Er is geen ver­be­te­ring

NRC Handelsblad - - Opinie -

Toen ik in 2001 mijn proef­schrift over de ge­schie­de­nis van de ar­moe­de en ar­men­zorg in de pro­vin­cie Zee­land ver­de­dig­de, kon ik nog met stel­lig­heid be­we­ren dat de ar­moe­de in het mo­der­ne Ne­der­land was ver­dwe­nen. Maar het meer dan aan­grij­pen­de ver­haal over Ben uit Olst ( Voor de nieu­we dak­lo­ze is maar wei­nig plek, 11/1) toont ech­ter maar weer eens dat de­ze stel­ling iet­wat voor­ba­rig was en dat de ar­moe­de voor veel men­sen nog steeds bit­te­re re­a­li­teit is. Met ar­moe­de be­doel ik dan een ge­brek aan pri­mai­re le­vens­be­hoef­ten, zo­als een enigs­zins fat­soen­lij­ke woon­ruim­te. Wat me ver­der in het ver­haal op­viel, is de vaak frap­pan­te ge­lij­ke­nis in de be­han­de­ling tus­sen de hulp­be­hoe­ven­den nu en in het ver­le­den. Scho­ven de plaat­se­lij­ke arm­be­stu­ren de be­deel­den in de 19de eeuw vaak op el­kaar af, van­daag lijkt het er­op als­of zij door de ver­schil­len­de hulp­in­stan­ties van het kast­je naar de muur wor­den ge­stuurd. Ben kan zich mis­schien troos­ten met de ge­dach­te dat hij niet de eni­ge is die in on­ze maat­schap­pij tus­sen wal en schip valt. Al­bert Kort ’s-Heer Hen­driks­kin­de­ren

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.