GRA­VEN NAAR DE WAAR­HEID

DE AF­GE­LO­PEN DER­TIG JAAR HEB­BEN TIEN­TAL­LEN GE­TUI­GEN EN DES­KUN­DI­GEN VAN ZICH LA­TEN HO­REN SINDS DE JIM­MY HOF­FA-ZAAK EEN COLD CA­SE WERD. IS HET MO­GE­LIJK DAT DE MOOR­DE­NAARS ZICH VERSCHUILEN ACH­TER EEN MUUR VAN MIS­LEI­DEN­DE IN­FOR­MA­TIE?

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD - TEKST SETH FERRANTI

Der­tig jaar na de moord op Jim­my Hof­fa, we­ten we nog steeds niet wat er nu echt is ge­beurd. Blij­ven de moor­de­naars ver­scho­len ach­ter een muur van mis­in­for­ma­tie?

Rechts: In 2012 ne­men men­sen fo­to’s van een huis in Ro­se­vil­le, Mi­chi­gan, na­dat de po­li­tie op een tip af­ging dat het li­chaam van Jim­my Hof­fa daar zou zijn be­gra­ven.

Toen Jim­my Hof­fa, de voor­zit­ter van de Team­sters, in 1975 ver­dween, wist nie­mand wat er pre­cies was ge­beurd. De po­li­tie be­steed­de tien­dui­zen­den uren aan re­cher­che­werk, trok een tsuna­mi aan tips en aan­kno­pings­pun­ten na en deed ve­le zoek­ac­ties, die stuk voor stuk het nieuws haal­den. Er wer­den ver­schil­len­de the­o­rie­ën ont­wik­keld, maar de spo­ren lie­pen uit­ein­de­lijk al­le­maal dood. De waar­heid is nooit bo­ven wa­ter ge­ko­men en de zaak is nog steeds niet op­ge­lost.

Hof­fa’s li­chaam is nooit ge­von­den en er is nooit ie­mand ge­ar­res­teerd voor of be­schul­digd van de mis­daad. De zaak blijft open. Het mys­te­rie rond Hof­fa is een van de be­kend­ste on­op­ge­los­te mis­da­den in de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis. Tel­kens als er een nieu­we the­o­rie op­dook, ston­den de kran­ten in de Ver­e­nig­de Sta­ten er vol mee. Er wa­ren open­ba­re aan­kla­gers en am­bi­ti­eu­ze re­cher­cheurs die naam wil­den ma­ken, maar ook spijt­op­tan­ten van de maf­fia die be­weer­den dat ze de waar­heid ken­den en de zaak ein­de­lijk wil­den recht­zet­ten.

“Van al­le the­o­rie­ën die ik in de loop der ja­ren heb ge­hoord, is naar mijn me­ning de cre­ma­tie­the­o­rie de meest plau­si­be­le”, ver­telt Chris­ti­an Ci­pol­li­ni aan Re­al Crime. Ci­pol­li­ni is des­kun­di­ge in ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad, maf­fia­his­to­ri­cus en au­teur van Luc­ky Lu­ci­a­no: Mys­te­rious Ta­les Of A Gang­land Le­gend. “Gang­sters rond Hof­fa had­den be­lan­gen in uit­vaart­cen­tra en cre­ma­to­ria en dat is vol­gens mij meer dan een lu­gu­ber toe­val. Niet al­leen om­dat cre­ma­tie voor die ty­pes voor de hand lag, maar ook om de iro­nie van de ma­nier waar­op slacht­of­fers wer­den weg­ge­werkt: via een uit­vaart­cen­trum.”

In de eer­ste ja­ren na zijn ver­dwij­ning werd el­ke op­ge­pak­te mis­da­di­ger on­der­vraagd over de moord op Hof­fa. Ze ga­ven al­le­maal het­zelf­de ant­woord: ze wis­ten van niets.

IN DE HOOP DAT DIE ENE TIP TOT DE OP­LOS­SING ZOU LEI­DEN, VOLG­DE DE PO­LI­TIE AL­TIJD ELK AANKNOPINGSPUNT.

Maar na ver­loop van tijd be­gon­nen voor­ma­li­ge maf­fia­ba­zen en au­teurs te be­we­ren dat zij de waar­heid had­den ont­dekt. Ook al was het on­waar­schijn­lijk dat het tot een op­los­sing zou lei­den, volg­de de po­li­tie el­ke lead, al­tijd in de hoop dat die ene gou­den tip.

De zaak Hof­fa houdt het pu­bliek ster­ker in de ban dan wel­ke an­de­re zaak ooit te­vo­ren. Er kwa­men tal­lo­ze boe­ken, do­cu­men­tai­res, ar­ti­ke­len en zelfs Hol­ly­wood­films uit voort, ook al wor­den de eer­ste aan­kno­pings­pun­ten die de po­li­tie ooit heeft on­der­zocht in­mid­dels niet meer se­ri­eus ge­no­men.

“Sinds de ver­dwij­ning van Hof­fa heb­ben ein­de­loos veel the­o­rie­ën het licht ge­zien”, legt Ci­pol­li­ni uit. “Steeds meer fi­gu­ren die hem had­den ge­kend, bo­den zich aan om te ver­tel­len wat er was ge­beurd. Maar, zo­als bij ie­de­re on­op­ge­los­te mis­daad, leid­den veel tips en ver­ha­len tot niets. De on­der­ne­ming om Hof­fa’s li­chaam in een ij­ze­ren 200-li­ter­vat te stop­pen en naar de an­de­re kant van de VS te trans­por­te­ren, lijkt mij veel te las­tig en te ris­kant. Maar het heeft de po­li­tie er niet van weer­hou­den die mo­ge­lijk­heid toch te on­der­zoe­ken.”

Als ie­mand ooit ont­dekt wat er met Hof­fa’s li­chaam is ge­beurd – of het nu is ge­cre­meerd, be­gra­ven, ver­ma­len in een vlees­mo­len of be­gra­ven in een 200-li­ter­vat on­der het Gi­ants-sta­di­on – zou dat ook kun­nen lei­den tot de op­spo­ring van de moor­de­naar. Door de voort­du­ren­de me­dia­hei­sa en met een pu­bliek dat kri­tisch mee­kijkt, lijkt de zaak Hof­fa nooit tot rust te ko­men.

“Een on­op­ge­los­te mis­daad als de Hof­fa-zaak raakt een snaar bij het pu­bliek en zal al­tijd een ze­ke­re be­lang­stel­ling blij­ven wek­ken”, zegt Ci­pol­li­ni. “El­ke keer als er een nieuw de­tail, een nieu­we aan­wij­zing of nieu­we be­ken­te­nis op het to­neel ver­schijnt, sprin­gen de me­dia er­bo­ven­op.

Het pu­bliek smult er nog steeds van.”

Val­se leads en mee­wer­ken­de ge­tui­gen

In 2001 be­ves­tig­de Dna-on­der­zoek dat haar­deel­tjes die in de au­to van de zoon van Antho­ny ‘To­ny Jack’ Gia­ca­lo­ne wa­ren ge­von­den, van Hof­fa wa­ren. Hof­fa had dus in die au­to ge­ze­ten. Dit on­der­steun­de de the­o­rie van de po­li­tie dat Hof­fa in de Mer­cu­ry Mar­quis uit het Red Fox­res­tau­rant was ont­voerd, zo­ge­naamd voor een ont­moe­ting met Antho­ny ‘To­ny Pro’ Proven­za­no om een punt ach­ter hun ve­te te zet­ten. Dat Hof­fa die au­to is in­ge­stapt wordt al­om als feit aan­ge­no­men, maar wat daar­na is ge­beurd blijft een raad­sel.

“Ik sluit nog niet uit dat de Gia­ca­lo­ne’s een rol heb­ben ge­speeld in de ver­dwij­ning van Hof­fa”, zegt Ci­pol­li­ni.

“Het is ab­so­luut ge­loof­waar­dig dat de au­to van Gia­ca­lo­ne’s zoon bij de mis­daad is ge­bruikt. Maar zat die zoon op dat mo­ment zelf in de au­to? Dat valt te be­twij­fe­len. Toch is er haar van Hof­fa in zijn au­to ge­von­den.”

De­ze ver­sie ging een ei­gen le­ven lei­den toen voor­ma­li­ge maf­fia­ba­zen als mee­wer­ken­de ge­tui­gen hun ver­ha­len naar bui­ten brach­ten. Maar hoe be­trouw­baar zijn die voor­ma­li­ge maf­fi­o­si? De mees­ten pro­beer­den te voor­ko­men dat ze voor lan­ge tijd ach­ter de tra­lies gin­gen. Bo­ven­dien zou­den ze de po­li­tie al­les ver­tel­len wat ze maar wil­den ho­ren om zich een plek­je in de Hof­fa-my­the te ver­wer­ven.

“Net zo­als door­snee­bur­gers el­kaar bo­ven een bier­tje Hof­fa-ver­ha­len ver­tel­len”, zegt Ci­pol­li­ni. “Ze wil­len al­le­maal meer we­ten of ver­tel­len wat ze den­ken te we­ten. De zaak Hof­fa is in Ame­ri­ka uit­ge­groeid tot een van de groot­ste en po­pu­lair­ste mys­te­ries al­ler tij­den, sa­men met het mys­te­rie rond D.B. Coo­per en de moord op de Black Dah­lia.”

Vol­gens Ci­pol­li­ni kun­nen al­le ge­ruch­ten en al­le hy­po­the­sen die ver­band hou­den met de maf­fia een kern van waar­heid be­vat­ten. Zelfs de ver­on­der­stel­ling dat Hof­fa’s li­chaam in een de­struc­tie­be­drijf als be­dor­ven vlees is ver­ma­len en ge­dumpt. “In de on­der­we­reld lijkt niets on­mo­ge­lijk”, zegt hij. “Maar per­soon­lijk voel ik het mees­te voor de re­cen­te the­o­rie van de cre­ma­tie.

“Ik weet niet hoe de po­li­tie over al­le me­dia-aan­dacht en sen­sa­tie rond de Hof­fa-zaak denkt. Maar één ding weet ik wel: als een paar agen­ten recht­ma­tig en con­creet de vol­le­di­ge waar­heid ont­dek­ten, zou dat hun re­pu­ta­tie ze­ker ten goe­de ko­men. Mis­schien is het waar dat de au­to­ri­tei­ten wel heel ver gaan om ant­woor­den te vin­den. Maar nog­maals, dit is een van die cold ca­ses waar­in steeds weer zo­ge­naamd nieu­we ont­hul­lin­gen, be­ken­te­nis­sen en tips bo­ven­ko­men. Die hou­den de po­li­tie­macht na­tuur­lijk be­zig.”

In 2006 kreeg de FBI een be­lang­rij­ke lead via de voor­ma­li­ge on­der­we­reld­fi­guur Don Wells. Don was goed be­vriend met de lei­der van de knok­ploeg van de Team­sters, Rol­land ‘Big Mac’ Mc­mas­ter. Mc­mas­ter was een zwa­re jon­gen die niet te­rug­schrok voor ge­weld en ie­der­een te lijf ging die de vak­bond op de een of an­de­re ma­nier dwars­zat. In een po­ging om de ge­van­ge­nis uit te ko­men door in­for­ma­tie te ge­ven waar de po­li­tie al der­tig jaar naar op zoek was, ver­tel­de Wells dat Hof­fa was be­gra­ven bij de boer­de­rij van Mc­mas­ter in Com­mer­ce To­wns­hip, Mi­chi­gan. Hij zou zijn ver­moord na een mis­luk­te drugs­deal.

“De FBI ging naar de boer­de­rij van Rol­land Mc­mas­ter en be­gon te gra­ven”, zegt Ci­pol­li­ni. “Mc­mas­ter had Hof­fa in­der­daad per­soon­lijk ge­kend, maar de FBI vond niets op zijn ter­rein.” Een jaar la­ter stierf Mc­mas­ter en nam al­le even­tu­e­le ge­hei­men mee het graf in. In de loop der ja­ren zijn veel men­sen die even­tu­eel be­trok­ken zijn ge­weest bij de ont­voe­ring van Hof­fa ver­moord, ge­van­gen ge­zet of aan ou­der­dom ge­stor­ven. Het lijkt er­op dat de zaak voor al­tijd on­op­ge­lost zal blij­ven.

De be­ken­te­nis van Frank Shee­r­an

Net­flix-abon­nees heb­ben wel­licht de re­cla­me voor de nieu­we film van Mar­tin Scor­se­se ge­zien: The Irish­man. De film ver­schijnt in 2019 bij Net­flix en heeft een gro­te ster­ren­cast met on­der an­de­ren Ro­bert De Ni­ro, Joe Pes­ci en Al Pa­ci­no. The Irish­man gaat over de moord op Hof­fa, ge­zien door de ogen van Frank Shee­r­an. Shee­r­an, ook be­kend als ‘the Irish­man’, was een huur­moor­de­naar van de maf­fia, een zwa­re jon­gen bin­nen de vak­bond en een vriend van Hof­fa. Op zijn sterf­bed be­ken­de Shee­r­an dat hij Hof­fa had ver­moord. De­ze be­ken­te­nis leek het mys­te­rie op te los­sen ... maar la­ten we geen over­haas­te con­clu­sies trek­ken.

Scor­se­se ba­seer­de de film op het boek I He­ard You Paint Hou­ses van voor­ma­lig of­fi­cier van jus­ti­tie Char­les Brandt, die Shee­r­an voor zijn dood in 2003 heeft ge­ïn­ter­viewd. Naar ver­luidt is de zin ‘I he­ard you paint hou­ses’ (‘ik heb ge­hoord dat jij hui­zen schil­dert’) de eer­ste die Hof­fa ooit te­gen Shee­r­an zei. In maf­fi­a­krin­gen wordt de­ze me­ta­foor ge­bruikt voor het bloed dat de mu­ren kleurt wan­neer ie­mand wordt dood­ge­scho­ten.

“Van al­le ge­ruch­ten en be­ken­te­nis­sen die we tot nu heb­ben ge­hoord, lijkt Shee­rans ver­haal het meest lo­gi­sche. En er is on­der­steu­nend be­wijs”, zegt Ci­pol­li­ni. Maar een aan­tal des­kun­di­gen be­twist de­ze the­o­rie. Dan Mol­dea, au­teur van The Hof­fa Wars (1978), kent de zaak heel goed en heeft nooit on­der stoe­len of ban­ken ge­sto­ken dat hij de be­ken­te­nis van Frank Shee­r­an waar­de­loos acht. Toch zul­len veel men­sen na het zien van de film de­ze ver­sie voor waar aan­ne­men, ook al be­seft ie­der­een dat Hol­ly­wood fei­ten en fic­tie vrij­e­lijk kan ver­vlech­ten.

Shee­r­an be­weer­de dat hij Hof­fa had dood­ge­scho­ten in op­dracht van Rus­sell ‘The Old Man’ Bu­fa­li­no, een gangster in Pen­n­syl­vania. De moord zou heb­ben plaats­ge­von­den in een huis in het wes­ten van De­troit. Vol­gens de De­troit Free Press ont­dek­ten re­cher­cheurs in Oak­land Coun­ty in het be­tref­fen­de huis vloer­plan­ken met bloed­res­ten, maar een mis­daad­la­bo­ra­to­ri­um van de FBI heeft vast­ge­steld dat dit niet Hof­fa’s bloed was. Ook al houdt de zaak Hof­fa de Ame­ri­kaan­se ge­moe­de­ren al ruim veer­tig jaar be­zig, on­tel­ba­re agen­ten en re­cher­cheurs heb­ben toe­ge­ge­ven dat de zaak waar­schijn­lijk nooit zal wor­den op­ge­lost.

“Bij­na ie­der­een uit de kring van Hof­fa is in­mid­dels over­le­den”, ver­tel­de Kei­th Cor­bett in 2015 aan de De­troit Free Press. Cor­bett is open­baar aan­kla­ger in de Or­ga­ni­zed Crime Stri­ke For­ce in De­troit. “De lijst van men­sen die nu nog over be­trouw­ba­re in­for­ma­tie be­schik­ken, is erg kort. Je kunt ze waar­schijn­lijk op een hand tel­len en dan houd je nog een paar vin­gers over. Ik acht het ui­terst on­waar­schijn­lijk dat we nog nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in de­ze zaak gaan zien.” Maar in de zaak Hof­fa heb­ben des­kun­di­gen ge­leerd om nooit ‘nooit’ te zeg­gen.

DE LIJST VAN MEN­SEN DIE OVER BE­TROUW­BA­RE IN­FOR­MA­TIE BE­SCHIK­KEN, IS ERG KORT. JE KUNT ZE OP EEN HAND TEL­LEN.

Nieuw­ste the­o­rie

On­langs nog, pre­cies twee­ën­veer­tig jaar na Hof­fa’s ver­dwij­ning, kwam mis­daad­des­kun­di­ge Dan Mol­dea via een van zijn bron­nen met een nieu­we naam op de prop­pen: Vin­nie Ra­vo. Ra­vo was een vrij on­be­ken­de maf­fi­o­so in New Jer­sey, die in de ja­ren tach­tig ban­den on­der­hield met zo­wel de Ge­nue­se mis­daad­fa­mi­lie als een aan­tal Ame­ri­can foot­ball-spe­lers van de New York Gi­ants. Hij zou op de een of an­de­re ma­nier be­trok­ken zijn ge­weest bij de dood van Hof­fa. Mol­dea blaast daar de the­o­rie van Sal­va­to­re ‘Sal­ly bugs’ Bri­gu­glio nieuw le­ven mee in, waar­bij ook het 200-li­ter­vat een rol speelt. De­ze the­o­rie is trou­wens al eer­der gron­dig on­der­zocht door de po­li­tie.

Mol­dea schrijft dat Sal­ly Bugs Hof­fa heeft ver­moord en het li­chaam met de hulp van an­de­re De­troit­gang­sters in een 200-li­ter­vat heeft ge­stopt. Daar­na heeft hij het vat naar de oost­kust la­ten ver­voe­ren door het be­drijf Ga­te­way Trans­porta­ti­on, een trans­port­on­der­nening die in han­den is van de maf­fia. Die ci­lin­der­vor­mi­ge doods­kist zou dan uit­ein­de­lijk ge­dumpt zijn op de stort­plaats Hac­kensack Ri­ver in Jer­sey Ci­ty. Dit stuk land in New Jer­sey was ei­gen­dom van de Ge­nue­se sol­daat Phil­lip Mo­sca­to, die ja­ren heeft ont­kend dat hij bij Hof­fa’s dood be­trok­ken was.

Ra­vo run­de in de ja­ren tach­tig een bar vlak bij het Gi­ants-sta­di­on in New Jer­sey. La­wren­ce Tay­lor, Bri­an Kel­ley en Brad Van Pelt, die al­le drie bij de New York Gi­ants speel­den, wa­ren goe­de vrien­den van Ra­vo. De ge­ruch­ten dat Hof­fa’s li­chaam werd be­gra­ven in het be­ton on­der het sta­di­on zijn hard­nek­kig. Het feit dat de bar van Ra­vo zich zo dicht bij het sta­di­on be­vond, maakt die ge­ruch­ten ge­loof­waar­di­ger.

Des­kun­di­gen heb­ben het idee dat Hof­fa on­der het Gi­ants-sta­di­on be­gra­ven lag al­tijd naar het rijk der fa­be­len ver­we­zen, maar het nieu­we be­wijs dat Mol­dea heeft op­ge­diept, lijkt de ge­ruch­ten te on­der­steu­nen en voor een nieu­we op­le­ving te zor­gen. He­laas is het sta­di­on in 2010 al ge­sloopt, dus nie­mand zal ooit de waar­heid ken­nen. Het nieu­we be­wijs kan de po­li­tie mis­schien wel hel­pen om ein­de­lijk al­le los­se eind­jes aan el­kaar te kun­nen kno­pen. De waar­heid heeft al­tijd be­staan, maar de au­to­ri­tei­ten heb­ben het be­wijs nooit rond kun­nen krij­gen. Ra­vo en Mo­sca­to zijn in­mid­dels al­le­bei over­le­den, maar Mol­dea be­weert dat zijn bron clo­se was met bei­de maf­fi­o­si.

De FBI heeft de stort­plaats van Mo­sca­to on­der de snel­weg Pu­la­s­ki Sky­way in Jer­sey Ci­ty na Hof­fa’s ver­dwij­ning in de ja­ren 70 gron­dig doorzocht, maar ze heb­ben er niets kun­nen vin­den. Mol­dea in­ter­view­de Mo­sca­to nog vlak voor zijn dood in 2013. Hij be­weert dat Mo­sca­to er­op heeft ge­zin­speeld dat hij sa­men met Sal­ly Bugs het li­chaam van Hof­fa op een stort­plaats voor gif­tig af­val zo heb­ben ge­dumpt. Ralph ‘Litt­le Ralp­hie’ Pi­car­do, de chauf­feur en ver­trou­we­ling van ‘To­ny Pro’ Proven­za­no, ver­leen­de me­de­wer­king aan de FBI. Hij ver­tel­de dat de broers Tom­my en Ste­ve And­ret­ta sa­men met Sal­ly Bugs, Hof­fa uit het Red Fox-res­tau­rant heb­ben ont­voerd en daar­na heb­ben ver­moord. Het li­chaam heb­ben ze ver­vol­gens op trans­port naar het oos­ten ge­zet om het daar op de stort­plaats te lo­zen. Maar de FBI heeft niets ge­von­den.

Men be­weert dat toen To­ny Pro het ver­raad van zijn chauf­feur ont­dek­te, hij het li­chaam heeft weg­ge­haald voor­dat de FBI kwam gra­ven. Ook dat on­der­steunt de the­o­rie van het Gi­ants-sta­di­on. Maar is dat ook echt ge­beurd? In de­ze zaak heb­ben zich zo veel la­gen aan waar­he­den en leu­gens op­ge­hoopt, dat het las­tig is om te ach­ter­ha­len wat zich wer­ke­lijk heeft af­ge­speeld. Bij­na als­of dat ook de be­doe­ling was.

Doel­be­wus­te ver­dwij­ning

“Kan Hof­fa zich­zelf heb­ben la­ten ver­dwij­nen?”, vraagt Ci­pol­li­ni. “De ge­schie­de­nis heeft keer op keer aan­ge­toond dat al­les mo­ge­lijk is, voor­al in de on­der­we­reld­cul­tuur ... Ik houd het niet voor on­mo­ge­lijk dat Hof­fa is ge­vlucht en een nieu­we iden­ti­teit heeft aan­ge­no­men.”

In 1975 zag de we­reld er heel an­ders uit. Het was toen veel mak­ke­lij­ker om je spo­ren te wis­sen om­dat men­sen toen nog geen di­gi­ta­le foot­prints ach­ter­lie­ten. Wie weet is Jim­my Hof­fa doel­be­wust ver­dwe­nen. Me­de door­dat de voort­gang van het po­li­tie­on­der­zoek om de ha­ver­klap werd ver­stierd, is het vol­ko­men on­dui­de­lijk wat er van Hof­fa is ge­wor­den.

“De po­li­tie, het pu­bliek, pri­vé­de­tec­ti­ves, on­der­zoe­kers – de he­le we­reld heeft de­ze zaak aan al­le kan­ten meer dan uit­ge­breid on­der­zocht”, zegt Ci­pol­li­ni. “Ik denk dat aan veel as­pec­ten wel­licht te veel aan­dacht is ge­schon­ken, ter­wijl de waar­heid mis­schien in een heel een­vou­dig, recht­toe recht­aan sce­na­rio ligt. Daar­om voel ik nu het mees­te voor het cre­ma­tie­ver­haal.”

