Ja, Ame­ri­ka staat voor het goe­de in het Mid­den-Oos­ten

De Bij­bel her­in­nert Pom­peo da­ge­lijks aan De Waar­heid

NRC Handelsblad - - Binnenland -

Mi­ke Pom­peo in een vo­ri­ge week ge­wij­de kop­ti­sche ka­the­draal ten oos­ten van Kai­ro. on­der­dag hield de Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Pom­peo in Kai­ro zijn breed aan­ge­kon­dig­de toe­spraak over het Mid­den-Oos­ten, en ik kan er niets be­ters van ma­ken dan dat hij die het al­ler­bes­te níét had ge­hou­den. Het was zo­als te ver­wach­ten an­tiO­ba­ma en an­ti-Iran en ver­der niets, laat staan vi­sie.

Ik pik er een paar din­gen uit die mij niet­te­min op­vie­len. Zo­als. Pom­peo heeft een Bij­bel open­lig­gen op zijn bu­reau, zei hij, „om me te her­in­ne­ren aan God en Zijn Woord en De Waar­heid” (hoofd­let­ters van het Sta­te De­part­ment). Jam­mer ge­noeg kon ik in zijn toe­spraak wei­nig aan­kno­pings­pun­ten vin­den met de waar­heid, met hoofd­let­ter of niet. Ik noem maar wat: „Ame­ri­ka staat voor het goe­de in het Mid­den-Oos­ten”. In his dreams ! Laat ik het zo ver­woor­den: men­sen­rech­ten ont­bra­ken vol­le­dig in zijn 3.603 woor­den tel­len­de speech (wel 27 keer Iran). Al die on­der­druk­kings­re­gimes in de Ara­bi­sche we­reld kun­nen wat dit be­treft te­vre­den zijn, af­ge­kne­pen be­vol­kin­gen in­te­res­se­ren dit Ame­ri­ka niet.

Als u een voor­beeld no­dig heeft: Pom­peo’s lof voor de Egyp­ti­sche lei­der Si­si. Hij juich­te Si­si’s zelf­ver­klaar­de in­span­nin­gen toe om re­li­gi­eu­ze vrij­heid te be­vor­de­ren (in wer­ke­lijk­heid met bij­zon­der wei­nig re­sul­taat). En hij toon­de zich erg dank­baar voor de vrij­la­ting van en­ke­le ge­van­gen Ame­ri­kaan­se bur­gers. De over­ge­ble­ven 60.000 (zes­tig­dui­zend!) po­li­tie­ke ge­van­ge­nen doen er niet toe. Heeft u vo­ri­ge week dat CBS-in­ter­view met Si­si ge­zien waar­in arin hij ont­kent dat Egyp­te ook maar één én po­li­tiek ge­van­ge­ne vast­houdt?

Ook op ge­span­nen voet met de waar­heid: „Als wij Ame­ri­kaans pre­ses­ti­ge ver­bin­den aan een ac­tie, dan ver­trou­wen on­ze bond­ge­no­ten er­op op dat we die ver­plich­ting na­ko­men.” Dat dach­ten de Sy­ri­sche Koerden inn­der­daad, die sa­men met een Ame­ri- kaans gar­ni­zoen te­gen de ex­tre­mis­ten van Isla­mi­ti­sche Staat vech­ten. Maar even la­ter zegt Pom­peo dat „pre­si­dent Trump het be­sluit heeft ge­no­men om on­ze troe­pen naar huis te la­ten ko­men uit Sy­rië. We doen dat al­tijd en nu is het mo­ment, maar de mis­sie blijft de­zelf­de”. zijn Po­li­ti­co, Mor­ning Con­sult/ wel Caro­lien Roe­lants is Mid­den-Oos­ten­ex­pert en scheidt op de­ze plaats el­ke week de fei­ten van de hy­pes.

ir- - nk- i- om­peo en na­ti­o­naal vei­lig­heids­ad­vi­seur Bol­ton wil­den in­der­daad dat de Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­ren zou­den blij­ven. Maar Trump volgt al­tijd zijn ei­gen lo­gi­ca. Het Pen­ta­gon be­ves­tig­de vrij­dag dat de te­rug­trek­king van de 2.000 Ame­ri­ka­nen uit het noord­oos­ten van Sy­rië is be­gon­nen.Weer zijn de Koerden ver­ra­den. Want zon­der Ame­ri­kaan­se buf­fer le­ven zij voort­aan op de rand van de vul­kaan, on­ge­acht of Was­hing­ton een ga­ran­tie van de Turk­se pre­si­dent Er­do­gan los krijgt dat hij de Koer­di­sche troe­pen niet zal aan­val­len, of niet. Er­do­gan be­schouwt de Koerden im­mers als pre­cies even ge­vaar­lij­ke ter­ro­ris­ten als de ji­ha­dis­ten van IS. Hij re­a­geer­de vo­ri­ge week ra­zend toen Bol­ton de be­lof­te eis­te dat Tur­kije de Koerden on­ge­moeid zal la­ten. Ame­ri­ka be­grijpt er niets van, zei hij.Ja die lo­gi­ca van Trump. Het gaat bij el­ke Ame­ri­kaan­se pre­si­dent al­tijd om be­lan­gen. En bij Trump spe­ci­fiek om be­lan­gen. Ik zag de pei­lin­gen van 4-6 ja­nu­a­ri vanwaar­in de ge­brui­ke­lij­ke meer­der­heid Trumps pres­ta­ties als pre­si­dent af­keurt. Maar voor de te­rug­trek­king uit Sy­rië krijgt hij de han­den op el­kaar. Van al­le Ame­ri­ka­nen, met 49 te­gen 33 pro­cent. En spe­ci­fiek van zijn ei­gen kie­zers: 76 te­gen 14 pro­cent. Ook een goe­de re­den dat Pom­peo be­ter geen toe­spraak had kun­nen hou­den. Al­le Mid­den-Oos­ter­se re­gimes we­ten dat Trump met één tweet el­ke be­lof­te van zijn man­nen kan door­krui­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.