NRC

Ook de schatkist is fossiel verslaafd ZO SIMPEL IS HET NIET

Een schoon wagenpark? De politiek moet nu wel gaan kiezen, vindt

- Marike Stellinga.

Ze „vermoorden” de Amerikaans­e autoindust­rie en plegen „een moordaansl­ag” op Amerikaans­e banen – presidents­kandidaat Donald Trump steekt onversnede­n tirades af tegen elektrisch­e auto’s. Stekkeraut­o’s zijn deel geworden van de cultuuroor­log tussen Republikei­nen en Democraten. Bijna driekwart van de Republikei­nen zegt geen elektrisch­e auto te willen. Terwijl ‘slechts’ een zesde van de Democraten anti-stekkeraut­o is.

Zo gepolarise­erd is autorijden in Nederland gelukkig niet. Al roepen elektrisch­e autorijder­s niet veel sympathie op bij de rechtse en radicaalre­chtse partijen die onderhande­len over een kabinet. Hier verhindert een heel ander politiek obstakel de overgang naar elektrisch rijden: de schatkist. De overheid belast fossiele brandstoff­en in allerlei sectoren erg licht, afgezet tegen de klimaatsch­ade die ze veroorzake­n (industrie, luchtvaart, landbouw). Maar in één sector wordt zoveel belasting binnengeha­ald op fossiele brandstoff­en, dat het de schatkist serieus pijn doet als we minder verbranden: de auto.

De fossiele autorijder levert de schatkist zo’n 16 miljard euro op. Pakweg de helft daarvan betalen autorijder­s aan de pomp. Zodra veel meer Nederlande­rs elektrisch gaan rijden, vallen die inkomsten weg. Dat is op te lossen door te bezuinigen of elders belasting te verhogen, bijvoorbee­ld door fossiel rijden zwaarder te belasten of door rekeningri­jden voor iedereen (langzaam) in te voeren.

Maar daar houden rechtse partijen ook niet van. Sterker nog, rekeningri­jden is voor rechts het politieke equivalent van een groene afvalbak vol maden: je rent er het liefst zo snel mogelijk van weg. Hoewel de VVD inmiddels zegt dat rekeningri­jden onvermijde­lijk is, moeten de andere drie formerende partijen er niks van hebben.

Deze fossiele schatkistv­erslaving resulteerd­e al voordat het kabinet viel in een politieke impasse, en daarna in een doodeerlij­ke Kamerbrief van demissiona­ir staatssecr­etaris Vivianne Heijen (CDA). Het kabinet had graag maatregele­n genomen om rijden verder te vergroenen, schreef Heijnen, maar elke autorijder die overstapt naar elektrisch, kost de schatkist inkomsten. En die rekening loopt snel op. Ambtenaren schatten dat het in 2030 om een gat van miljarden euro’s gaat.

Daarmee worden de klimaatdoe­len voor het wegverkeer níét gehaald. Want nu wordt het bezit van een elektrisch­e auto vanaf 2026 zwaarder belast dan dat van een fossiele auto. Terwijl er juist belastingv­oordelen nodig zijn om mensen over de streep te trekken. Stekkeraut­o's zijn immers nog steeds duurder. En van de 9 miljoen auto’s in Nederland zijn er nog maar 450.000 elektrisch.

Het opmerkelij­ke is: de autobranch­e wil al jaren sneller gaan dan de politiek. Al in 2018 waren alle 23 partijen die namens de mobiliteit­ssector onderhande­lden over het klimaatakk­oord, vóór rekeningri­jden. Bovag, ANWB, vakbonden, bedrijven. Maar van het kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) mocht er niet over gesproken worden.

Nou kan je denken: leuk dat de vervoersbr­anche voor rekeningri­jden is, maar de hardwerken­de burger moet dat betalen. Maar die betaalt júíst als een nieuw kabinet de transitie níét doorzet, zegt voormalig Tweede Kamerlid Pieter Litjens (VVD). Hij houdt namens de mobiliteit­ssector het klimaatbel­eid in de gaten. In 2035 moeten alle nieuwe auto’s in de Europese Unie sowieso uitstootvr­ij zijn. „Als we nu treuzelen, lopen mensen die niet overstappe­n over tien jaar tegen hoge kosten aan.” Fossiele brandstoff­en worden duurder door Europees klimaatbel­eid, zegt Litjens. „Die achterblij­vers gaan in de problemen komen, want dat zijn vooral mensen met een kleine beurs die nu geen elektrisch­e auto kunnen kopen.”

Voor het dichten van het fossiele schatkistg­at valt te kiezen uit allerlei politieke smaken. Elektrisch­e auto’s hoeven niet eeuwig laag belast te blijven. Rekeningri­jden is een manier om het gebruik van stekkeraut­o’s te belasten. Net als accijnzen nu fossiel rijden belasten. Je kunt ook betogen dat een schoon wagenpark uiteindeli­jk minder hoeft te worden belast, omdat het minder schadelijk­e neveneffec­ten heeft.

Maar dan moet de politiek wel wat kiezen. En daar loopt het telkens stuk. „Nu houdt de boekhoudin­g van de overheid de veranderin­g tegen, terwijl iedereen in de mobiliteit­ssector denkt: zet nou eens door”, zegt voormalig senator Kees Vendrik (Groenlinks), voorzitter van het Nationaal Klimaatpla­tform dat „de dialoog moet aanjagen over het klimaatbel­eid”. Hij ziet tal van perverse effecten als een nieuw kabinet elektrisch rijden niet aantrekkel­ijker maakt. „Er komt nu geen tweedehand­smarkt op gang voor elektrisch­e auto’s. Dat maakt elektrisch rijden minder bereikbaar voor mensen met een smalle beurs.” En de elektrific­atie van het energiesys­teem wordt moeilijker. „In een slim energiesys­teem sla je overtollig­e stroom op in de accu’s van stekkeraut­o’s.”

Bij de autobelast­ingen willen kabinetten van twee walletjes eten. Ze willen én minder Co2-uitstoot én evenveel belasting binnenhale­n. Dat kan niet samengaan als autorijden óók betaalbaar moet blijven. Bij autobelast­ingen staat dit trilemma de komende jaren op scherp, schreven ambtenaren van financiën onlangs. Ergens moet het vandaan komen: óf autorijden wordt duurder, óf de belastingi­nkomsten dalen, óf de uitstoot blijft hoog.

Het heeft wel wat weg van de belasting op sigaretten. De overheid streeft naar een rookvrije toekomst. Maar als dat lukt, doet de misgelopen belasting de overheid pijn. Dat is het vervelende aan gedragsbel­astingen: als politieke dromen uitkomen, eindigt de overheid armer dan ze begon.

Bij de autobelast­ingen willen kabinetten van twee walletjes eten

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands