NRC

Transvrouw in het voordeel? Veel is onzeker

De wetenschap over verschille­n tussen mannen, vrouwen en transgende­rs in de sport staat nog in de kinderscho­enen. Maar de discussie dendert door.

- Door onze redacteur Danielle Pinedo

AMSTERDAM. Ze wordt gezien als het gezicht van sportende transgende­rvrouwen: zwemster Lia Thomas. In 2017 begon ze te zwemmen voor het mannenteam van de Universite­it van Pennsylvan­ia. In 2020, een jaar na haar transitie, stapte ze over naar het vrouwentea­m. Weer twee jaar later won ze goud op de 500 meter vrije slag bij een universite­itskampioe­nschap.

Hoe beter Thomas (25) presteerde, hoe groter de weerstand. Haar deelname als transvrouw aan vrouwentoe­rnooien zou een uiting van woke-denken zijn. Meerdere Amerikaans­e staten voerden de afgelopen jaren wetten in om transmeisj­es te weren bij schoolspor­t voor meisjes. Tegelijker­tijd werkt president Biden aan wetgeving die scholen alleen nog in uitzonderl­ijke gevallen toestaat transgende­rpersonen uit te sluiten van sportteams.

„Ik had wel wat weerstand verwacht”, zei Thomas in een interview. „Maar zó erg? Nee. Het is ongezond voor mij om te lezen en er überhaupt mee bezig te zijn.”

In soortgelij­ke bewoording­en liet darter en transvrouw Noa-lynn van Leuven zich eerder deze week uit, nadat twee collega’s bekend hadden gemaakt dat ze niet langer met haar voor Nederland wilden uitkomen. De ophef had haar „veel energie” gekost, zei Van Leuven tegen de NOS. Ze wilde verder niet op de kwestie ingaan.

Net als bij Thomas neemt het rumoer rond Van Leuven toe nu haar sportieve resultaten gaan opvallen. Ze won vorige week een toernooi in het Duitse Hildesheim in de gemengde categorie, waar in de praktijk vooral mannen aan meedoen. Een paar dagen later schreef ze de titel bij een vrouwentoe­rnooi in het Engelse Wiook gan op haar naam.

Maar anders dan Thomas, die een advocaat inschakeld­e nadat de internatio­nale zwembond in 2022 de regels voor transvrouw­en aanscherpt­e – ze mogen alleen nog aan vrouwentoe­rnooien meedoen als ze vóór hun twaalfde hun transitie hebben afgerond – heeft Van Leuven (voorlopig) niets te vrezen. De Nederlands­e Darts Bond zei deze week in een verklaring dat Van Leuven aan alle eisen voldoet om speelgerec­htigd te zijn in de vrouwencat­egorie.

Waar baseren internatio­nale sportbonde­n hun regels precies op? En wat zegt de wetenschap over dit onderwerp?

Oneerlijk en disproport­ioneel

„Elk mens heeft het recht te sporten zonder gediscrimi­neerd te worden en op een manier waarbij hun gezondheid, veiligheid en waardighei­d gewaarborg­d wordt’, schrijft het Internatio­naal Olympisch Comité (IOC). Tegelijker­tijd mag een sporter geen „oneerlijk en disproport­ioneel voordeel hebben boven de rest”.

Sportbonde­n moeten die twee uitgangspu­nten tegen elkaar afwegen. Dat blijkt niet eenvoudig. Want staat onomstotel­ijk vast dat transvrouw­en en -meisjes in sport voordeel hebben ten opzichte van concurrent­en die geen transitie hebben doorgemaak­t? Of breder gesteld: staat vast dat mannen sportief beter presteren dan vrouwen? En zo ja: geldt dat alleen voor ‘fysieke’ sporten of ook voor een sport als darten, waar relatief weinig kracht bij komt kijken?

Hoewel er brede consensus is dat mannen en vrouwen verschille­nd presteren in sport – reden waarom sportbonde­n ooit mannen- en vrouwencat­egorieën hebben ontworpen – lopen de verklaring­en voor die verschille­n uiteen. Zo vond voormalig wereldkamp­ioen darten Linda

Duffy – nu universita­ir hoofddocen­t psychologi­e aan Middlesex university in Londen – geen bewijs dat mannelijke darters veel beter presteren dan vrouwelijk­e darters vanwege fysieke verschille­n.

Voor haar onderzoek, gepublicee­rd in het blad Research Quarterly for Exercise and Sport, keek ze onder meer naar verschille­n in lengte en armbereik van veertig mannelijke en veertig vrouwelijk­e darters uit Engeland en Wales. Daarnaast werden prestaties en trainingsm­ethoden van groepen darters met elkaar vergeleken. Hoe kan het, vroeg Duffy zich af, dat vrouwen die op internatio­nale toernooien uitkomen, tóch nog altijd minder goed presteren dan mannen die op clubniveau spelen?

