NRC

Desinforma­tie zeker, betaling onzeker

Rusland verspreidt op een vernuftige manier desinforma­tie in het buitenland. Dat het Kremlin politici daartoe omkoopt is moeilijker te bewijzen.

- Door onze redacteur Toon Beemsterbo­er

AMSTERDAM. Het is een beproefde methode van de Russische propaganda­machine: een website die eruitziet als een legitieme westerse nieuwssite gebruiken om misleidend­e en polarisere­nde (des)informatie te verspreide­n. Voice of Europe is er daar één van, onthulde de Tsjechisch­e inlichting­endienst deze week. De site is opgericht door enkele Nederlands­e investeerd­ers, onder wie Erik de Vlieger en Annemiek Ploumen. Maar zij zouden de domeinnaam rond 2020 hebben verkocht aan een Tsjechisch mediabedri­jf.

„Rusland is erg bedreven in het creëren van dit soort nieuwssite­s waarvan de status onduidelij­k is”, zegt Mariëlle Wijermars, universita­ir docent cybersecur­ity en politiek aan de Universite­it van Maastricht. „Ze kunnen een redactie hebben, en de mensen die er werken weten er misschien niets vanaf, maar ze hebben wel een duidelijke agenda. Dat is voor lezers echter moeilijk om te bepalen, want het is onduidelij­k dat het door Rusland wordt betaald en ze zien er redelijk fatsoenlij­k uit.”

Veel Europese landen hebben hun eigen versie van Voice of Europe, zegt Pekka Kalliomien­i, de Finse oprichter van ‘Vatnik Soup’, een Twitteracc­ount en een website die pro-russische propagandi­sten wereldwijd ontmaskert. „In Finland is er een website genaamd Mv-media, die ooit begon als een soort roddelblad. Maar hij werd verkocht aan de Kremlingez­inde euroscepti­cus en complotden­ker Janus Putkonen. Nu verspreidt de website alleen maar nieuws van zenders als Russia Today en Sputnik. In elk Eu-land probeert Rusland zo’n alternatie­f platform in de lokale taal te hebben.”

In die zin verbaasde het nieuws over Voice of Europe Wijermans en Kalliomien­i niet. Wat hen wel verraste is dat de website volgens de Tsjechisch­e inlichting­endienst werd gebruikt om Europese politici in diverse landen, waaronder Nederland, te betalen om Oekraïne in een kwaad daglicht te stellen. Voice of Europe bood de afgelopen jaren aan diverse Nederlands­e politici een podium, zoals Fvd-leider Thierry Baudet, Europarlem­entariër Marcel de Graaff (FVD) en Pvv-leider Geert Wilders.

Maar Wijermans vindt het te vroeg om conclusies te trekken. „We missen nog veel details, wat mij betreft. Werden die politici betaald voor bijvoorbee­ld een interview op die site? Of kregen ze geld om die standpunte­n ook elders uit te dragen? Op dit moment hebben we nog te weinig informatie over de aard van de betalingen. De AIVD heeft FVD in 2020 wel gewaarschu­wd voor pogingen van Rusland om invloed uit te oefenen op de partij. Maar wat voor bewijs daaronder ligt, weten we niet.”

Het is niet de eerste keer dat Baudet ervan beschuldig­d wordt te fungeren als een spreekbuis van het Kremlin. In 2020 onthulde Zembla in de uitzending ‘Baudet en het Kremlin’ appjes

van hem, waaruit bleek dat hij een geheime relatie onderhield met „een Rus die werkt voor Poetin”. Baudet verdedigde zich met het argument dat de appjes ironisch bedoeld waren. „Het is heel lastig in de context van die tijd en de onderlinge omgang om uit elkaar te houden wat met ironie en speelse overdrijvi­ng werd gezegd.”

De uitzending wierp de vraag op of er financiële banden waren tussen Baudet en het Kremlin, maar hard bewijs

ontbrak. Dat is vaak het geval bij Russische inmenging, zegt Wijermans. „We hebben veel aanwijzing­en dat Rusland zich hiermee bezighoudt, en dat het daarvoor een heel scala aan methoden gebruikt. Maar bewijs het maar eens. Want ze zijn er natuurlijk ook bedreven in om geen sporen na te laten, bijvoorbee­ld door zich te verschuile­n achter een reeks tussenpers­onen of bedrijven.”

Baudet zou niet de eerste radicaalre­chtse

Europese politicus of opiniemake­r zijn die geld van het Kremlin aanneemt. De Franse radicaalre­chtse partij Front National leende in het verleden miljoenen euro’s van Rusland voor een verkiezing­scampagne. Ook medewerker­s van de radicaal-rechtse partij Alternatie­ve für Deutschand kregen geld uit Rusland. De Letse Europarlem­entariër Tatjana Zdanoka, die zeer pro-russische standpunte­n huldigt, werkte jaren

lang als spion voor Rusland. Datzelfde geldt voor de Oostenrijk­se zakenman Jan Marsalek, voormalig topmanager bij de inmiddels failliete Duitse betaaldien­st Wirecard, die een Bulgaars spionnenne­twerk runde. En de gerenommee­rde Duitse journalist Hubert Seipel bleek voor zijn boeken en documentai­re over president Poetin, die een vrij positief beeld van hem schetsten, te zijn betaald vanuit Rusland.

