‘Airbnb drijft hui­zen­prij­zen op’

NRC Handelsblad - - Economie -

In ge­bie­den waar veel wo­nin­gen aan­ge­bo­den wor­den op Airbnb, stij­gen de hui­zen­prij­zen snel­ler dan op plek­ken waar het ver­huur­plat­form min­der po­pu­lair is. Dat blijkt uit een on­der­zoek van de Vrije Uni­ver­si­teit, waar­over het FD maan­dag schrijft. Het is de eer­ste keer dat een der­ge­lijk ef­fect is aan­ge­toond. De on­der­zoe­kers be­ke­ken de ver­hou­ding tus­sen de wo­ning­prij­zen en de po­pu­la­ri­teit van Airbnb in de Ame­ri­kaan­se re­gio Los An­ge­les. Airbnb zorg­de ge­mid­deld voor een prijs­stij­ging van 3 pro­cent. Met al­leen bij toe­ris­ten po­pu­lai­re stads­de­len als Ve­ni­ce en Hol­ly­wood in ogen­schouw ge­no­men, ste­gen de prij­zen met 40 pro­cent. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.