“Hof­fa was een zeer open­ba­re en po­la­ri­se­ren­de fi­guur, wat het voor de maf­fia las­tig maak­te om hem uit de weg te rui­men. Als we dat in ons ach­ter­hoofd hou­den, on­ge­acht wie de fei­te­lij­ke da­ders wa­ren, dan moet er wel een goed door­dacht plan zijn ge­weest om Hof­fa let­ter­lijk spoor­loos te la­ten ver­dwij­nen.”

De da­ders had­den veel ge­luk of een wa­ter­dicht plan met meer­de­re la­gen en ni­veaus. Veel men­sen moe­ten heb­ben sa­men­ge­werkt om een van de meest op­mer­ke­lij­ke per­so­nen in de Ver­e­nig­de Sta­ten zo­maar te la­ten ver­dwij­nen. “Dit is wel de meest mys­te­ri­eu­ze ver­dwij­ning ooit”, ver­telt Ci­pol­li­ni ons. “An­no 2018 is de zaak nog steeds on­op­ge­lost, ook al heb­ben zeer plau­si­be­le sce­na­rio’s de re­vue ge­pas­seerd. De maf­fia – als die Hof­fa in­der­daad uit de weg heeft geruimd – heeft er al­les aan ge­daan om geen en­kel spoor ach­ter te la­ten.”

On­danks on­der­zoek door Hof­fa-des­kun­di­gen, ont­hul­len­de boe­ken door be­ken­de cri­mi­ne­len en ver­ha­len van mee­wer­ken­de ge­tui­gen, zijn we nog geen stap dich­ter bij de op­los­sing dan drie­ën­veer­tig jaar ge­le­den. Hof­fa leeft voort in boe­ken, films, tijd­schrif­ten en zelfs in vi­deo­ga­mes. Hij haal­de zo­wel le­vend als dood de kran­ten. Des­kun­di­gen pie­ke­ren nog steeds over de mo­ge­lij­ke sce­na­rio’s.

Som­mi­ge, zo­als Ci­pol­li­ni, blij­ven ge­lo­ven dat het ant­woord uit­ein­de­lijk wordt ge­von­den. “Ik ge­loof echt dat het wie, wat, waar en hoe van de ver­dwij­ning of dood van Jim­my Hof­fa ooit aan het licht komt”, ver­telt Ci­pol­li­ni ons. “Al­le stuk­jes van de waar­heid zijn aan­we­zig. Ze moe­ten al­leen nog op de juis­te ma­nier wor­den sa­men­ge­voegd.”

DE MAF­FIA – ALS DIE HOF­FA IN­DER­DAAD UIT DE WEG HEEFT GERUIMD – HEEFT ER AL­LES AAN GE­DAAN OM GEEN EN­KEL SPOOR ACH­TER TE LA­TEN.

On­der: Hof­fa met zijn zoon, die in de voet­spo­ren van zijn va­der is ge­tre­den en te­gen­woor­dig de voor­zit­ter van Team­sters is. Rechts­bo­ven: De zoek­tocht naar Hof­fa’s li­chaam leek ein­de­loos. De po­li­tie heeft el­ke lead ge­volgd, maar door­zoe­kin­gen en op­gra­vin­gen heb­ben tot niets ge­leid.

Een fo­to van Hof­fa in ge­luk­ki­ger tij­den, voor­dat hij van de aard­bo­dem ver­dween en een le­gen­da­ri­sche fi­guur in maf­fi­a­my­then werd.

Bo­ven: Een 200-li­ter­vat op de stort­plaats van New Jer­sey waar de FBI in 197U naar een li­chaam heeft ge­zocht. Hof­fa’s lijk zou in een der­ge­lijk vat ge­propt zijn.In­zet: De au­to­ri­tei­ten pro­beer­den om de zaak snel op te los­sen. In 197U ver­richt­ten ze in vel­den en bos­sen rond Mi­chi­gan op meer dan tien lo­ca­ties op­gra­vin­gen met een graaf­ma­chi­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.