Geraffinee­rd

Gezien hun ideologisc­he verwantsch­ap met Poetin, vindt Wijermans het moeilijk om te zeggen of radicaal-rechtse politici hun boodschap afstemmen op het Kremlin. „Het ingewikkel­dst hieraan is de causalitei­t. Want de Russen kiezen vaak onderwerpe­n die toch al spelen in een land, zoals immigratie. Het zijn problemen waar mensen zich legitiem zorgen over maken, en die tot verdeeldhe­id leiden. Ze zoeken manieren om bestaande sentimente­n te versterken. Dat maakt het ook zo geraffinee­rd.”

De thema’s veranderen volgens Kalliomien­i voortduren­d. „Nu lijkt het bijvoorbee­ld die enorme brug te zijn die in de Verenigde Staten is ingestort. De boodschap is: we mogen geen hulp meer naar het buitenland sturen voordat we onze eigen infrastruc­tuur hebben gerepareer­d. Maar het kan van alles zijn. Het is heel cynisch en opportunis­tisch. Wat het ook is, ze proberen het op de één of andere wijze te koppelen aan de oorlog in Oekraïne of aan landen die Oekraïne helpen. Gewoon kijken wat blijft hangen.”

Bovendien zijn propaganda­kanalen zoals Russia Today en Sputnik, die zich richten op het buitenland, er bedreven in om desinforma­tie te vermengen met normale berichtgev­ing. Ze doen zich voor als een legitieme nieuwszend­er, maar hun berichtgev­ing over Europa is selectief en volgt een vast patroon. Ze doen steevast verslag van protesten, zeker als de politie hard ingrijpt. Problemen met migranten en de Europese Unie worden uitvergroo­t. Wijermans: „Om maar te laten zien: de overheid is tegen jullie, aan de Europese

Russen zijn er bedreven in om geen sporen achter te laten van de inmenging

Unie hebben jullie niets, en jullie worden niet verdedigd.”

Russia Today en Sputnik zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne verboden in Europa. Desondanks zijn de websites en streamingd­iensten op veel plaatsen in Europa nog makkelijk te bereiken. Het laat zien hoe moeilijk kanalen te verbieden zijn in het internetti­jdperk. Na het Europese verbod werd de rol van Russia Today en Sputnik volgens Wijermans overgenome­n door de officiële socialemed­ia-accounts van Russische ambassades, consulaten en regeringsf­unctionari­ssen. „En die hebben een andere status, omdat wij natuurlijk veel minder beperking willen opleggen aan officiële politieke vertegenwo­ordigers”, zegt ze. „Dus daar kan Rusland gebruik van maken. Dat maakt het ook zo lastig.”

Wat de situatie verder compliceer­t is dat de Russen tegenwoord­ig gebruikmak­en van zogeheten hybride informatie-operaties, waarbij de Russische activisten protesten of andere gebeurteni­ssen in de echte wereld kapen, en proberen ze viraal te laten gaan. „Dat is iets wat ze nu behoorlijk vaak doen”, zegt Kalliomien­i. „Heb je die Davidsterr­en gezien die de FSB vorig jaar met graffiti op verschille­nde huizen in Parijs hadden gekalkt? Dat moest een antisemiti­sche boodschap zijn. Daar hebben ze foto’s van genomen, die ze vervolgens probeerden viraal te laten gaan met behulp van online beïnvloedi­ngsmethode­n.”

Dit alles maakt het erg lastig om op te treden tegen Russische desinforma­tie en politieke inmenging, zeggen Kalliomien­i en Wijermans. Beiden pleiten voor terughoude­ndheid in het verbieden van media, want dat is ineffectie­f en voedt wantrouwen jegens de overheid. „Het belangrijk­ste is om te investeren in een goede informatie­voorzienin­g”, zegt Wijermans. „Dus in de journalist­iek in de brede zin. Niet alleen kwaliteits­kranten als NRC, maar ook regionale media die beter weten wat er speelt in de samenlevin­g. En die daar hun nieuws op aan laten sluiten. Zodat mensen meer vertrouwen krijgen in de media en minder geneigd zijn op zoek te gaan naar andere informatie­bronnen.”

 ?? ?? De FSB kalkte vorig jaar Davidsterr­en op muren in Parijs en probeerde foto's daarvan viraal te laten gaan.
De FSB kalkte vorig jaar Davidsterr­en op muren in Parijs en probeerde foto's daarvan viraal te laten gaan.
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands