WEL­KOM!

Real Crime (Netherlands) - - EERSTE PAGINA -

De rechts­zaak te­gen de Manson fa­mi­ly had gro­te im­pact in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Om­dat de gru­we­lij­ke zaak zo botste met de ide­a­len van de flo­wer po­wer, werd het er­va­ren als het eind van een tijd­perk. Dat kwam ook om­dat de me­dia er bo­ven­op zat, Char­les Manson al­le aan­dacht fan­tas­tisch vond en de rechts­zaak ge­bruik­te als een plat­form om zijn idee­ën te de­len met Ame­ri­ka.

Hij leek tij­dens de rechts­zaak zijn ego en ide­o­lo­gie be­lang­rij­ker te vin­den dan dui­de­lijk te ma­ken dat hij on­schul­dig was. Zijn frat­sen tij­dens de zit­tin­gen en de ge­tui­ge­nis van een lid van de Manson fa­mi­ly over­tuig­den de ju­ry er­van dat hij de le­den van zijn sek­te ste­vig on­der con­tro­le had en dat hij ze uit­ein­de­lijk zelfs een reeks moor­den had la­ten ple­gen.

We spra­ken voor de­ze ar­ti­ke­len met een au­to­ri­teit over Manson, cri­mi­no­loog Dr Scott Bonn, en ge­ven je een kijk­je in de rechts­zaal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.