Ar­chi­tects bren­gen op­ge­pomp­te me­tal­co­re

NRC Handelsblad - - De Gids -

Ar­chi­tects Ge­zien: 13/1, Afas Li­ve, Am­ster­dam 3 *#

wordt hui­len”, zegt een fan als Ar­chi­tects-zan­ger Sam Car­ter ‘Ho­ly Hell’ aan­kon­digt, het ti­tel­num­mer van het in no­vem­ber uit­ge­brach­te acht­ste al­bum van de band uit Brigh­ton. Het al­bum staat in het te­ken van de in 2016 aan de ge­vol­gen van kan­ker over­le­den gi­ta­rist en bandop­rich­ter Tom Se­ar­le, en het ti­tel­num­mer vormt het hart van die plaat. Zijn twee­ling­broer Dan Se­ar­le zit nog al­tijd ach­ter de drum­kit van Ar­chi­tects en schreef het mees­te nieu­we werk. Da’s hea­vy.

Ar­chi­tects maakt agres­sie­ve, in­ten­se me­tal­co­re met een na­druk op rit­me, en wat min­der op me­lo­die. Ze ston­den an­der­half jaar te­rug nog op Low­lands en bij­na pre­cies een jaar ge­le­den in de Til­burg­se 013. Maar naar de gro­te­re Afas Li­ve in Am­ster­dam heeft de band Ho­ly Hell mee, een ver­wer­kings­plaat waar­in de band al hun ver­lies en lij­den heeft ge­sto­ken.

Echt emo­ti­o­neel werd het even­goed niet. Daar­voor is de op­ge­pomp­te sport­school­me­tal van Ar­chi­tects ge­woon­weg te ste­riel. Te veel num­mers ver­dwe­nen in een brij van rit­mes. Soms was het als­of je naar een in­ge­wik­kel­de ma­chi­ne stond te kij­ken: hij loopt als een zon­ne­tje, maar wat maakt-ie ei­gen­lijk? De band stond er, Car­ter uit­ge­zon­derd, ook ij­ze­ren­hei­nig bij, on­danks de vuur­bal­len die ze om de oren vlo­gen. Maar áls die ma­chi­ne er dan een co­he­rent, dy­na­misch lied­je uit­pomp­te, kwam die ook aan als een mo­ker, met diep ge­voel­de dub­be­le bas­drum. Ster­ke songs als ‘De­ath is not De­feat’, ‘Roy­al Beg­gars’ en ‘Nay­say­er’ maak­ten de stap naar zo’n gro­te zaal ook be­ter te be­grij­pen.

Mooi was het har­de ap­plaus voor drum­mer Dan Se­ar­le, de broer die vond dat de band door moest gaan om af te ma­ken wat Tom was be­gon­nen. „Souls don’t break, they bend” krijs­te Car­ter in de schrij­nend mooie af­slui­ter ‘Dooms­day’. Daar­na ver­sche­nen in een op­lich­tend hart de ini­ti­a­len van Tom Se­ar­le. Werd het toch nog moei­lijk geen we­ke knie­ën te krij­gen. Pe­ter van der Ploeg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.