Niet ver­wacht, en dat zijn de fijnste over­win­nin­gen

Sven Kra­mer won voor de tien­de keer het EK all­round. Hij ver­beet de pijn aan zijn rug en bleef fa­vo­riet Pa­trick Roest 0,1 punt voor.

NRC Handelsblad - - Sport - Sven Kra­mer (mid­den) is toch weer Eu­ro­pees kam­pi­oen. Links ploeg­ge­noot Pa­trick Roest, rechts hun coach Jac Orie. Door on­ze re­dac­teur Maar­ten Schol­ten

Mi­chael Phelps die voor de 23ste keer olym­pisch zwem­goud wint of Ra­fael Na­dal die voor de elf­de keer de bes­te is op het gra­vel van Ro­land Gar­ros. Ra­zend knap, maar wie kijkt er nog van op?

En dan wint Sven Kra­mer voor de tien­de keer het EK all­round, in het Ita­li­aan­se Col­lal­bo waar hij twaalf jaar ge­le­den al zijn eer­ste Eu­ro­pe­se ti­tel pak­te. Ver­ras­send? Toch wel. Niet in de laat­ste plaats voor Kra­mer zelf. „Dit had ik een maand ge­le­den niet dur­ven den­ken”, gaf hij na af­loop van het toer­nooi toe voor de ca­me­ra van de NOS.

Half no­vem­ber ein­dig­de Kra­mer (32) troos­te­loos als vier­de in de Bgroep op de 1.500 me­ter in het Ja­pan­se Obihi­ro. Voor het eerst trok hij zich tij­dens een wed­strijd te­rug en vloog di­rect huis­waarts. Chro­ni­sche rug­klach­ten, waar­mee hij al ja­ren kampt, speel­den op als zel­den te­vo­ren. Geen goud op de tien ki­lo­me­ter op de Spe­len, een te­leur­stel­lend WK all­round in Am­ster­dam. En nu dit? Daar ver­sche­nen de eer­ste ver­ha­len over een mo­ge­lijk ein­de van zijn loop­baan. Tot zijn gro­te er­ger­nis. Maar wat kon hij er­aan doen? Op trai­nings­kamp in Col­lal­bo ging het in de­cem­ber nog steeds niet lek­ker. En daar vloog ploeg­ge­noot Pa­trick Roest weer voor­bij, die hem bij de sei­zoens­start ook al steeds de baas was.

Dat Kra­mer niet fit ge­noeg was om hard te schaat­sen, hield niet in dat hij con­di­ti­o­neel te­kort schoot. In­te­gen­deel. Net als in het olym­pisch sei­zoen, toen twee val­par­tij­en op de fiets te veel ble­ken voor zijn kwets­ba­re rug, is hij bij tes­ten mis­schien wel be­ter dan ooit. Een pe­ri­o­de pijn­vrij trai­nen re­sul­teer­de in ok­to­ber in In­zell al in een baan­re­cord op de vijf ki­lo­me­ter. Maar zat dat er nog in dit sei­zoen?

Weer een ne­der­laag op de vijf ki­lo­me­ter bij zijn co­me­back half de­cem­ber tij­dens we­reld­be­ker­wed­strij­den in Thi­alf. Ver­sla­gen op zijn fa­vo­rie­te af­stand door Roest en Jor­rit Bergs­ma bij de NK af­stan­den. Ja­ren­lang kon Kra­mer zo slecht te­gen zijn ver­lies, dat hij al­leen al om die re­den al­tijd won. Maar nu re­la­ti­veer­de hij. Zijn tij­den en ma­nier van ra­cen gin­gen voor­uit. Geen re­den voor cha­grijn. Top- sport en re­la­ti­ve­ren? „Voor mij is dat mis­schien wel eens goed”, sprak hij eer­der dit sei­zoen.

De ‘nieu­we’ Kra­mer, sinds ok­to­ber va­der van een doch­ter, leert met zijn be­per­kin­gen le­ven. Waar­om zou hij naar bui­ten toe al­tijd weer de on­ge­naak­ba­re heer­ser ac­te­ren? Of te­gen­stan­ders in­ti­mi­de­ren, van de Ita­li­aan En­ri­co Fa­bris tot de Noor Hå­vard Bøk­ko, van Jan Blok­huij­sen tot Koen Ver­weij – eer­de­re num­mers twee bij het EK. Voor Roest, de num­mer twee in Col­lal­bo, toont hij juist open­lijk groot res­pect.

Zijn 23-ja­ri­ge ploeg­ge­noot, vo­rig sei­zoen al we­reld­kam­pi­oen all­round door een val van de Noor Sver­re Lun­de Pe­der­sen, start­te het EK als fa­vo­riet. Maar Kra­mer hield het ver­lies op de 500 me­ter be­perkt, won ein­de­lijk weer de vijf ki­lo­me­ter. Hij durf­de vol­uit te gaan op de 1.500 me­ter, waar hij Roest in een di­rect du­el ver­sloeg. „Ik wil­de op de laat­ste krui­sing hard ach­ter hem krui­sen of er­vóór.”

Roest be­gon de tien ki­lo­me­ter met ach­ter­stand en dacht juist ne­ga­tief: „Het zal las­tig wor­den want Sven is sterk.” Met 0,1 punt ver­schil, om­ge­re­kend een tien­de op de 500 me­ter, pak­te Kra­mer zijn tien­de ti­tel. Twee wijs­vin­gers jui­chend in de lucht, tong uit de mond, links en rechts een vet­te knip­oog. Zijn ze­ge­ge­ba­ren zijn al ja­ren be­kend. Maar zie een stra­len­de Kra­mer het Wil­hel­mus mee­zin­gen. Niet ver­wacht en toch ge­haald. Dat zijn de fijnste over­win­nin­gen.

Dit had ik maand ge­le­den niet dur­ven den­ken Sven Kra­mer Eu­ro­pees kam­pi­oen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.