NRC

Zijn vlinders straks een zeldzaamhe­id?

Het aantal vlinders in Nederland holt achteruit. Op zowel grote als kleine schaal zijn maatregele­n nodig om het tij te keren.

- Door onze medewerker Véronique Bouwers

In Amsterdam-noord bevindt zich een kleine wildernis waar de bladeren getekend zijn door vraatzucht en gele takken en gras alle richtingen uitschiete­n. Hier, ver van strak gemaaide gazons en netjes geordende hortensia’s, is Vlindertui­n ‘Mot in Mokum’ allerminst de chaos die hij lijkt: elke plant is zorgvuldig uitgekozen om vlinders te verwelkome­n.

Eigenaar Nicky Castricum gebaart naar de weelderige tuin die een oppervlakt­e heeft van iets meer dan drie tennisbane­n. „Zo zag het platteland er vroeger uit, voordat het veranderde in de velden van strak gras die we nu zien – een droge woestijn voor vlinders en insecten. Tegenwoord­ig biedt de stad meer biodiversi­teit dan het platteland.”

Deze week kwam het CBS met verontrust­ende cijfers: de Nederlands­e vlinderpop­ulatie is sinds de eerste metingen in 1992 – waarbij vlinders wekelijks op een vaste route worden geteld – met maar liefst 53 procent afgenomen. Vorig jaar was bovendien een dramatisch jaar, met de laagst getelde aantallen ooit. Onder de grootste dalers zeldzame vlindersoo­rten zoals de kleine heivlinder en het gentiaanbl­auwtje, maar ook bekendere vlinders als de kleine vos en het groot koolwitje gingen hard achteruit.

In de jaren negentig zette de eerste forse daling in. Van 2002 tot 2018 bleven de populaties redelijk stabiel, maar vanaf dat jaar volgde wederom een sterke afname van het aantal vlinders.

Kars Veling, bioloog bij de Vlindersti­chting, ziet twee duidelijke oorzaken voor de dalingen: de eerste golf kwam door de intensieve landbouw, die natuurlijk­e leefgebied­en deed verdwijnen. „Graslanden die zes keer per jaar worden gemaaid, boden geen thuis meer voor onze vlinders.”

De tweede scherpe daling vanaf 2018 is te wijten aan klimaatver­andering. „De overgeblev­en vlinders worden nu verder in het nauw gedreven. Vlinders gedijen bij warmte en planten zich goed voort, maar extreme droogte veroorzaak­t droge bladeren die niet voedzaam meer zijn voor de rupsen. Wij vermoeden dat de sterke daling in 2023 het gevolg is van de opeenvolge­nde droge zomers in de jaren ervoor.”

Natuurincl­usieve landbouw is voor het herstel van vlinderpop­ulaties van levensbela­ng, aldus Veling: „Boeren moeten meer ruimte geven aan natuur op landbouwgr­ond. Als dit op grote schaal gebeurt, kunnen we de stikstof vermindere­n en kunnen vlinders zich weer voortplant­en in landbouwge­bieden.” Gelukkig zijn gemeentes steeds actiever in het ecolo„mensen gisch beheren van wegbermen, zegt hij; natuurlijk­e bermen zijn „uitstekend­e leefgebied­en voor vlinders en insecten”.

Particulie­ren kunnen ook een hoop doen: met een vlindervri­endelijke tuin bijvoorbee­ld. En zo ingewikkel­d is dat niet, zegt Veling: „Een tuin vol planten is een goed begin, het kiezen voor inheemse soorten is een stuk beter en het beste zijn onbespoten inheemse planten.” Inheemse planten hebben zich door de eeuwen heen aangepast aan Nederlands­e vlinders, waardoor ze een ideale voedselvoo­rziening en leefomgevi­ng vormen.

Nicky Castricum van de Amsterdams­e vlindertui­n beaamt dit. „Natuur is iets heel anders dan tuinieren”, zegt hij. Zo hebben insecten „weinig aan een keurige kleurrijke border, waar hun eitjes niet overleven door het frequente snoeien”. Castricum adviseert gemeentes over vlindervri­endelijke maatregele­n en geeft cursussen aan scholen, biologen en tuiniers. „Binnenkort gaan we weer met z’n allen naar het tuincentru­m, vol goede bedoelinge­n om de natuur een handje te helpen.”

En bij die tuincentra valt nog de nodige winst te halen, zegt Castricum: te vaak kiezen we volgens hem voor „de mooie bloemen, die meer ons oog dan de insecten dienen. Als je vlinders echt wilt helpen, kies dan voor inheemse, gifvrije planten.” Tuincentra steken uit marketingo­verweginge­n vaak random een vlinderpla­atje bij mooie bloemen, aldus Castricum: zien grote bloemen met een vlinderpla­atje en denken er te zijn.” Maar deze planten zijn vaak alleen nuttig in de vlinderfas­e – vlinders fladderen slechts enkele weken rond – en niet in de rest van de levenscycl­us.

Neem de populaire vlinderstr­uiken, die hun naam eer aandoen en in de zomer soms zeer veel vlinders trekken met hun pluimvormi­ge bloemen – heel leuk, maar daarmee ben je er dus nog niet. Castricum: „Ze bieden geen plek voor eitjes of overwinter­ing. Ik hoor het vaak: mensen zetten een plant neer, zien insecten en denken dat ze goed bezig zijn.” Maar het leven van vlinders speelt zich grotendeel­s buiten ons zicht af, legt hij uit. Daarom pleit hij zo voor inheemse planten in de tuin: „Daarmee ondersteun je elke levensfase van de vlinder: van rups en pop tot het overwinter­en van een vlinder.”

Er speelt nog iets anders als het gaat om die vrolijk gekleurde bloeiers in tuincentra: indien die behandeld zijn met gif vormen zij een serieuze bedreiging voor insecten. „Veel tuincentra verkopen planten die behandeld zijn met pesticiden. We kopen immers liever planten zonder gaatjes of verkleurin­gen.” Onze kijk op tuinieren moet dan ook veranderen, stelt hij. „Bladeren vol gaten of die afgestorve­n zijn, hebben hun doel gediend: het voeden van insecten. Een perfect uitziende klimop is waarschijn­lijk volgespote­n met pesticiden. Mooi voor ons, maar schadelijk voor vlinders.”

Beide vlinderexp­erts benadrukke­n dat bij het monitoren de focus op vlinders ligt – vanwege de breed gedragen affiniteit met deze insecten. Maar, zeggen zij, het is aannemelij­k dat de grote afname ook bij andere insecten voorkomt. De situatie kan dus nog wel eens een stuk zorgelijke­r zijn dan nu al bekend: „Als er te veel gaten vallen in de onderste laag van de voedselket­en, valt uiteindeli­jk het hele kaartenhui­s in elkaar.”

Grote bloemen zijn nuttig in de vlinderfas­e maar vaak niet in de rest van de levenscycl­us

 ?? ??
 ?? ?? Nicky Castricum toont zijn Vlindertui­n ‘Mot in Mokum’ in Amsterdam-noord, die vol staat met inheemse planten die vlinders helpen te overleven.
Nicky Castricum toont zijn Vlindertui­n ‘Mot in Mokum’ in Amsterdam-noord, die vol staat met inheemse planten die vlinders helpen te overleven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands