‘Hol­lee­der speelt een spel, hij liegt’

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De recht­bank buigt zich de­ze maan­dag over een band­op­na­me waar­op Wil­lem Hol­lee­der be­dreigd zou wor­den door ad­vo­caat Bé­né­di­c­te Ficq. Tot er­ger­nis van haar kan­toor­ge­noot Ni­co Meij­e­ring: „Van een be­drei­ging was ze­ker geen spra­ke.” NRC

Li­qui­da­ties

Om te be­grij­pen wat er pre­cies is ge­beurd, gaat Ni­co Meij­e­ring te­rug naar de zo­mer van 2010, toen Soe­rel werd aan­ge­hou­den in het cen­trum van Am­ster­dam. Soe­rel wordt ver­volgd voor be­trok­ken­heid bij li­qui­da­ties. Het ge­weld hangt deels sa­men met een con­flict over geld dat was ge­ïn­ves­teerd bij vast­goed­ba­ron Wim Endstra. Cru­ci­aal be­wijs in de zo­ge­noem­de Pas­sa­ge­zaak wordt ge­le­verd door een kroon­ge­tui­ge: Pe­ter la S. Hij noemt Soe­rel als één van de op­dracht­ge­vers.

Di­no Soe­rel is een cri­mi­neel van de ou­de stem­pel en wil niet over an­de­ren pra­ten. Maar zijn ad­vo­ca­ten over­tui­gen hem dat wel te doen na­dat hij hun had ver­teld dat Hol­lee­der aan­toon­baar zijn naam had mis­bruikt. „Di­no houdt er he­le­maal niet van an­de­ren te be­las­ten, maar hij móést wel pra­ten”, zegt Meij­e­ring. „Daar­mee kon van­af dag één het beeld be­stre­den wor­den dat spra­ke zou zijn van een ver­bond tus­sen hem en Hol­lee­der. Ster­ker: vol­gens Di­no heeft Wil­lem ja­ren­lang zijn naam mis­bruikt.”

Dat moet vol­gens Soe­rel ook de re­den zijn ge­weest dat de ver­moor­de vast­goed­ba­ron Wim Endstra hem noem­de als lid van een drie­man­schap dat hem heeft af­ge­perst. Naast Hol­lee­der en Soe­rel zou ook Stan­ley Hil­lis tot dat drie­man­schap heb­ben be­hoord.

Dat zijn naam wordt ge­bruikt bij de af­per­sing van Endstra is de re­den dat Soe­rel on­der an­de­ren Hol­lee­der op­roept als ge­tui­ge. In maart van 2011 gaat Soe­rels ad­vo­caat Ficq naar Hol­lee­ders ad­vo­caat Fran­ken om dat te Ad­vo­caat Stijn Fran­ken. ver­tel­len. Het is col­le­gi­aal ge­bruik om dat te doen, zegt Meij­e­ring. „We wis­ten hoe ge­voe­lig dit lag, om­dat dit het eer­ste mo­ment was waar­op Hol­lee­der zou ho­ren dat Soe­rel het er niet bij zou la­ten zit­ten dat Hol­lee­der met zijn naam had lo­pen scher­men in het mi­li­eu. Om ge­doe te voor­ko­men zijn we van te­vo­ren naar Fran­ken ge­gaan.”

Tien mi­nu­ten

ad­vo­caat Di­no Soe­rel Ficq heeft met Fran­ken een ge­sprek van tien mi­nu­ten en eni­ge tijd la­ter krijgt Meij­e­ring te ho­ren dat Fran­ken dat ge­sprek als „on­aan­ge­naam” heeft er­va­ren. „Ficq was not amu­sed, maar het boei­de mij ver­der wat de ver­de­di­ging be­treft niet’, al­dus Meij­e­ring.

Hol­lee­der heeft dan het groot­ste deel van zijn straf voor de af­per­sing Cri­mi­neel Di­no Soe­rel via zijn ad­vo­caat Ad­vo­caat Ni­co Meij­e­ring. van Endstra uit­ge­ze­ten, waar­voor hij in 2007 is ver­oor­deeld. Hij werd ook ver­dacht van be­trok­ken­heid bij li­qui­da­ties maar die aan­klacht is des­tijds door het OM op de lan­ge baan ge­scho­ven.

Het is een be­lang­rijk de­tail. Dat Ficq ge­dreigd zou heb­ben is vol­gens Meij­e­ring „krank­zin­ni­ge on­zin”. Maar hij kan zich voor­stel­len dat de stra­te­gie van Soe­rel om open kaart te spe­len voor Hol­lee­der in ju­ri­di­sche zin wel be­drei­gend was, ge­zien het ver­moe­den van jus­ti­tie dat Hol­lee­der ook bij li­qui­da­ties be­trok­ken was.

In die pe­ri­o­de wordt de rol van Meij­e­ring bij de ver­de­di­ging van Soe­rel pro­mi­nen­ter. „Ik had een cli­ënt die sinds het be­gin voor die zaak vast­zat, ken­de het dos­sier en was van­af het

Ni­co Meij­e­ring

be­gin be­trok­ken ge­weest bij het ver­ho­ren van de kroon­ge­tui­ge”, al­dus Meij­e­ring. „Om­dat het OM Soe­rel ook wil­de ver­vol­gen in de Pas­sa­ge­zaak wer­den we ge­dwon­gen om snel een stra­te­gie voor de ver­de­di­ging van Soe­rel te be­pa­len. Sinds­dien is mijn rol steeds gro­ter ge­wor­den.”

Astrid Hol­lee­der

Meij­e­ring ver­volgt: „In de ver­kla­rin­gen die Astrid Hol­lee­der hie­rover ja­ren la­ter af­leg­de is dui­de­lijk te le­zen dat haar broer zich wil­de dis­tan­ti­ë­ren van de af­per­sing van Endstra, om te voor­ko­men dat hij zou wor­den ver­volgd voor de moord op Endstra. Je moet niet ver­ge­ten dat in die tijd vrij­wel nie­mand open­lijk over Hol­lee­der durf­de te ver­kla­ren. Dat Di­no het ging

Soe­rel wil pra­ten

Meij­e­ring heeft zon­dag aan het OM en de recht­bank per brief la­ten we­ten dat Di­no Soe­rel graag een ver­kla­ring af wil leg­gen over de gang van za­ken in het voor­jaar van 2011. „Maar hij wil voor­al ver­kla­ren over het zo­ge­he­ten drie­man­schap tus­sen Hol­lee­der, Hil­lis en Soe­rel, wat Hol­lee­der hem ken­ne­lijk in het ver­le­den heeft wil­len aan­wrij­ven”, al­dus Meij­e­ring. Dat is re­le­vant om­dat Soe­rel on­danks zijn le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf nu ook wordt ver­volgd voor de moord op Wim Endstra. „Daar­in speelt dat ver­meen­de drie­man­schap een cru­ci­a­le rol en Soe­rel wil graag heel pre­cies ver­tel­len wat daar­van waar is.”

Te­gen­over NRC zegt Soe­rel via zijn raads­man: „Ik ben schijt­ziek van die Hol­lee­der en al heel lang he­le­maal klaar met al zijn leu­gens en spel­le­tjes. Ik ben blij dat Astrid al drie jaar ge­le­den de waar­heid heeft ge­zegd over het te­le­foon­ge­sprek met De Vries.”

Pe­ter R. de Vries stelt in een re­ac­tie dat Fran­ken zelf uit de doe­ken deed dat „hij en Hol­lee­der be­dreigd” zijn. „Op geen en­kel mo­ment wek­te Fran­ken de sug­ges­tie dat het ver­haal van Hol­lee­der met een kor­rel zout moest wor­den ge­no­men.” Astrid Hol­lee­der heeft vol­gens De Vries pas re­cent ken­nis ge­no­men van de op­na­me. „De in­houd was ook voor haar een open­ba­ring en een ver­ras­sing.”

Stijn Fran­ken laat we­ten dat het de keu­ze is van Meij­e­ring om in de me­dia uit­spra­ken te doen over een ge­sprek dat Ficq in 2011 heeft ge­had op zijn kan­toor: „Dat Meij­e­ring zijn vi­sie geeft op een ge­sprek waar hij niet bij aan­we­zig was, is voor mij geen aan­lei­ding daar nu op te re­a­ge­ren.” Bo­ven­dien heeft Fran­ken een ge­heim­hou­dings­plicht. Hol­lee­ders hui­di­ge ad­vo­caat San­der Jans­sen zegt dat hij maan­dag zal re­a­ge­ren.

