NRC

Heel weinig ‘superbelas­ters’ laten zich verlokken door uitkoopreg­eling

De piekbelast­ersaanpak, een uitkoopreg­eling voor de meest vervuilend­e boerenbedr­ijven, dreigt te mislukken, blijkt uit onderzoek van NRC. Te veel piekbelast­ers willen helemaal niet stoppen.

- Door onze redacteure­n Martin Kuiper, Wouter van Loon Rik Wassens

AMSTERDAM. Te weinig boeren zijn bereid hun bedrijf te laten opkopen door de overheid. Daardoor dreigt de piekbelast­ersaanpak, een uitkoopreg­eling voor de meest vervuilend­e boerenbedr­ijven, uit te lopen op een mislukking. Dit blijkt uit onderzoek van NRC. De kans dat de overheid dwang moet toepassen, neemt hierdoor toe. NRC benaderde de honderd veehouders die de Nederlands­e natuur het zwaarst belasten (‘superbelas­ters’) en sprak 45 van hen. Als zij niet meedoen aan de regeling moet de overheid tientallen tot honderden bedrijven meer uitkopen.

De overgrote meerderhei­d van deze veehouders gaat door; slechts vier hebben zich voor de uitkoop opgegeven. Eén van hen twijfelt of hij zijn bedrijf echt gaat verkopen. Veehouder Gerrit van Middendorp uit Kootwijker­broek weigert te stoppen. „Mijn bloed, zweet en tranen zitten in dit familiebed­rijf. Ik ga alleen tussen zes planken weg, niet voor geld.”

Volgens het Rijk voldoen 3.000 boerenbedr­ijven aan de criteria voor de regeling.

Door een deel van deze bedrijven op te kopen moet stikstofru­imte vrijkomen voor stilgelegd­e bouwprojec­ten én natuurhers­tel. De overheid vergoedt 120 procent van de bedrijfswa­arde. Volgens het ministerie komt er nooit een betere prijs. Demissiona­ir minister voor Natuur en Stikstof Christiann­e van der Wal (VVD) noemde het bod „woest aantrekkel­ijk”. Sommige boeren vinden het juist te laag. Voor de uitkoop van een bedrijf van een kalverboer in Ermelo bood het Rijk 5,2 miljoen euro. Daar blijft uiteindeli­jk weinig van over, beweert de veehouder die anoniem wil blijven. Zijn zoon gaat het bedrijf overnemen.

Gebrek aan animo onder superbelas­ters heeft grote gevolgen voor de stikstofaa­npak. Deze groep levert een grote bijdrage aan het stikstofpr­obleem. Het zijn grote bedrijven die sowieso veel uitstoten óf pal naast natuur liggen en zo in het model voor een grote stikstofbe­lasting zorgen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa­liteit kan nog niks zeggen over de opbrengst van de bedrijven die zich laten uitkopen. Volgens het ministerie is de interesse in de regelingen groot en hebben inmiddels bijna 600 piekbelast­ers zich gemeld. Daar zou ook „een aantal” grote bedrijven tussen zitten. Om snel veel stikstofre­ductie te realiseren is ook van belang wélke bedrijven zich laten uitkopen. Precies daarom adviseerde Johan Remkes de gedwongen opkoop van de 600 grootste belasters. Nu is deelname vrijwillig.

Als in plaats van de grootste zich 600 willekeuri­ge piekbelast­ers aanmelden, berekende het RIVM, zou de stikstofbe­lasting met 40 mol per hectare natuurgebi­ed dalen. Eén mol staat gelijk aan 28 gram stikstof. Dat is veel minder dan het doel van het ministerie, dat met het hele piekbelast­erbleid een daling van 100 mol stikstof per hectare natuurgebi­ed wil. Dat doel zou alleen nog enigszins binnen bereik komen als veel superbelas­ters meedoen. De verschille­n tussen de piekbelast­ers zijn namelijk enorm: de grootste belaster heeft een vergunning waardoor hij 85 keer meer stikstof op de natuur mag laten landen dan de kleinste piekbelast­er, berekende NRC. „Pas als duidelijk is welke ondernemer­s daadwerkel­ijk overgaan tot de vrijwillig­e beëindigin­g van hun bedrijf, kunnen we in kaart brengen hoeveel stikstof daardoor wordt gereduceer­d”, zegt een woordvoerd­er.

NRC rekende zelf uit wie de superbelas­ters zijn, met hulp van Aerius (het rekenmodel van de overheid) en natuurverg­unningen van bedrijven in Gelderland, Limburg en Noord-brabant. Dit zijn de grootste landbouwpr­ovincies die natuurverg­unningen online publiceren. De superbelas­ters concentrer­en zich in en rond natuurgebi­ed de Veluwe in Gelderland, rond plaatsen als Barneveld, Stroe, Ermelo, Harskamp en Kootwijker­broek.

Levensstij­l

Sommige boeren kunnen zich geen ander leven voorstelle­n – boer zijn is voor hen meer levensstij­l dan beroepskeu­ze. Johan Hooijer, met een gemengd bedrijf in Otterlo, is „al 35 jaar zelfstandi­ge. Ik ben niet gewend voor een baas te werken.”

Andere boeren gaan niet op het aanbod in omdat zij worstelen met het beroepsver­bod: een uitgekocht­e piekbelast­er mag niet elders (in de hele Europese Unie) een nieuwe veehouderi­j starten.

Boeren willen verschille­nde scenario’s naast elkaar kunnen leggen, zeggen ze. Zo kunnen ze afwegen of het voordelige­r is om met rijkssubsi­die een milieuvrie­ndelijkere stal neer te zetten of het hele bedrijf te verhuizen. Die alternatie­ve regelingen

De minister noemde het uitkoopbod „woest aantrekkel­ijk”, maar boeren vinden het te laag

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands