De va­der van een bij­zon­der hecht ge­zin

Jeroen Ot­ter is al sinds 2010 bonds­coach. In een emo­ti­o­ne­le week werd bij de EK dui­de­lijk hoe be­lang­rijk hij voor zijn hech­te groep­je short­trac­kers is.

NRC Handelsblad - - Sport - Door on­ze re­dac­teur Frank Huis­kamp

Hij was net tien mi­nu­ten DORD­RECHT. leeg­ge­lo­pen in een hok­je, waar het over­wel­di­gen­de la­waai van­af de tri­bu­nes am­per te ho­ren was. Nip­pend van een blik­je co­la, na de gek­te van de slot­dag van de EK in Dord­recht, be­sef­te Jeroen Ot­ter: dit was een heel emo­ti­o­neel week­end ge­weest.

Hij was voor­al trots op wat zijn ploeg had ge­pres­teerd. Zo­als hij dat als bonds­coach van de short­trac­kers de af­ge­lo­pen ja­ren steeds meer kon zijn. Een Eu­ro­pees kam­pi­oen in Su­zan­ne Schul­ting. Goud ook voor haar op de 1.500 me­ter. Brons voor La­ra van Ruij­ven op de 500 me­ter. En goud voor de vrou­wen op de re­lay, plus zil­ver voor de man­nen­ploeg.

Spe­ci­a­le aan­dacht van Ot­ter voor dat laat­ste: twee­de van Eu­ro­pa, ter­wijl hij zich al we­ken af­vroeg hoe dat ge­zel­schap zich zou red­den zon­der Sjin­kie Knegt, die van­uit een zie­ken­huis­bed in Gro­nin­gen moest toe­kij­ken. En wiens ern­sti­ge on­ge­val, waar­bij hij thuis in Ban­te­ga brand­won­den over zijn ge­he­le li­chaam op­liep, een scha­duw over de­ze EK in ei­gen land had ge­wor­pen. „Na zo’n week is dit echt Gran Ca­na­ria-zon­ne­schijn.”

Op mo­men­ten als de­ze wordt dui­de­lijk hoe Ot­ter al­lang niet meer al­leen coach van een groep short­trac­kers is, maar ook de va­der van een bij­zon­der hecht ge­zin. Bij wie zijn spor­ters te­recht kun­nen als ze twij­fe­len over het vol­gen van een stu­die, zo­als Schul­ting. Of wan­neer ze door een per­soon­lij­ke hel gaan om­dat ze ver­dacht wor­den van het ge­bruik van do­ping, zo­als Ya­ra van Kerk­hof. Hij is de lijm in een groep van sterk wis­se­len­de per­soon­lijk­he­den, die in­mid­dels wel al­les voor el­kaar over heb­ben.

Dus als er dan zo­iets ge­beurt met Knegt, af­ge­lo­pen don­der­dag­och­tend, dan is Ot­ter aan­ge­daan. Als mens. Toen hij de groep moest in­lich­ten hield hij het niet droog. En een dag la­ter, toen hij sprak over een ap­pje dat hij had ge­kre­gen van Knegt, moest hij we­der­om tra­nen weg­slik­ken. „Het is toch een eer­ste te­ken van le­ven”, zei hij ge­ë­mo­ti­o­neerd. Het is zijn oog­ap­pel, on­der hem werd Knegt een van de bes­te short­trac­kers ter we­reld. En nu was het ver­volg van zijn car­ri­è­re in­eens on­ze­ker.

Kei­har­de trai­nin­gen

In de eer­ste ja­ren na Ot­ters aan­stel­ling als bonds­coach, in 2010, kwa­men voor­al ver­ha­len naar bui­ten over zijn on­or­tho­doxe aan­pak, over zijn kei­har­de trai­nin­gen. Hoe hij zijn ploeg on­aan­ge­kon­digd van­uit een trai­nings­kamp in de Py­re­nee­ën 1.700 ki­lo­me­ter te­rug naar Hee­ren­veen liet fiet­sen. Goed voor ze. Hij moest van een ploeg die niet ge­wend was te win­nen een suc­ces­vol ge­zel­schap sme­den. Dat moest dan maar met een har­de aan­pak.

Maar ge­lei­de­lijk heeft Jeroen Ot­ter (54) de men­se­lij­ke kant meer ge­toond, is hij „zach­ter” ge­wor­den, „emo­ti­o­ne­ler”, zeg­gen ze bin­nen de ploeg. „Echt een va­der­fi­guur, ja”, zegt Schul­ting. „Het is, zo­als af­ge­lo­pen don­der­dag, heel las­tig hem ge­ë­mo­ti­o­neerd te zien. Maar toch ook fijn, want het gaat ook vaak op de au­to­ma­ti­sche pi­loot bij hem.”

Ri­an­ne de Vries, sinds 2013 bij de ploeg, heeft de ver­an­de­ring ook ge­zien. „Hij moest in het be­gin ook hard zijn, want hij moest ons le­ren win­nen, dat ken­den we nog niet. Als je al­leen maar zacht bent, dan win je niet.”

Ze zag het rich­ting de Win­ter­spe­len van vo­rig jaar in Zuid-Ko­rea steeds meer kan­te­len. „Ik merk­te tij­dens be­paal­de kam­pen dat je niet al­leen be­zig bent met het fy­sie­ke, maar ook met het men­ta­le. En dan zie je die emo­ti­o­ne­le kant van Jeroen, dat hij ont­zet­tend trots is op ons.”

Het heeft er ook al­les mee te ma­ken dat de team­le­den el­kaar nu al ja­ren ken­nen. „We wer­ken nu al vijf tot acht jaar met vrij­wel de­zelf­de men­sen, dan word je van­zelf meer fa­mi­lie, en hij een va­der­fi­guur”, zegt Wilf O’Reil­ly, als dis­ci­pli­nema­na­ger de rech­ter­hand van Ot­ter. „Je moet je even voor­stel­len: Jeroen is het af­ge­lo­pen olym­pi­sche sei­zoen 153 da­gen weg­ge­weest van huis, dat be­te­kent 153 da­gen van ’s och­tends tot ’s avonds met de ploeg.”

Het is ook een kwes­tie van el­kaar steeds be­ter le­ren ken­nen en aan­voe­len, zegt De Vries. „Op be­paal­de mo­men­ten moet je hem ne­ge­ren, op een an­der mo­ment zoek je el­kaar op. Maar als het rus­tig is, kun je al­tijd heel goed met hem pra­ten.”

Spe­ci­a­le ring

Hoe hecht de­ze klei­ne short­track­se­lec­tie is ge­wor­den, is tij­dens el­ke pers­bij­een­komst en elk toer­nooi zicht­baar. Voor de bui­ten­we­reld was het goed te zien op het af­ge­lo­pen Sport­ga­la, toen Ot­ter van zijn short­track­vrou­wen een spe­ci­a­le ring kreeg. Een ring zo­als hij die ook aan elk van hen had ge­ge­ven.

Ot­ter kan nog steeds hard zijn, ook bui­ten de trai­nin­gen. De Vries maak­te dat zelf mee in Py­e­ong­chang, toen ze na haar en­kel­breuk geen ra­ce mocht rij­den in de re­lay en daar­door geen bron­zen me­dail­le kreeg. „Daar heb­ben we toen ru­zie over ge­had. Ik heb van mijn kant dui­de­lijk aan­ge­ge­ven, dat ik er niet voor kies mijn en­kel te bre­ken en dan op die ma­nier be­han­deld te wor­den. Hij ver­tel­de zijn kant. Uit­ein­de­lijk bood hij ex­cu­ses aan. Dat hij net­ter had kun­nen zijn. Maar vier jaar eer­der had ik niet te­gen hem ge­zegd: hé, ik ben boos op jou.”

Na het nieuws over Knegt was het aan Ot­ter om de knop bij de ploeg om te zet­ten, de ge­voe­lens bij ze uit te zet­ten. Want dit was wel een EK in ei­gen land, al die men­sen kwa­men wel voor hén. In de geest van Knegt was er als­nog ge­noeg te vie­ren voor de ploeg.

Als Ot­ter zon­dag even is bij­ge­ko­men en met een bord­je pa­tat op schoot te­rug­blikt, valt een gro­te en­ve­lop op die uit zijn jas steekt. „Voor Sjin­kie” staat er­op. Had hij ge­kre­gen van een kind uit het pu­bliek. Of hij die aan Knegt wil­de ge­ven.

Ot­ter moest van een ploeg die niet ge­wend was te win­nen een suc­ces­vol team sme­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.