NRC

Grote woorden, weinig wetten

Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Gaza is het antisemiti­sme in Nederland toegenomen. Wat kunnen het demissiona­ire kabinet en de Tweede Kamer doen?

- Door onze redacteur Pim van den Dool

Opvallend eensgezind, en op ernstige toon, keerde politiek Den Haag zich deze week tegen het oprukkend antisemiti­sme. Nadat een concert van zangeres Lenny Kuhr, die Joods is, vorige weekend werd verstoord en zij door pro-palestijns­e actievoerd­ers werd uitgeschol­den voor ‘terrorist’ en ‘zionist’, was de verontwaar­diging in de Tweede Kamer groot.

Dertien van de vijftien Kamerfract­ies brachten een verklaring tegen Jodenhaat uit, waarin zij schreven dat de „veiligheid en vrijheid van Joodse Nederlande­rs” op het spel staan. Demissiona­ir premier Mark Rutte (VVD) voegde daar donderdag aan toe dat „een keiharde grens” is overschred­en en dat het door de toename van antisemiti­sche incidenten „echt de verkeerde kant op gaat”.

Al jaren neemt het aantal meldingen en aangiftes van antisemiti­sche incidenten toe, volgens de Nationaal Coördinato­r Antisemiti­smebestrij­ding Eddo Verdoner – maar na het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober, is volgens hem sprake van „een enorme toename”. Verdoner hoort en krijgt allerlei meldingen: ‘Jood’ wordt in schoolklas­sen als scheldwoor­d gebruikt, sommige Joden durven niet meer met een keppeltje over straat en – een voorbeeld van deze week – een Joodse vrouw in Amstelveen werd aan huis opgezocht en geïntimide­erd omdat haar dochter in het Israëlisch­e leger dient.

Mirjam Bikker, fractievoo­rzitter van de Christenun­ie, zegt dat door het incident met Kuhr een nieuwe grens is overschred­en. Deze week viel op dat de vergelijki­ng met de jaren dertig niet werd geschuwd. Bbb-leider Caroline van der Plas zei: „We weten allemaal wat er is gebeurd tijdens de Holocaust. We weten allemaal hoe dat is ontstaan: door het uitsluiten en uitschelde­n van Joden.”

Helpt dit het debat? Kan de politiek meer doen dan antisemiti­sme scherp veroordele­n? En zo ja, wat?

Normeren heeft een inherente waarde, vindt Bikker, die samen met Vvd-leider Dilan Yesilgöz het initiatief tot de Kamerbrede verklaring nam. „Woorden doen er zeker toe. Door ons uit te spreken, laten we zien dat democratis­che waarden niet alleen een letter zijn, maar ook een cultuur”.

Gaza

Maar de Gaza-oorlog maakt het antisemiti­smedebat ingewikkel­d. Pro-palestijns­e actievoerd­ers zeggen consequent dat hun kritiek zich louter richt op het Israëlisch­e optreden in Gaza, en dat zij Kuhr niet hebben aangesprok­en op haar Joods-zijn, maar op

haar openlijke steun voor het Israëlisch­e leger. Denk-fractievoo­rzitter Stephan van Baarle zegt op de filmpjes van het concert „geen antisemiti­sche leuzen” te hebben gehoord. Hij onderteken­de daarom de verklaring tegen Jodenhaat niet; het protest tegen Kuhr werd daarin antisemiti­sch genoemd. „Ik zie dat partijen proberen om antisemiti­sme, wat ik verwerpeli­jk vind, aan te wenden om mensen die een pleidooi houden voor gelijke rechten van Palestijne­n monddood te maken”.

Maar Kuhr voelde zich wel degelijk antisemiti­sch bejegend, zei ze in de media. Veel Joden nemen ook aanstoot aan de leus die Van Baarle in de Kamer gebruikte, ‘From the river to the sea, Palestine will be free’, die geïnterpre­teerd kan worden als een oproep om Israël te vernietige­n. Een rechter oordeelde afgelopen zomer dat deze niet als strafbaar aangemerkt kan worden. Een Kamermeerd­erheid verklaarde afgelopen oktober evenwel de leus als een oproep tot geweld te zien.

De Denk-leider wil daar geen rekening mee houden. „Voor mij is die leus een pleidooi voor gelijke rechten voor Joden en moslims in één staat: Palestina. Ik zie geen reden dat mensen zich daardoor bedreigd zouden moeten voelen.”

De Tweede Kamer gaat binnenkort, in elk geval ruim voor de 4 mei-herdenking, in debat over de aanpak van antisemiti­sme. Premier Rutte zei donderdag, met zijn typisch liberale inslag, dat vooral niet alleen naar Den Haag moet worden gekeken en noemde het „een zaak van de samenlevin­g”. De Kamer zal daar geen genoegen mee nemen en eist meer actie en daadkracht van het kabinet, dat heeft beloofd met verschille­nde sectoren en ook politie en justitie in gesprek te gaan.

