Te kluch­ti­ge kijk op Sy­ri­sche tra­giek

NRC Handelsblad - - De Gids -

As­sad van Jan Hulst en Kasper Ta­rensk­een (co-pro­duc­tie met Fras­ca­ti, Oost­pool & Co­pro­du­cers). Ge­zien 10/1, Fras­ca­ti, Am­ster­dam. Tour­nee t/m 19/3. Inl: fras­ca­ti­the­a­ter.nl 2 *#

voor­stel­ling As­sad van Jan Hulst en Kap­ser Ta­rensk­een (tekst en re­gie) be­gint in 1994, als Bas­har Al-As­sad, de la­te­re Sy­ri­sche dic­ta­tor, nog in op­lei­ding is voor oog­arts in Londen. In een clow­nes­ke scè­ne ope­reert hij het oog van een vrouw, Ja­ne. De kol­de­rie­ke toon wordt door­ge­zet in de vol­gen­de scè­ne (2010, New York), waar­in Ja­ne kib­belt met haar man, om­dat zij voor Vo­gue de vrouw van de dic­ta­tor, As­ma Al-As­sad, gaat in­ter­vie­wen. An­na Win­tour, baas van Vo­gue , komt langs, ge­speeld door een man met blon­de pruik.

Hulst en Ta­rensk­een zijn twee jon­ge, ta­lent­vol­le the­a­ter­ma­kers, die zich als au­teurs heb­ben be­we­zen met fri­vo­le ac­tu­a­li­se­rin­gen van be­staand ma­te­ri­aal. Maar As­sad be­gint als ma­tig ca­ba­ret met ty­pe­tjes die al ja­ren een po­pu­lair mik­punt vor­men.

De voor­stel­ling kan­telt als de set­ting ver­huist naar Pal­my­ra, ook in 2010, en de lo­ka­le ar­che­o­loog Ja­ne op se­ri­eu­ze toon bij­praat over Sy­rië. De me­lig­heid keert te­rug als haar Vo­gue -reportage over As­ma Al-As­sad wordt voor­ge­dra­gen, maar on- danks de gro­tes­ke speel­stijl lijkt de in­zet van Hulst en Ta­rensk­een wel de­ge­lijk se­ri­eus. Het gaat hen om het span­nings­veld tus­sen de he­do­nis­ti­sche be­le­vings­we­reld van de wes­ter­ling/mil­len­ni­al en de tra­giek van de Sy­ri­sche bur­ger­oor­log. Maar het lukt de ma­kers niet er iets ge­denk­waar­digs over te zeg­gen.

Be­hal­ve de jour­na­lis­te en de ar­che­o­loog voe­ren Hulst en Ta­rensk­een nog een Sy­ri­sche pi­loot en een jon­ge wes­ter­se vrouw op, die in 2015 het ver­woes­te Pal­my­ra be­zoekt. Dit mal­le ty­pe­tje raas­kalt dat al­leen em­pa­thie kan voor­ko­men dat we „al­le­maal schul­dig” zijn.

Zij krijgt ant­woord van de ar­che­o­loog, die be­toogt dat de eni­ge op­los­sing voor Sy­rië zou zijn dat al­le groe­pen el­kaar ver­ge­ven. Maar aan­ge­zien ie­der­een ge­lief­den ver­loor, be­schouwt hij dat als een on­men­se­lij­ke op­ga­ve. Het is een se­ri­eu­ze over­we­ging, een flits van ernst in een poel van ge­bab­bel en kluch­tig­heid. Ron Rijg­hard

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.