Bur­ge­mees­ter Gdansk neer­ge­sto­ken, ge­re­a­ni­meerd en lang ge­o­pe­reerd

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door een on­zer re­dac­teu­ren

Pa­wel Ada­mo­wicz, de bur­ge­mees­ter van de Pool­se ha­ven­stad Gdansk, is zon­dag­avond neer­ge­sto­ken tij­dens een po­pu­lair lief­da­dig­heid­s­eve­ne­ment. De Pool­se te­le­vi­sie­zen­der TVN24 toon­de ama­teur­beel­den van de aan­slag. Ada­mo­wicz stond op een po­di­um toen een man op hem af­storm­de en hem meer­maals stak met een groot mes.

Ada­mo­wicz (53) ver­keer­de na de aan­slag in kri­tie­ke toe­stand. Na re­a­ni­ma­tie ter plaat­se werd hij over­ge­bracht naar een zie­ken­huis, waar hij tij­dens een uren­lan­ge ope­ra­tie meer­de­re bloed­trans­fu­sies kreeg. Hoe hij er aan toe is, was maan­dag­och­tend nog on­dui­de­lijk.

Vol­gens Pool­se me­dia is een ver­dach­te op­ge­pakt. Het gaat om een 27-ja­ri­ge man met een straf­blad we­gens roof. Hij sloeg toe tij­dens de fi­na­le van het eve­ne­ment, dat dui­zen­den men­sen bij­woon­den.

Over het mo­tief van de da­der is nog geen of­fi­ci­ë­le ver­kla­ring naar­bui­ten ge­bracht. Op vi­deo­beel­den is te ho­ren hoe de man schreeuwt dat hij „on­schul­dig in de ge­van­ge­nis” heeft ge­ze­ten en dat Bur­ger­plat- form, de par­tij van Ada­mo­wicz, hem heeft „ge­mar­teld”.

Di­ver­se Pool­se po­li­ti­ci re­a­geer­den zon­dag­avond op de aanval. Pre­si­dent An­drzej Du­da zei „on­danks po­li­tie­ke ver­schil­len on­voor­waar­de­lijk naast Ada­mo­wicz en zijn fa­mi­lie te staan”. Do­nald Tusk, de Pool­se EU­pre­si­dent, riep men­sen op te bid­den voor Ada­mo­wicz’ her­stel.

Het eve­ne­ment is het groot­ste lief­da­dig­heids­fes­tijn van Po­len, ge­or­ga­ni­seerd door een pro­gres­sie­ve stich­ting die zich in­zet voor be­te­re me­di­sche voor­zie­nin­gen voor kin­de­ren. Niet ie­der­een staat ach­ter de ac­tie. De hui­di­ge con­ser­va­tie­ve re­ge­ring vindt dat de­ze con­cur­reert met ker­ke­lij­ke lief­da­dig­heid.

De li­be­ra­le Ada­mo­wicz is sinds 1998 bur­ge­mees­ter van Gdansk, waar hij zich in­zet voor ho­mo­rech­ten en to­le­ran­tie je­gens min­der­he­den en mi­gran­ten. Zijn par­tij Bur­ger­plat­form re­geer­de tus­sen 2007 en 2015. Het botst met de con­ser­va­tie­ve re­ge­rings­par­tij PiS, die mid­dels om­stre­den wets­wij­zi­gin­gen meer macht naar zich toe­trekt, waar­door de po­li­tiek in het land ver­hardt en vol­gens cri­ti­ci de rechts­staat in ge­vaar wordt ge­bracht.

Ada­mo­wicz, vlak voor de aan­slag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.