Lim­burg ont­slaat ‘klus­po­li­ti­ci’

De pro­vin­cie heft de func­ties op van oud-po­li­ti­ci die ad­vi­seur, am­bas­sa­deur of lob­by­ist wa­ren.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teur Joep Doh­men

De Lim­burg­se oud-po­li­ti­ci Maxi­me Ver­ha­gen en Re­né van der Lin­den zijn geen ‘am­bas­sa­deur’ meer van de pro­vin­cie Lim­burg. Het pro­vin­cie­be­stuur heeft hun op­dracht be­ëin­digd. Ook is de band ver­bro­ken met PVV’er An­toi­ne Jans­sen, die voor drie­kwart mil­joen eu­ro aan ad­vies­klus­sen kreeg na zijn ver­trek als ge­de­pu­teer­de in Lim­burg.

Het be­sluit komt na kri­tiek van mi­nis­ter Kaj­sa Ol­long­ren (Bin­nen­land­se Za­ken, D66). In een brief aan het pro­vin­cie­be­stuur schreef de be­winds­vrouw vo­rig jaar dat Lim­burg moet stop­pen met het re­gel­ma­tig ex­clu­sief gun­nen van be­taal­de klus­sen en ba­nen aan oud-po­li­ti­ci. Bij zul­ke op­drach­ten die­nen bij voor­keur meer of­fer­tes op­ge­vraagd te wor­den om el­ke (schijn­ba­re) be­lan­gen­ver­stren­ge­ling te ver­mij­den.

Ol­long­ren re­a­geer­de op be­rich­ten in NRC en dag­blad De Lim­bur­ger over het op gro­te schaal on­der­hands uit­de­len van baan­tjes. Daar­bij wer­den aan­be­ste­dings­re­gels en de ei­gen ge­drags­co­de ge­schon­den. De pro­ce­du­res wa­ren niet trans­pa­rant en af­spra­ken over de be­lo­ning ge­heim.

Geen en­ke­le an­de­re pro­vin­cie scha­kel­de tus­sen 2015 en 2018 zo veel oud-po­li­ti­ci in als Lim­burg. 31 voor­ma­lig mi­nis­ters, staats­se­cre­ta­ris­sen, Ka­mer­le­den, ge­de­pu­teer­den, bur­ge­mees­ters en wet­hou­ders kre­gen 46 op­drach­ten als ad­vi­seur, lob­by­ist of am­bas­sa­deur. Hier­mee was bij­na 2 mil­joen eu­ro ge­moeid.

‘Con­trac­ten be­ëin­digd’

De pro­vin­cie kon­dig­de na de kran­ten­be­rich­ten aan het be­leid te wil­len her­zien. Woens­dag schrijft ge­de­pu­teer­de Ger Koop­mans (CDA) in een brief aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten dat in 2019 „di­ver­se op­drach­ten zijn be­ëin­digd”. Het gaat on­der meer om de con­trac­ten met Ver­ha­gen, Van der Lin­den en Jans­sen. „Hier­mee is het to­taal aan­tal op­drach­ten aan oud-be­stuur­ders in 2019 af­ge­no­men ten op­zich­te van voor­gaan­de ja­ren.”

Le­den van het col­le­ge van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten – het da­ge­lijks be­stuur van de pro­vin­cie – deel­den af­ge­lo­pen ja­ren naar ei­gen in­zicht op­drach­ten uit aan oud-po­li­ti­ci uit hun net­werk. Re­gels die dat be­moei­lijk­ten, wer­den ge­schrapt. Zo bracht oud-mi­nis­ter Maxi­me Ver­ha­gen (CDA) als am­bas­sa­deur dui­zen­den eu­ro’s in re­ke­ning bij de pro­vin­cie voor „ge­sprek­ken” die hij had met VDL – ei­ge­naar van au­to­fa­briek Ne­dCar – ter­wijl hij ook bij VDL op de loon­lijst staat als ad­vi­seur. Ver­ha­gen was niet be­reik­baar voor com­men­taar.

Koop­mans zegt des­ge­vraagd dat de be­leids­wij­zi­ging los­staat van de pu­bli­ca­ties. „Met de komst van een nieu­we di­rec­tie van de pro­vin­cie zijn we strik­ter gaan kij­ken naar al­les wat met in­huur te ma­ken heeft.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.