On­stuit­baar op weg naar een

NRC Handelsblad - - Opinie -

De­mon­stra­tie voor een twee­de Brexit-re­fe­ren­dum in de­cem­ber bij het Brit­se par­le­ment in Londen. et meest ge­hoor­de ar­gu­ment te­gen een twee­de re­fe­ren­dum over het Brit­se EU-lid­maat­schap is ook het minst ge­loof­waar­di­ge: her­be­zin­ning zou ‘ver­deeld­heid’ zaai­en. Ou­de won­den zou­den op die ma­nier niet he­len. Met of zon­der deal met Brus­sel, hoe eer­der we de bar­ri­ca­des langs het Ka­naal weer op­trek­ken, hoe eer­der er een idee van na­ti­o­na­le een­heid kan wor­den her­steld.

Dit be­rust op de bi­zar­re ver­on­der­stel­ling dat de 48 pro­cent van de Brit­ten die in 2016 ko­zen om on­der­deel van de EU te blij­ven, nu maar al te graag naar het pij­pen van de En­gel­se na­ti­o­na­lis­ten zal dan­sen. Dat de men­sen voor wie het lot van hun land on­los­ma­ke­lijk met Eu­ro­pa ver­bon­den is, nu be­reid zou­den zijn om hun schou­ders op te ha­len bij het voor­uit­zicht van een ar­mer, on­vei­li­ger, ge­slo­ten Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.

In wer­ke­lijk­heid zou een nieuw re­fe­ren­dum al­leen ver­deeld­heid zaai­en op de ma­nier waar­op de Brexit-stem­ming in 2016 zélf ver­deeld­heid heeft ge­zaaid. Maar volks­raad­ple­gin­gen zijn geen oe­fe­nin­gen in de­mo­cra­tie, maar in meer­der­heids­dic­ta­ten. De in­sti­tu­ties en nor­men van de li­be­ra­le de­mo­cra­tie zijn er om de rech­ten van min­der­he­den te be­scher­men. Die eer­bied voor de ver­lie­zer bie­den re­fe­ren­da niet. n twee van de vier na­ties die het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk vor­men – En­ge­land en Wa­les – heeft een meer­der­heid een ver­trek uit de EU ge­steund. In de an­de­re twee – Schot­land en Noord-Ier­land – wil­den de mees­te men­sen blij­ven. Maar als je

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.