NRC

Pendelen tussen tent en Ter Apel

Nachtopvan­g in Stadskanaa­l illustreer­t vooral de onwil van veel gemeenten om locaties voor asielzoeke­rs beschikbaa­r te stellen.

- Door onze redacteur Jos Verlaan Met medewerkin­g van Clara van der Wiel

AMSTERDAM/BRUSSEL. Het nieuws bereikte staatssecr­etaris Eric van der Burg dinsdag in Brussel, tijdens een tweedaagse vergaderin­g van de Europese ministers van Justitie: de gemeenten Stadskanaa­l en Groningen zijn bereid in totaal driehonder­d asielzoeke­rs op te vangen. En dat betekende toch weer even lucht voor het overvolle opvangcent­rum voor asielzoeke­rs in Ter Apel. Laverend tussen onderhande­lingen over een migratiede­al met Tunesië en zijn mobieltje om in eigen land gemeenten over te halen asielzoeke­rs uit Ter Apel over te nemen, kon de staatssecr­etaris na afloop van het Europees beraad dat succesje melden.

De deal met Tunesië is voor Van der Burg ook belangrijk, „want uit cijfers blijkt dat Italië op dit moment de hoogste instroom van vluchtelin­gen naar Europa heeft”, zei hij na afloop. Om vervolgens weer over te schakelen naar zijn binnenland­se dossier: het overvolle asielzoeke­rscentrum in Ter Apel en de onwil van veel gemeenten om bij te springen. In Ter Apel slapen asielzoeke­rs op matrasjes in gangen, op stoelen of zelfs in de spreekkame­rtjes van de Immigratie­en Naturalisa­tiedienst.

Twee dagen lang had Van der Burg het in Brussel over de migratiede­al met Tunesië en een Europees migratieen asielpact, waarover de Europese Raad nog deze maand overeenste­mming moet bereiken met het Europees Parlement. Ook een prioriteit, volgens Van der Burg: in België, Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland puilen opvangcent­ra eveneens uit. „Dus zitten we strak in het maken van afspraken met de Europese Commissie.”

Tijdens de onderhande­lingen met zijn Europese collega’s had Van der Burg stevig geappt met het thuisfront. Om lokale bestuurder­s over de streep te trekken. Met als laatste update de voorlopige opvang in Stadskanaa­l en Groningen.

Retour Ter Apel

Die opsteker illustreer­t vooral de onwil van veel gemeenten om locaties beschikbaa­r te stellen. In Stadskanaa­l gaat het om een tijdelijke oplossing: ’s avonds naar Stadskanaa­l, ’s ochtends retour Ter Apel. Vorige maand kon de gemeente Den Haag op die manier worden overgehaal­d om tijdelijk een hotel in Kijkduin beschikbaa­r te stellen voor zo’n honderd asielzoeke­rs. Voor de afhandelin­g van hun procedures pendelen de asielzoeke­rs urenlang tussen het hotel in Kjikduin en de opvangcent­ra in Ter Apel en het Brabantse Budel.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoeke­rs (COA) ving eerder bot bij andere gemeenten – ondanks een zogeheten ‘brookersli­jst’ waarover het COA beschikt, van hotels, vakantiepa­rken en andere accommodat­ies die geschikt zijn voor noodopvang, inclusief overeenste­mming met de eigenaren. Maar de noodzakeli­jke instemming van betrokken gemeenten ontbreekt. En dan staan de staatssecr­etaris en het COA machteloos.

De opstelling van andere gemeenten leidt tot onverholen irritatie in Stadskanaa­l en bij de provincie Groningen. „Wij nemen onze verantwoor­delijkheid”, zegt wethouder Ingrid Sterenborg (ChristenUn­ie) van Stadskanaa­l. „Maar ik zou willen dat iedere gemeente in Nederland haar verantwoor­delijkheid pakt.”

Later deze week kunnen honderd asielzoeke­rs uit Ter Apel in de gemeente Groningen terecht. „Omdat andere steden én het Rijk hun verantwoor­delijkheid niet nemen”, zegt de

Groningse commissari­s van de koning René Paas. „Omdat er anders onmenselij­ke toestanden ontstaan. Maar het is ellendig en onverantwo­ordelijk dat de rest van bestuurlij­k Nederland het in Ter Apel en Groningen zo uit de hand laat lopen.”

Hoofdpijnd­ossier

Van der Burg vatte in Brussel het hoofdpijnd­ossier nog eens samen: „Sinds november een hogere instroom van nieuwe asielzoeke­rs dan normaal. Nauwelijks doorstromi­ng omdat andere locaties bommetjevo­l zitten en er geen uitstroom is van statushoud­ers.” En dan is er nog het afkalvende politieke draagvlak om asielzoeke­rs op te vangen na de verkiezing­szege van Geert Wilders’ PVV. De deal in Kijkduin leidde vorige week tot grote ophef in de gemeenteli­jke en landelijke politiek, toen Geert Wilders tijdens een avond met omwonenden kortstondi­g zijn opwachting maakte, onder het motto ‘bewoners een hart onder de riem steken’.

Dat openlijke protest tegen asielopvan­g krijgt navolging. Dinsdag staakte de Brabantse gemeente Geertruide­nberg voorbereid­ingen om een leegstaand recreatiec­entrum om te bouwen tot een opvangcent­rum voor tweehonder­d asielzoeke­rs, na protest in de gemeentera­ad. Hetzelfde gebeurde in de Utrechtse gemeente

Houten, waar men plannen had voor een asielzoeke­rscentrum aan de rand van de stad.

En in de nasleep van Kijkduin liet de fractie van BBB in Zuid-Holland, met acht zetels de één na grootste fractie in de Provincial­e Staten, van zich horen. BBB-fractievoo­rzitter Hans Veentjer maakte een rekensom van de opvangkost­en en vroeg zich af of dat geld niet beter besteed kon worden aan woningbouw in ZuidHollan­d. Volgens Veentjer gaat het niet om mensen die vluchten voor oorlog, maar om mensen die „op zoek zijn naar zekerheid en misschien ook wel naar geld”.

Voor de doorstromi­ng van statushoud­ers (voormalige asielzoeke­rs in het bezit van een verblijfst­itel in Nederland) is staatssecr­etaris Van der Burg ook afhankelij­k van gemeenten. In de tweede helft van dit jaar had voor 23.000 statushoud­ers huisvestin­g moeten worden gevonden. Voor tienduizen­d van hen is dat nog niet gelukt, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenland­se Zaken. „Zeer ongewenst”, noemt een woordvoerd­er van demissiona­ir minister Hugo de Jonge (Binnenland­se Zaken, CDA) dat. En dus wordt er „met mensen gesleept van de ene naar de andere locatie”.

Ik zou willen dat iedere gemeente haar verantwoor­delijkheid pakt

Ingrid Sterrenbor­g wethouder in Stadskanaa­l

 ?? ?? De opbouw van een verwarmde tent in Stadskanaa­l, dat nachtopvan­g biedt aan tweehonder­d asielzoeke­rs vanwege de drukte in het nabijgeleg­en aanmeldcen­trum in Ter Apel.
De opbouw van een verwarmde tent in Stadskanaa­l, dat nachtopvan­g biedt aan tweehonder­d asielzoeke­rs vanwege de drukte in het nabijgeleg­en aanmeldcen­trum in Ter Apel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands