La­ten we dat koninklijke mu­se­um op­nieuw in­rich­ten

NRC Handelsblad - - Opinie - Henk Slech­te Schie­dam

Kri­ti­sche re­ac­ties volg­den op het nieuws van de vei­ling van kunst­voor­wer­pen uit de koninklijke col­lec­tie, waar­on­der een te­ke­ning van Ru­bens ( Koninklijke fa­mi

lie laat deel kunst­col­lec­tie vei­len, 8/1). Er werd op­ge­merkt dat de Oran­jes wel een mu­se­um had­den mo­gen op­rich­ten om hun on­der­da­nen te la­ten mee­ge­nie­ten van hun kunst­be­zit. Uit­ge­re­kend ko­ning Wil­lem II heeft dat ooit ge­daan. Hij liet daar­voor in 1842 ach­ter het Pa­leis Noord­ein­de de Go­ti­sche Zaal bou­wen, ont­wor­pen naar het voor­beeld van de Hall van Christ Church Col­le­ge in Ox­ford. Daar hing zijn be­lang­rij­ke ver­za­me­ling ou­de mees­ters, ter­wijl de te­ke­nin­gen – zo­als Ru­bens’ voor­stu­die voor de Kruis­op­rich­ting – in een aan­gren­zen­de ga­le­rij te zien wa­ren. Het was de be­doe- ling van de ko­ning om zijn ver­za­me­ling te la­ten zien aan be­lang­stel­len­den. Het was nog geen mu­se­um zo­als wij dat ken­nen, waar men­sen rond­dwa­len na en­tree te heb­ben be­taald, maar de ko­ning wil­de daar wel zijn ver­za­me­ling mu­se­aal pre­sen­te­ren. Hij liet daar­om kun­ste­naars de in­ge­rich­te zaal te­ke­nen en ver­sprei­den als pu­bli­ci­teit voor zijn mu­se­um. Be­hal­ve kun­ste­naars en bui­ten­lan­ders be­zoch­ten ook Ne­der­land­se bur­gers het ko­nink­lijk mu­se­um. Het be­stond maar kort, want na de vroe­ge dood van de ko­ning in 1849 werd de col­lec­tie ge­veild en over de we­reld ver­spreid. De Go­ti­sche Zaal is er nog. Leeg. Mis­schien idee om daar 170 jaar na slui­ting weer een mu­se­um met koninklijke kunst te ves­ti­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.