FO­TO EVERT ELZINGA/ANP

doen was nieuw en lag ge­voe­lig.”Uit ver­kla­rin­gen van Astrid Hol­lee­der blijkt vol­gens Meij­e­ring dat geen spra­ke is ge­weest van be­drei­ging, „maar dat Hol­lee­der de boel weer heeft lo­pen ver­draai­en”. Hij pakt er een pas­sa­ge bij uit een ver­kla­ring van Astrid. Ze ver­telt over het ge­sprek tus­sen Ficq en Fran­ken. „Fran­ken vond Ficq op­drin­ge­rig”, al­dus Astrid.Wil­lem heeft de me­de­de­ling dat de ad­vo­ca­ten van Soe­rel hem wil­den ho­ren „la­ten es­ca­le­ren”, al­dus Astrid. „Hij grijpt dat aan om zijn ei­gen be­lang te die­nen. Hij kijkt al­tijd ver voor­uit. […] Wil­lem heeft mij als te­gen­zet over de te­le­foon ge­zegd dat hij bang was voor Soe­rel. Hij heeft toen een brief ge­schre­ven waar­in stond dat hij zou doen wat werd ge­vraagd. Hij wek­te be­wust de in­druk dat hem geen keu­ze werd ge­la­ten. Dit was on­der­deel van zijn stra­te­gie. Hij ver­tel­de dit la­chend en noem­de Soe­rel een dom­oor.”Op ba­sis van een an­de­re uit­spraak van Astrid Hol­lee­der, on­der ede ge­hoord door het hof, is er vol­gens Meij­e­ring geen twij­fel mo­ge­lijk dat de angst van Hol­lee­der tij­dens het ge­sprek met De Vries een van zijn ve­le spel­le­tjes is ge­weest. „Wil­lem zei dat hij zou doen als­of hij bang is voor Soe­rel”, al­dus Astrid. „Hij vindt het pri­ma dat een an­der de schuld krijgt. Het is één groot schaak­spel.”

FO­TO BART MAAT/ANP

Wil­lem Hol­lee­der kan men­sen ont­zet­tend goed te­gen el­kaar op­zet­ten en uit­spe­len. Ad­vo­caat Ni­co Meij­e­ring zegt het met een men­ge­ling van be­rus­ting en er­ger­nis. „Zo­als een cli­ënt van mij ooit zei: ‘Die Neus kan twee lan­taarn­pa­len el­kaar nog in de ha­ren la­ten vlie­gen.”Na­dat vo­ri­ge week be­kend werd dat mis­daad­ver­slag­ge­ver Pe­ter R. de Vries een op­na­me van een ge­sprek met Hol­lee­der aan het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) heeft ge­ge­ven, be­vindt het kan­toor van Meij­e­ring zich in het oog van een me­dia­storm. Aan­lei­ding is dat Hol­lee­der aan De Vries heeft ver­teld dat hij be­dreigd is door Bé­né­di­c­te Ficq, kan­toor­ge­noot van Meij­e­ring. Dat zou zijn ge­beurd toen Ficq zich meld­de bij Hol­lee­ders toen­ma­lig ad­vo­caat Stijn Fran­ken met de me­de­de­ling dat ze Hol­lee­der wil­de op­roe­pen als ge­tui­ge in de straf­zaak Di­no Soe­rel, de cli­ënt van Ficq en Meij­e­ring. Maar, zegt Meij­e­ring: „Van een be­drei­ging was geen spra­ke.”Na­dat de or­de van ad­vo­ca­ten vo­ri­ge week de be­trok­ken ad­vo­ca­ten had uit­ge­no­digd voor een ge­sprek, heeft Meij­e­ring be­slo­ten zijn ver­haal aan te doen: „Voor­al om­dat de be­lan­gen van mijn cli­ënt Di­no Soe­rel ern­stig wor­den ge­schaad door de­ze cow­boy­ver­ha­len, ver­oor­zaakt door Hol­lee­der op de band­op­na­me”, al­dus Meij­e­ring. Maan­dag wordt Pe­ter R. de Vries door de recht­bank on­der­vraagd over de band­op­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.