BOE­KEN & FILMS

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD - VER­KRIJG­BAAR: NU OP NET­FLIX RE­GIE: ROSS YOUNG

De bes­te films, se­ries en boe­ken be­spro­ken.

In Oran­ge Is the New Black zie je hoe vrou­wen ach­ter tra­lies be­lan­den. Hun fic­tie­ve ach­ter­grond­ver­ha­len zijn se­ri­eus, maar er is al­tijd ruim­te voor een geb­be­tje, een spits­von­di­ge sneer of een vleug­je hart­ver­war­men­de ka­me­raad­schap.

I Am A Kil­ler staat hier haaks op. In de­ze tien­de­li­ge do­cu­men­tai­re­se­rie staan éch­te moor­de­naars cen­traal. Ie­der van hen kreeg de dood­straf op­ge­legd en ver­telt in een 50 mi­nu­ten du­ren­de af­le­ve­ring zijn ver­haal.

In 1-op-1-in­ter­views met de da­der, fa­mi­lie­le­den van het slacht­of­fer, po­li­tie­agen­ten en re­cher­cheurs, oog­ge­tui­gen, ad­vo­ca­ten en een en­ke­le rech­ter, krijg je een dui­de­lijk beeld van de moord. Je ziet wat er­aan voor­af ging, on­der wel­ke om­stan­dig­he­den de moord ge­pleegd werd en de na­sleep van het dra­ma. El­ke moor­de­naar zit vaak al twin­tig jaar of lan­ger in de do­den­cel. Je leert hoe hij denkt, wat hem bezielde op de nood­lot­ti­ge dag en wel­ke im­pact de pe­ri­o­de ach­ter tra­lies heeft ge­had. Re­gis­seur Ross Young schil­dert hem niet af als een slacht­of­fer of een slech­te­rik, hij be­licht de ge­beur­te­nis van al­le kan­ten en laat de kij­ker zijn of haar ei­gen me­ning vor­men.

De zaak van Ken­neth Fos­ter Jr. is me­mo­ra­bel: hij werd ter dood ver­oor­deeld voor de moord op Mi­chael La­hood. De moord werd ge­pleegd met een vuur­wa­pen, maar Fos­ter heeft geen ko­gel af­ge­vuurd. Hij zat me­ters ver­der­op ach­ter het stuur van de vlucht­au­to. De ‘Par­ty-wet’ in de Ame­ri­kaan­se staat Texas is ech­ter on­ver­bid­de­lijk: Fos­ter maak­te on­der­deel uit van het ge­zel­schap dat de moord pleeg­de en dus kreeg hij, net als de schut­ter, de dood­straf op­ge­legd. Het kwam groot in het Ame­ri­kaan­se nieuws toen zijn dood­straf werd om­ge­zet in een le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf, uren voor­dat de exe­cu­tie zou plaats­vin­den.

Fos­ter legt kalm uit wat er die avond ge­beur­de. Hij liep stoer te doen en te sar­ren. Eer­der op de avond had hij sa­men met vrien­den een paar men­sen over­val­len, dus de sfeer in de au­to was al grim­mig. I Am A Kil­ler pro­beert hem niet te por­tret­te­ren als ie­mand met wie je me­de­lij­den moet heb­ben. In plaats daar­van wor­den an­de­ren aan het woord ge­la­ten. Li­ly Hughes bij­voor­beeld, een fer­vent te­gen­stan­der van de dood­straf die pleit voor het af­schaf­fen er­van. Ze legt uit waar­om zij en een he­le­boel an­de­ren daar­voor strij­den. Haar be­schrij­ving van hoe bij een ge­van­ge­ne het von­nis wordt vol­trok­ken, is een goed ar­gu­ment en fas­ci­ne­ren­de te­le­vi­sie.

Dan is er de ex­tre­me zaak van Ja­mes Ro­bert­son. Hij ver­telt hoe hij zijn cel­ge­noot heeft ver­moord met als doel in de do­den­cel te be­lan­den. Dit ge­beur­de na meer dan 20 jaar in een­za­me op­slui­ting. Hij had ge­noeg van de el­len­di­ge si­tu­a­tie en ver­heug­de hij zich op de re­lax­te do­den­cel. Je vraagt je­zelf af of hij de dood­straf wel ‘ver­dient’ – de­ze moor­de­naar ziet de dood­straf ten­slot­te als een be­lo­ning.

El­ke af­le­ve­ring ver­telt het ver­haal van één kil­ler. Er is geen over­koe­pe­len­de ver­haal­lijn, maar de af­le­ve­rin­gen staan wel in lo­gi­sche volg­or­de. Want door de ja­ren heen zijn de re­gels van het Ame­ri­kaan­se rechts­sys­teem ver­an­derd. Va­ker dan eens heeft dat er­voor ge­zorgd dat de moor­de­naars in I Am A Kil­ler nog in le­ven zijn en hun ver­haal kun­nen ver­tel­len.

JE LEERT HOE DE MOOR­DE­NAAR DENKT, WAT HEM BEZIELDE EN WEL­KE IM­PACT DE PE­RI­O­DE ACH­TER TRA­LIES HEEFT GE­HAD.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.