro­ken door een jon­ge­da­me die het mar­xis­ti­sche blad Re­vo­lu­tie aan me wil ver­ko­pen. Is dat niet iro­nisch, be­ta­len voor de mar­xis­ti­sche bood­schap? „In dit ka­pi­ta­lis­ti­sche sys­teem kun­nen we he­laas niet an­ders”, ant­woordt Di­na (21), die lie­ver haar ach­ter­naam niet in de krant wil. De stu­dent kunst­ge­schie­de­nis is over­tuigd mar­xist en met het ver­sprei­den van het blad pro­beert ze het klas­sen­be­wust­zijn te be­vor­de­ren. „Het sys­teem en het ka­bi­net staan niet voor de mees­te men­sen”, legt ze uit. „Daar­om pro­beer ik de men­sen te la­ten zien dat de re­vo­lu­tie de eni­ge op­los­sing is.”

FNV-me­de­wer­ker Fa­ti­ma El Mou­ra­bit loopt ook mee met de ro­de stoet. De acht op­ge­stel­de pun­ten van de Ro­de Hes­jes spra­ken haar aan. „Steeds meer men­sen heb­ben last van het hui­di­ge ka­bi­nets­be­leid, maar te­ge­lij­ker­tijd zijn ze heel pas­sief ”, stelt El Mou­ra­bit. „Als­of het een ge­ge­ven is, een na­tuur­ver­schijn­sel. Ter­wijl het po­li­tiek be­leid is.”

Wat haar op­valt is dat veel men­sen ei­gen­lijk on­we­tend zijn. „Ze we­ten vaak niet dat zij het ver­schil kun­nen ma­ken. Maar als je ze in­for­meert zie je wél de be­reid­heid om voor zich­zelf op te ko­men en zich te or­ga­ni­se­ren.” El Mou­ra­bit hoopt dat de Ro­de Hes­jes het be­wust­zijn kun­nen ver­gro­ten.

Hon­derd jaar sinds de Ver­gis­sing van Troelstra lijkt een so­ci­a­lis­ti­sche om­wen­te­ling ook nu on­waar­schijn­lijk. Maar de groei­en­de on­ge­lijk­heid en de kli­maat­re­ke­ning die gro­te be­drij­ven ont­ziet, ge­ven link­se be­we­gin­gen hoop.

Is het niet een beet­je iro­nisch, be­ta­len voor de mar­xis­ti­sche bood­schap?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.