RECENSIE Als stand-up­co­me­di­an is Mar­tijn Ko­ning de top

De nieu­we voor­stel­ling van Mar­tijn Ko­ning heeft tem­po en zit vol ra­ke grap­pen.

NRC Handelsblad - - Cultur Nieuws -

Ko­ning (40) staat be­kend als op­ge­wek­te stand-up­co­me­di­an die in hoog tem­po, strui­ke­lend over zijn woor­den, lek­ker van de hak op de tak springt. In Ko­ning van de die­ren be­houdt Ko­ning zijn los­se ver­tel­stijl en ho­ge grap­dicht­heid, maar kiest hij voor het eerst een cen­traal the­ma: de re­la­tie tus­sen mens en dier.

Daar valt na­tuur­lijk heel wat over te zeg­gen, maar Ko­ning is geen ca­ba­re­tier met een bood­schap. Hij maakt een pre­ten­tie­loos soort ca­ba­ret en toont zich voor­al een beel­dend ver­tel­ler en een scherp ob­ser­va­tor van Mar­tijn Ko­ning mi­nu­ten een lijst­je voor­leest met de bes­te die­ren­na­men (‘Mau­rits voor een kat, want daar zit het woord ‘mi­auw’ in en het klinkt def­tig’), is de voor­stel­ling daar­na plots­klaps af­ge­lo­pen.

Door met zo’n ko­misch on­zin­num­mer te ein­di­gen, on­der­streept Ko­ning dat hij geen klas­siek ca­ba­ret wil ma­ken. Hij kiest voor pu­re stand-upcomedy, en dat is een slim­me keu­ze. Want bin­nen dat gen­re staat Ko­ning aan de top. Dick Zijp Mar­tijn Ko­ning: Ko­ning van de die­ren. Ge­zien: 12/1, De Meer­vaart. T/m 6 ju­ni. 4 *#

al­le­daag­se er­ger­nis­sen. Zo houdt hij een zeer gees­tig be­toog over het ver­schil tus­sen hon­den en kat­ten en ver­telt hij een grap­pig ver­haal over zijn kat die be­smet raak­te met aids.Op de spaar­za­me mo­men­ten dat Ko­ning pro­beert om maat­schap­pe­lijk com­men­taar te le­ve­ren, voel je met­een dat dat niet zijn stijl is. Zijn kor­te op­mer­king over de Nas­h­vil­le-ver­kla­ring mist scherp­te.In het twee­de deel bouwt Ko­ning meer rust in. Hier ver­telt hij een sub­tiel op­ge­bouwd ver­haal over de we­reld van de hen­gel­sport, waar­in hij zich voor­al een bui­ten­staan­der voelt. Als hij in een bij­zin op­merkt dat hij van zijn psy­cho­loog moest gaan vis­sen maar dat ei­gen­lijk zie­lig vindt, geeft dat zijn ver­haal met­een een tra- gi­sche on­der­toon. Zijn beel­den­de be­schrij­ving van hoe hij per on­ge­luk een snoek ver­moordt, is mag­ni­fiek om­dat hij hie­rin zijn angst, ver­vreem­ding en em­pa­thie op ko­mi­sche wij­ze in­voel­baar maakt.Ko­ning is een goe­de im­pro­vi­sa­tor, die ad rem re­a­geert op laat­ko­mers en ge­sprek­jes met de zaal voert die ver­der gaan dan het plicht­ma­tig in­for­me­ren naar be­roep en woon­plaats. Grap­pig is bij­voor­beeld zijn dia­loog­je met een vrouw die acht kip­pen heeft, maar wei­gert om hun na­men te ver­tel­len.In te­gen­stel­ling tot de mees­te stand-up­co­me­dians, die hun avond­vul­len­de voor­stel­ling een kop en een staart ge­ven, houdt Ko­ning vast aan de stand-up­for­mu­le. Als hij na zo’n 80

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.