‘Re­bound’ oogt kort­a­de­mig, niet span­nend

NRC Handelsblad - - De Gids -

Re­bound grijpt Ali­da Dors te­rug op de ge­lijk­na­mi­ge voor­stel­ling van Con­ny Jans­sen uit 2005. In die cho­re­o­gra­fie voor zes man­nen on­der­zocht Jans­sen de gren­zen tus­sen macht en ka­me­raad­schap, en de veer­kracht om tel­kens weer op te staan.

Dors voel­de zich aan­ge­spro­ken door het the­ma veer­kracht – een kwa­li­teit die zij vaak te­rug­ziet bij men­sen in de ver­druk­king. In de voor­stel­ling zijn as­so­ci­a­ties met vluch­te­lin­gen on­ont­koom­baar, al was het maar door de vorm­ge­ving. Het erg le­lijk uit­ge­voer­de de­cor lijkt op een lucht­plaats, met vuil­wit­te, ve­ren­de wan­den. In hun zak­ke­ri­ge bei­ge kos­tuums lij­ken de dan­sers die zich daar be­we­gen op ge­van­ge­nen of ge­ïn­ter­neer­den wier in­di­vi­du­a­li­teit is ge­re­du­ceerd tot naam­loos pro­bleem­ge­val: één van de ve­len.

Ook de be­we­gings­taal, he­den­daag­se dans ver­mengd met hip­ho­pe­le­men­ten, laat wei­nig aan de ver­beel­ding over.

Het stuk be­staat uit drie de­len: eerst drie vrou­wen, dan drie man­nen, dan het he­le en­sem­ble. De­fen­sie­ve hou­din­gen, op­stan­dig ge­bal­de vuis­ten, val­len, op­van­gen, te­gen­hou­den en ‘te­gen een muur aan­lo­pen’ zijn her­ken­ba­re mo­tie­ven.

Som­mi­ge acro­ba­ti­sche se­quen­ties zijn nog niet soe­pel, maar de sec­ties waar­in dan­sers neer­zij­gen, door­rol­len en in één be­we­ging weer op­staan zijn fraai en had­den ge­rust lan­ger mo­gen du­ren om het the­ma veer­kracht te be­na­druk­ken.

Met an­de­re te­rug­ke­ren­de hou­din­gen – voor­over­ge­bo­gen, han­den op de rug ‘vast­ge­bon­den’ – lijkt Dors te­rug te grij­pen op In­fi­ni­te van cho­re­o­gra­fe De Châ­tel.

Hoe­wel Re­bound mooi ma­te­ri­aal be­vat, is de struc­tuur te kort­a­de­mig om span­nend te kun­nen wor­den. Door de sim­plis­ti­sche dra­ma­tur­gie blijft het bij de som der de­len. Lang­za­mer­hand mag van Dors, die een meer­ja­ri­ge sub­si­die ont­vangt, wél meer wor­den ver­wacht. Fran­ci­ne van der Wiel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.