De ont­wik­ke­ling van kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie maakt art­sen op ter­mijn over­bo­dig, schrijft Pro­fi­teer er­van.

NRC Handelsblad - - Opinie -

oor de komst van zelf­rij­den­de au­to’s zul­len vracht­wa­gen­chauf­feurs bin­nen­kort een an­de­re baan moe­ten zoe­ken. Nu al wor­den de ma­ga­zijn­me­de­wer­kers van Ama­zon op gro­te schaal ver­van­gen door ro­bots. Re­pe­ti­tief werk en pa­troon­her­ken­ning zijn ei­gen­schap­pen waar­in kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie ( ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce, AI) uit­blinkt. In ge­bie­den waar so­ci­a­le con­text be­lang­rij­ker is, laat de ver­van­ging door AI lan­ger op zich wach­ten. Ik heb bin­nen­kort twaalf jaar op­lei­ding ach­ter de rug en juist so­ci­a­le con­text speelt een gro­te rol in mijn werk. Kan AI straks ook mij ver­van­gen? Het ant­woord: ja.

Een voor­beeld. Pa­ti­ënt P., een der­tig­ja­ri­ge man met buik­pijn, meldt zich op de spoed­ei­sen­de hulp.

‘Een baar­moe­der­ont­ste­king of ge­bro­ken been kan ik dus wel door­stre­pen.’ De pijn kwam twee da­gen ge­le­den. ‘Het zal wel een in­fec­tie zijn.’ De pijn zit rechts­on­der in de buik. ‘Zou het de blin­de­darm kun­nen zijn?’ De bloed­waar­den zijn ge­con­tro­leerd; de in­fec­tie­waar­den van P. zijn ver­hoogd. ‘ Ik denk dat het een blin­de­darm­ont­ste­king is en vraag een echo aan.’

U ziet: bij het stel­len van een diag- no­se speel ik Wie is het? met de ziek­te van me­neer P. Pu­re pa­troon­her­ken­ning. Zo­als de schrij­ver Yu­val No­ah Ha­ra­ri stelt: het eni­ge wat een dok­ter doet is da­ta ana­ly­se­ren en een be­han­de­ling voor­stel­len. leaks da­ta de pa­ti­ënt te win­nen. Maar over een aan­tal jaar kan de com­pu­ter de waar­den van mil­joe­nen pa­ti­ën­ten ver­ge­lij­ken. Zijn li­te­ra­tuur­ken­nis is al­tijd up­to-da­te en hij houdt zelfs re­ke­ning met waar­den waar­van nu nog niet be­kend is dat ze van be­lang kun­nen zijn. Zo’n ‘zorg­com­pu­ter’ kost mil­jar­den om te ont­wik­ke­len, maar het ge­bruik is daar­na na­ge­noeg gra­tis. Hij heeft nooit slecht ge­sla­pen of geen zin en hij wil ook nooit iets snel even af­ron­den zo­dat hij op tijd zijn kin­de­ren kan op­ha­len bij de crè­che. Hij is al­tijd de bes­te van zijn klas en wordt el­ke dag be­ter. Wat blijft er dan van mijn func­tie over? Ver­tel ik pa­ti­ën­ten als ‘dom­me tus­sen­per­soon’ wat een com­pu­ter voor me heeft uit­ge­re­kend? Ik zal mij niet zo­maar la­ten ver­van­gen, maar er komt een dag dat mijn taak als door­geef­luik niet houd­baar meer zal zijn. En dan? Van­af die dag zul­len er min­der art­sen no­dig zijn. Tho­ny Ruys is chi­rurg in op­lei­ding in het AMC en op­rich­ter van ThuisVi­si­te.

et klinkt mis­schien als toe­komst­mu­ziek, maar vo­rig jaar train­den on­der­zoe­kers van Stan­ford Uni­ver­si­ty al een al­go­rit­me dat in staat bleek nauw­keu­ri­ger huid­kan­ker te her­ken­nen dan een­en­twin­tig der­ma­to­lo­gen. En in een Nij­mee­g­se wed­strijd ver­sloeg AI on­langs elf er­va­ren pa­tho­lo­gen in het her­ken­nen van lym­fe­klie­ruit­zaai­in­gen bij vrou­wen met borst­kan­ker. Ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie wordt voor­als­nog al­leen in­ge­zet ter on­der­steu­ning van dok­ters. Ra­dio­lo­gen, der­ma­to­lo­gen en pa­tho­lo­gen ma­ken zich daar­om geen zor­gen over hun toe­kom­sti­ge baan. Dit is on­te­recht. Pa­ti­ën­ten wil­len nu nog dat een dok­ter de re­sul­ta­ten van de com­pu­ter met hen be­spreekt. Daar zijn twee re­de­nen voor: em­pa­thie en ver­trou­wen. In ge­sprek­ken met pa­ti­ën­ten is een hand op de schou­der of een te­ken van be­grip vaak waar­de­vol­ler dan de me­di­sche in­for­ma­tie. En in de­ze tijd vanen pri­va­cy­schen­din­gen heeft de com­pu­ter nog veel ver­trou­wen van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.