De Christenun­ie wil „een duidelijke opvolging” van antisemiti­sche incidenten, zegt Mirjam Bikker. Ze pleit ervoor dat politie en OM meer prioriteit aan zaken geven en dat zij vaker het snelrecht toepassen. Ook hoopt zij dat burgemeest­ers sneller durven in te grijpen als bij demonstrat­ies antisemiti­sche leuzen klinken.

Maar de praktijk is weerbarsti­g. Zo staat de personele capaciteit van politie en justitie al onder grote druk en zijn burgemeest­ers huiverig het demonstrat­ierecht al te veel in te perken. Het bewijzen van antisemiti­sche leuzen is bovendien lastig. Zo schreef de Amsterdams­e burgemeest­er Femke Halsema onlangs aan de gemeentera­ad dat niet kon worden vastgestel­d dat bij de opening van het Holocaustm­useum „Juden raus” was gescandeer­d, terwijl sommige Joodse organisati­es hier wel melding van maakten.

De moeizame bewijslast daargelate­n, toonde Den Haag zich eerder niet overmatig daadkracht­ig als het om het wettelijk aanpakken van antisemiti­sme ging. Zo kwam het demissiona­ire kabinet vorig jaar met het voornemen Holocausto­ntkenning expliciet te verbieden. Dat voorstel moet nog steeds worden behandeld, net als twee initiatief­wetten van de Kamer die in de strijd tegen antisemiti­sme kunnen helpen. Groenlinks en Christenun­ie werken sinds 2021 aan een voorstel voor strafverho­ging bij discrimina­toire geweldsdel­icten. Een antisemiti­sch voorbeeld hiervan was de brandstich­ting bij een Amsterdams­e koosjere restaurant in 2020.

En Cda-kamerlid Derk Boswijk hervatte deze week het werk aan een voorstel om het verheerlij­ken van terroristi­sche misdrijven van bijvoorbee­ld Hamas te verbieden, een voorstel dat hij voor het eerst indiende in 2016.

Lopen de grote woorden en het wetgevings­tempo van kabinet en Kamer niet uit de pas? Bikker (Christenun­ie) hoopt het voorstel voor de zomer klaar te hebben en zij vindt dat niet slecht, gezien haar kleine fractie en minimale ondersteun­ing. Boswijk erkent volmondig dat zijn voorstel te lang heeft gelegen. „Destijds was de verheerlij­king van IS, met vlaggen op demonstrat­ies, de aanleiding. Nu kun je het op Hamas betrekken.” De CDA’ER hoopt in het wetsvoorst­el naast het fysieke domein ook het verheerlij­ken van terreur online te kunnen onderbreng­en.

Vanuit de samenlevin­g klonk deze week steun voor de strijd tegen antisemiti­sme, maar er waren ook kritische noten over het selectieve van de verontwaar­diging. Nadat de Tweede Kamer de cultuursec­tor opriep zich uit te spreken tegen antisemiti­sme, schreef theater Oostpool uit Arnhem: „We spreken ons met klem uit tegen – en nemen afstand van – elke vorm van antisemiti­sme. [...] Tegelijker­tijd willen wij wijzen op de ambivalent­ie van de oproep: terwijl wij worden opgeroepen ons uit te spreken tegen antisemiti­sme, onderhande­len partijen aan de formatieta­fel met een extreemrec­htse en islamofobe partij.” Namelijk de PVV.

Dat de PVV onder de verklaring tegen Jodenhaat stond, was voor Denk nóg een reden om niet te willen tekenen, zegt Stephan van Baarle. Ook hij vindt de huidige focus op antisemiti­sme „selectief en ongeloofwa­ardig”. „Ik heb een verklaring over moslimhaat van al deze partijen gemist, bijvoorbee­ld toen er onlangs weer een moskee met hakenkruiz­en werd beklad.”

De Christenun­ie wil „een duidelijke opvolging” van antisemiti­sche incidenten

 ?? ?? Demissiona­ir premier Mark Rutte bij het Auschwitzm­onument in Amsterdam tijdens de Nationale Holocaust Herdenking op 28 januari. Hij noemt de aanpak van antisemiti­sme „een zaak van de samenlevin­g”.
Demissiona­ir premier Mark Rutte bij het Auschwitzm­onument in Amsterdam tijdens de Nationale Holocaust Herdenking op 28 januari. Hij noemt de aanpak van antisemiti­sme „een zaak van de samenlevin­g”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands