Ro­nald Snij­ders maakt fic­tief suc­ces niet waar

NRC Handelsblad - - De Gids - Ge­zien: 10/1, De Klei­ne Ko­me­die, Am­ster­dam. T/m 29/5. Inl: nor­ma­le­men­sen.nl

2 *#

Ro­nald Snij­ders - Groot Suc­ces 2

Suc­ces 2, de vier­de voor­stel­ling van Ro­nald Snij­ders, is niet de op­vol­ger van Groot Suc­ces 1. Die voor­stel­ling moet nog ge­maakt wor­den. Het zo­ge­naam­de suc­ces van Ro­nald Snij­ders loopt als een ro­de draad door de voor­stel­ling. Op een groot beeld­scherm wordt de talk­show ‘Ron­d­om Ro­nald’ ver­toond, waar­in de fic­tie­ve me­dia­hy­pe ron­d­om Snij­ders’ nieu­we show heer­lijk wordt op­ge­bla­zen. Ui­ter­aard speelt Snij­ders al­le gas­ten zelf.

De­ze pa­ro­die op het nieuws en de me­dia is een aar­dig uit­gangs­punt. In Groot Suc­ces 2 ko­men al­ler­lei fic­tie­ve nieuws­be­rich­ten voor­bij (‘Oplos­sin­gen fu­nest voor pro­ble­men’) en houdt Snij­ders een on­zin­ni­ge pers­con­fe­ren­tie waar­in Dui­vend­recht wordt voor­ge­steld als een ramp­ge­bied. Tot een écht in­te­res­san­te re­flec­tie op me­dia­hy­pes leidt dit niet, maar dat is ook niet wat Snij­ders lijkt te be­o­gen. Snij­ders lijkt voor­na­me­lijk aan­ge­na­me ver­war­ring te wil­len stich­ten.

He­laas leidt Snij­ders’ ab­sur­dis­me al te vaak tot me­lig­heid. Hij ver­telt flau­we woord­grap­pen en slech­te mop­pen. Zo om­schrijft hij jour­na­lis­ten als „de men­sen van de hand­sinaas­ap­pels, of nee…de pers”, pre­sen­teert hij slecht be­doel­de mar­ke­tings­lo­gans voor ste­den („Am­ster­dam: de stad waar je wél dood ge­von­den wilt wor­den”) en doet hij een voor­stel­rond­je met de zaal, waar­in hij toe­schou­wers vraagt wat hun voor­stel is.

Snij­ders staat in de tra­di­tie van Her­man Fin­kers en Mon­ty Py­thon, maar be­reikt nooit dat ni­veau. Daar­voor kleurt hij te keu­rig bin­nen de lijn­tjes en is hij te voor­spel­baar.

De lied­jes, waar­in een ver­ras­sen­de rol is weg­ge­legd voor Her­man van Veen, vor­men een pret­ti­ge af­wis­se­ling met de con­fe­ren­ces, maar mis­sen scherp­te. Aan het slot ver­telt Snij­ders een ver­haal waar­in zo­ge­naamd al­le lijn­tjes bij el­kaar ko­men, maar na het slot­ap­plaus ont­mas­kert hij dit als de zo­veel­ste ab­sur­de wen­ding. Echt ont­hul­lend of prik­ke­lend is dat niet. Het is voor­al flauw. Dick Zijp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.