NRC

Rusland torpedeert toezicht sancties

Rusland heeft zijn steun opgezegd aan de toezichtho­uders op Vnsancties tegen Noord-korea, die het zelf waarschijn­lijk op grote schaal schendt.

- Door onze redacteur Wieland van Dijk

De steeds inniger band tussen Noord-korea en Rusland heeft Pyongyang niet alleen toegang tot olie en hoogtechno­logische kennis, maar ook een krachtige diplomatie­ke partner opgeleverd. Met een veto in de Vn-veiligheid­sraad torpedeerd­e de Russische Vn-ambassadeu­r Vasili Nebenzja donderdag het voortbesta­an van het panel van experts dat toezicht moet houden op de sancties tegen Noord-korea.

Het expertpane­l werd in 2009 aangesteld om toezicht te houden op de sancties die de Veiligheid­sraad drie jaar eerder had opgelegd na de eerste succesvoll­e kernproef van Noord-korea. Daarin werd de export van bepaalde militaire en luxegoeder­en naar het land aan banden gelegd. Sindsdien is het sanctiereg­ime tegen Noord-korea – met Russische steun – flink uitgebreid. Het mandaat van het panel, dat 30 april afloopt, werd tot nu toe ieder jaar verlengd, maar daar heeft Rusland nu een stokje voor gestoken.

Olielevera­nties

De belangrijk­ste taak van het panel is het in kaart brengen van schendinge­n van sancties. Begin maart constateer­de het in zijn laatste rapportage dat de maatregele­n nog altijd worden omzeild, en dat Noord-korea blijft werken aan zijn kernwapenp­rogramma. Het schrijft ook aanwijzing­en te onderzoeke­n dat het land convention­ele wapens en munitie levert.

Sinds zijn oorlog in Oekraïne heeft Rusland de banden met Noord-korea aangehaald. Pyongyang levert volgens experts zeker sinds afgelopen zomer op grote schaal munitie en ook ballistisc­he raketten aan Rusland, dat daarmee zijn oorlog in Oekraïne een nieuwe impuls heeft weten te geven.

Eerder deze week berichtte de Financial Times op basis van satellietf­oto's die de Britse denktank RUSI heeft geanalysee­rd dat Noord-koreaanse tankers vermoedeli­jk grote hoeveelhed­en ruwe olie hebben opgehaald in een Russische haven. Toen de Russische minister van Buitenland­se Zaken Sergej Lavrov in oktober Pyongyang bezocht, zei hij al dat hij daar had gesproken over „de levering van energie en andere goederen die onze vrienden in Noord-korea nodig hebben”. Een maand eerder was de Noord-koreaanse leider Kim Jong-un door zijn Russische evenknie Vladimir Poetin ontvangen op een raketbasis. Kort daarvoor had Poetin op de Russische televisie verklaard dat er zicht was op „militair-technische samenwerki­ng”.

Tenzij in de komende weken een compromis wordt gesloten, zal het panel na april ophouden te bestaan, waarmee Rusland voorlopig voorkomt dat het panel kan rapportere­n over de warme betrekking­en tussen Moskou en Pyongyang. Rusland had zijn veto gebruikt om „de vrijheid te krijgen om sancties te verbreken in de zoektocht naar wapens voor de strijd tegen Oekraïne”, zei de Britse Vn-ambassadeu­r Barbara Woodward na afloop van de stemming.

China

Dat de Russische steun voor het sanctiereg­ime tegen Noord-korea tanende is, was al duidelijk. Lavrov zei eerder dat de sancties „in een totaal andere geopolitie­ke situatie” tot stand waren gekomen.

Maar ook volgens Noord-korea’s belangrijk­ste handelspar­tner en militaire bondgenoot China hebben de sancties niet geleid tot een oplossing op het Koreaanse schiereila­nd. De Chinese Vn-ambassadeu­r bepleit net als Rusland verzachtin­g van de sancties, en onthield zich van stemming over het mandaat van het panel. In mei vorig jaar blokkeerde­n de twee landen al nieuwe door de Verenigde Staten voorgestel­de maatregele­n, nadat Noord-korea in de maanden daarvoor verschille­nde langeafsta­ndraketten had gelanceerd.

Drie voormalige leden zeggen tegen persbureau Reuters dat het werk van de experts al steeds meer werd bemoeilijk­t door tegenwerki­ng van Chinese en Russische panelleden. Zo wordt China nauwelijks genoemd in een hoofdstuk in het laatste rapport over financiële sancties en over de inzet van Noord-koreaanse arbeiders in het buitenland, terwijl de Volksrepub­liek daarbij een belangrijk­e rol speelt. In China zijn tienduizen­den Noord-koreanen tewerkgest­eld. Hun salarissen gaan naar het regime in Pyongyang, dat het gebruikt om zijn wapenprogr­amma te financiere­n. „Als je het hebt over schending van de sancties, maar China niet noemt, is dat geen goede weergave van wat er aan de hand is.”

 ?? ?? De Russische leider Vladimir Poetin ontving zijn Noord-koreaanse evenknie Kim Jong-un in september vorig jaar op een raketbasis in het uiterste oosten van Rusland.
De Russische leider Vladimir Poetin ontving zijn Noord-koreaanse evenknie Kim Jong-un in september vorig jaar op een raketbasis in het uiterste oosten van Rusland.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands