Ein­de­lijk doet De Jong waar ze als klein meis­je van droom­de

An­toi­net­te de Jong (23) won met drie af­stands­ze­ges het EK all­round. Ei­gen­lijk stond haar machts­greep al een jaar eer­der ge­pland.

NRC Handelsblad - - Sport - Door on­ze re­dac­teur Maar­ten Schol­ten

Hun ap­par­te­ment­je in AM­STER­DAM. to­ren 806 van het olym­pisch dorp in Gang­neung lijkt met de dag klei­ner. Te­gen wil en dank deelt An­toi­net­te de Jong de ruim­te met Ir­een Wüst. Naar de Spe­len toe loopt de span­ning op tus­sen de twee, be­hal­ve ploeg­ge­no­ten ook con­cur­ren­ten. In een ge­la­den sfeer is de er­va­ren Wüst op haar best – ze wint haar vijf­de goud en wordt de bes­te Ne­der­land­se olym­pi­ër ooit. De Jong, in het voor­sei­zoen vaak de be­te­re, moet het doen met zil­ver en brons. Nee, de sfeer in hun olym­pi­sche flat­je was niet al­tijd even ge­wel­dig, ver­tel­de de in­mid­dels 23-ja­ri­ge Frie­zin be­gin dit sei­zoen.

„Het was voor ie­der­een span­nend”, kijkt hun toen­ma­li­ge trai­ner Rut­ger Tijs­sen te­rug op zijn in­ten­se pe­ri­o­de met de twee ri­va­len bij de Spe­len in Zuid-Ko­rea. „Je komt in een set­ting te zit­ten die nie­mand eer­der had mee­ge­maakt, deelt een ap­par­te­ment met el­kaar, een maand lang. Dan ge­beurt er wel eens iets.” Wat pre­cies, daar gaat de voor­ma­li­ge coach van Team Just­lea­se niet op in. Heeft De Jong ge­le­den on­der de ge­span­nen sfeer? „Zij zal het zo heb­ben er­va­ren, daar ga ik niets over zeg­gen. Maar an­de­re keu­zes wa­ren er niet.”

Tus­sen de Spe­len van 2018 en het EK all­round op de bui­ten­baan van het Ita­li­aan­se Col­lal­bo lig­gen bij­na ne­gen­dui­zend ki­lo­me­ter, elf maan­den en een we­reld van ver­schil. Just­lea­se is ge­stopt als spon­sor. De Jong rijdt voor Lot­to-Vis­ma van coach Jac Orie, Wüst is kop­vrouw bij het nieu­we Ta­lentNed. En hun coach Tijs­sen be­ge­leidt een groep Chi­ne­se schaat­sers, met wie hij mo­men­teel in Cal­ga­ry ver­blijft. Via in­ter­net volg­de hij de strijd tus­sen zijn oud-pu­pil­len, met wie al in 2013 sa­men­werk­te bij TVM.

Het EK in Col­lal­bo werd geen du­el om de he­ge­mo­nie in het all­roun­den, zo­als voor­af ver­wacht. Door het re­cen­te over­lij­den van haar bes­te vrien­din Pau­lien van Deutek­om bleek Wüst lo­gi­scher­wijs niet in haar bes­te vorm. De ti­tel­ver­de­dig­ster ein­dig­de als vier­de. Maar dan nog was het in­druk­wek­kend hoe De Jong haar eer­ste ti­tel pak­te, met drie af­stands­ze­ges en een gul­le lach. „Hier droom je van als klein meis­je”, sprak ze bij de NOS.

Ei­gen­lijk stond haar machts­greep een jaar eer­der ge­pland, op de Spe­len van vo­rig jaar. Al in de zo­mer van 2017 is De Jong in trai­nin­gen vaak be­ter dan de met bles­su­res tob­ben­de Wüst. Een mo­ment­op­na­me, vol­gens Tijs­sen. „Het spel­le­tje is niet wie het bes­te kan trai­nen maar wie goed is als de prij­zen wor­den ver­deeld.” Bij de eer­ste wed­strij­den staat De Jong nog zelf­be­wust voor­aan. Na­ti­o­na­le ti­tels, we­reld­be­ker­ze­ges. Tijs­sen: „An­toi­net­te is een open per­soon, heel ge­dre­ven. Ze gaat zon­der om­we­gen recht op het doel af.”

Wüst re­a­geert krib­big, valt haar ploeg­ge­no­te eind ok­to­ber open­lijk aan om­dat ze een val­par­tij zou heb­ben ver­oor­zaakt tij­dens de trai­ning. Zelf gaat ze in de­cem­ber trai­nen in de zon, zon­der de ploeg. Ver­trekt in ja­nu­a­ri eer­der dan het team bij de we­reld­be­ker in Erf­urt. De Jong weet van niks, ver­telt ze in een tv-in­ter­view. „De bui­ten­wacht speelt dan ze­ker een rol”, zegt Tijs­sen. „Er wordt steeds aan An­toi­net­te ge­vraagd of ze nu uit de scha­duw treedt van Ir­een. Dat is een le­gi­tie­me vraag maar voor bei­den niet mak­ke­lijk.”

Een­heid in de ploeg? „We heb­ben steeds ge­pro­beerd zo­wel An­toi­net­te als Ir­een in hun ei­gen sterk­te te hou­den, al is dat in één ploeg niet zo sim­pel. Deels zijn we ge­slaagd en deels ook niet.” Dat Wüst ge­dij­de en De Jong leed on­der de toe­ne­men­de span­nin­gen, is vol­gens Tijs­sen te scherp ge­steld. „Olym­pi­sche Spe­len bren­gen een an­de­re di­men­sie met zich mee. Bei­de da­mes be­heer­sen het kunst­je om het bes­te uit zich­zelf te ha­len als het echt moet. Al­leen be­heerste Ir­een dat net iets­je be­ter. Zij schaats­te daar on­wijs goed, An­toi­net­te be­reik­te nog al­tijd wat op dat mo­ment haar pla­fond was.”

Na het WK all­round in Am­ster­dam, barst de bom. Just­lea­se wil een door­start met De Jong en coach Tijs­sen, maar zon­der Wüst. De nes­tor van de ploeg voelt zich af­ge­dankt („te oud”) en re­a­geert fu­ri­eus. Met als ge­volg dat Just­lea­se he­le­maal stopt. Wüst en De Jong zijn na drie sei­zoe­nen sa­men nu geen ploeg­ge­no­ten meer. „Ach­ter­af had het an­ders ge­moe­ten”, geeft Tijs­sen toe. Heeft het een blij­vend lit­te­ken op­ge­le­verd in de on­der­lin­ge ver­hou­din­gen tus­sen bei­de schaats­sters? „Nee, we wa­ren er al­le­maal zelf bij.”

De Jong maakt dit sei­zoen een op­ge­fleur­de in­druk, in de ploeg bij coach Orie. De Eu­ro­pe­se ti­tel is een lo­gisch ge­volg van een hoog ni­veau. „Een sta­bie­le om­ge­ving is voor haar de goe­de keu­ze ge­weest”, zegt Tijs­sen. Maar ook Wüst was eer­der dit sei­zoen in Thi­alf al eens be­ter dan ooit. „On­wijs knap, waar­schijn­lijk gaat Ir­een door tot het ein­de der tij­den.” En wie van de twee de bes­te is? „An­toi­net­te is so­wie­so tien jaar jon­ger. Hoe eer­lijk is dan de ver­ge­lij­king?”

An­toi­net­te gaat al­tijd recht op haar doel af Rut­ger Tijs­sen schaats­coach

An­toi­net­te de Jong won op de eer­ste dag van het EK all­round de 500 me­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.