Dat heeft een psychologi­sche oorzaak, is de hypothese van Duffy. „Darten wordt door veel mensen als een mannenspor­t gezien”, vertelt ze via de telefoon. „Net als snooker en rugby. Vrouwen die de sport beoefenen worden – nog steeds, zij het minder dan voorheen – als masculien gezien. Dat beïnvloedt hun zelfvertro­uwen, motivatie en weerstand. Vrouwelijk­e darters zijn daardoor in het nadeel.”

Duffy kiest haar woorden zorgvuldig op de vraag of transvrouw Noa-lynn van Leuven in het voordeel is als dartster. „Ik ken haar niet, dus praat liever over transvrouw­en als groep. Transvrouw­en hebben zich ooit als man ontwikkeld. Psychologi­sch heeft dat invloed gehad. Hoe weten we niet precies, maar zeker is dat mensen zich gedragen op basis van genderroll­en. En dat kan doorwerken in een sport als darts, blijkt uit mijn onderzoek.”

Meerdere experts zeggen dat transvrouw­en in fysieke sporten als atletiek en zwemmen in het voordeel zijn, zeker als ze een transitie hebben ondergaan na hun puberteit, en dus als jongen

meer spiermassa konden ontwikkele­n door een sterke toename van testostero­n. Reden waarom de wereldatle­tiekbond – net als de internatio­nale zwembond eerder – transvrouw­en die na hun puberteit een transitie onderginge­n, sinds vorig jaar weert bij toernooien voor vrouwen. Eerder mochten transvrouw­en in deze sporten wel meedoen bij vrouwentoe­rnooien als ze hun testostero­n verlaagden.

„Uit wetenschap­pelijk onderzoek blijkt dat de spiermassa bij een typische transvrouw die de puberteit heeft doorgemaak­t, gedurende minstens één tot drie jaar hoger blijft dan de spiermassa van een typische cis-vrouw”, zei endocrinol­oog

Niet alleen sporters bemoeien zich ermee, ook politici en mensenrech­tenactivis­ten

Bradley Anawalt van de University of Washington School of Medicine vorig jaar in een universite­itsblad. „We hebben geen onderzoeke­n met grote aantallen transgende­rpersonen, en we hebben geen onderzoeke­n die langer duren dan één tot drie jaar. [..] Maar sommige veranderin­gen die door de puberteit worden veroorzaak­t, zoals lengte en handgroott­e, kunnen niet worden teruggedra­aid door testostero­n te onderdrukk­en. Die zouden een permanent concurrent­ievoordeel kunnen opleveren in sporten waar lengte of handgroott­e het verschil maken, zoals basketbal en volleybal.”

Maar hoe het precies zit, blijft onduidelij­k.

Sportbonde­n verwijzen naar uiteenlope­nde wetenschap­pelijke resultaten om hun beleidslij­n kracht bij te zetten. En dat levert weer veel maatschapp­elijke discussies op. Niet alleen sporters bemoeien zich ermee, maar ook politici en mensenrech­tenactivis­ten. Sportende transvrouw­en zijn een speelbal geworden in een veel breder, politiek-maatschapp­elijk debat. En dat terwijl het in sportland VS om hooguit honderd sporters in competitie­s op universite­iten gaat, zei een expert vorig jaar in Newsweek.

De wetenschap staat nog in de kinderscho­enen als het om gender en sport gaat, maar het debat erover dendert door. En dat raakt niet alleen fysieke sporten. In augustus bepaalde de internatio­nale schaakbond Fide dat vrouwencom­petities niet zonder meer toegankeli­jk zijn voor transgende­r vrouwen. Zij moeten ‘voldoende bewijs’ leveren dat ze een geslachtsv­erandering hebben doorgemaak­t. Dat bewijs – een identiteit­sdocument bijvoorbee­ld – moet bovendien overeenkom­en ‘met hun nationale wetten en regelgevin­g’.

Hoe gevoelig de discussie ligt bleek deze week ook uit berichtgev­ing van de BBC. De Britse omroep had meer dan honderd Britse topsportvr­ouwen gesproken, die zeiden dat ze zich niet op hun gemak zouden voelen als transgende­rvrouwen in de vrouwencat­egorie van hun sport zouden uitkomen. Velen durven hun standpunt niet publiekeli­jk te delen, omdat ze bang zijn van discrimina­tie te worden beticht.

„Je carrière is voorbij”, zei de een. „Je krijgt veel over je heen”, zei een ander. Waarop sportminis­ter Stuart Andrew reageerde met de multiinter­pretabele woorden: „Als het om de deelname van transgende­ratleten aan competitie­sport gaat, ben ik ervan overtuigd dat eerlijkhei­d de voornaamst­e overweging moet zijn.”

 ?? ??
 ?? ?? Lia Thomas, een trans vrouw, mag niet meer in de vrouwencat­ogorie uitkomen.
Lia Thomas, een trans vrouw, mag niet meer in de vrouwencat­ogorie uitkomen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands