Nieu­we trui

NRC Handelsblad - - Cultur Nieuws -

mdat ik per di­rect een nieu­we trui no­dig had liep ik het gi­gan­ti­sche fi­li­aal van Pri­mark aan het Am­ster­dam­se Dam­rak bin­nen. Ik was daar nog nooit ge­weest. Ik was de eni­ge niet bij de stel­la­ges met ex­treem goed­ko­pe trui­en en swea­ters. Met tien­tal­len han­den uit al­ler­lei lan­den woel­den we in een enor­me berg ka­toen. De men­sen wek­ten al­le­maal de in­druk dat ze net als ik enor­me haast had­den. Ik be­gon me al snel net als de rest te ge­dra­gen; ik be­gon te trek­ken, te sjor­ren en te smij­ten op zoek naar de juis­te maat. Ik vond het een mooi idee dat we er straks waar­schijn­lijk het­zelf­de bij­lie­pen: on­ze trui­en als sym­bool voor on­ze mid­del­maat. Om­dat het zo goed­koop was graai­de ik een zwar­te, ook nog een groe­ne en een blau­we trui.

Met de buit te­gen de borst ge­drukt voeg­de ik me in de rij, een lan­ge kron­ke­li­ge slang on­ge­duld. De te­le­foon had geen be­reik. Het was geen be­leid, zei het meis­je voor me, het kwam door­dat dit stuk win­kel zich on­der de grond be­vond. Een vrouw ach­ter een van de kas­sa’s schreeuw­de me toe. „Hee, hee, hel­lo.. wai­ting...” Wel­ke kas­sa? Er wa­ren er wel vijf­tig. Ik gooi­de die trui­en voor haar neer. Ze moest me zo snel mo­ge­lijk af­han­de­len. De trui­en wa­ren zo goed­koop dat er geen be­vei­li­gings­clip aan zat, dus ze hoef­de ze al­leen te scan­nen. Ze was En­gels­ta­lig. Ze vond Am­ster­dam een leu­ke stad, maar qua kut­le­ven had ze ook net zo goed in Du­blin kun­nen blij­ven.

Next.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.