PRE­SI­DENT VOOR PAAL

PRE­SI­DENT ER­DO­GAN BE­LE­DI­GEN BRENGT RI­SI­CO’S MET ZICH MEE. DE VER­GE­LIJ­KING MET GOL­LUM PAKT NIET BEST UIT.

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD -

Er­doğan wil niet ver­ge­le­ken wor­den met Gol­lum.

Tarts Bil­gin Çift­çi zet­te ook en­ke­le fo­to’s on­li­ne waar­in Er­do­gan naast Gol­lum in ge­lij­ke po­ses werd neer­ge­zet, bij­voor­beeld waar ze op ver­ge­lijk­ba­re wij­ze voed­sel ver­or­be­ren. Het zie­ken­huis waar Dr. Çift­çi werk­te had hem al hier­om ont­sla­gen, maar in 2015 gin­gen Er­do­gan ad­vo­ca­ten ach­ter hem aan. In de recht­bank haal­den de ad­vo­ca­ten al­les uit de kast. Er wer­den zelfs twee ge­drags­we­ten­schap­pers en een psy­cho­loog op­ge­trom­meld, om het ka­rak­ter van Gol­lum te ana­ly­se­ren en op grond daar­van te be­pa­len hoe be­le­di­gend een ver­ge­lij­king met hem voor Pre­si­dent Er­do­gan zou zijn.

In zijn boek The Hob­bit be­schreef Tol­kien het per­so­na­ge als “een klein, slij­me­rig we­zen”, maar het gro­te pu­bliek zal Gol­lum voor­al ken­nen op de ma­nier hoe hij werd ge­por­tret­teerd in de po­pu­lai­re Lord of the Rings-films van Pe­ter Jack­son. In bei­de ge­val­len wa­ren de fo­to’s van Gol­lum ook uit de­ze films ge­haald.

Gol­lum had ech­ter niet al­tijd een fy­siek en mo­reel on­ver­kwik­ke­lij­ke per­soon­lijk­heid. De ooit blij en vrien­de­lij­ke Hob­bit Smé­a­gol werd pas het we­zen Gol­lum na­dat hij cor­rupt raak­te door zijn heb­zuch­ti­ge be­geer­te voor de ‘ene ring’, waar het al­le­maal om draait in de fan­ta­sie­we­reld van The Lord of the Rings. Gol­lum en Smé­a­gol zijn al­le­bei per­soon­lijk­he­den ge­van­gen bin­nen een we­zen.

Re­gis­seur Pe­ter Jack­son gaf een ver­kla­ring vrij in ver­de­di­ging van doc­tor Çift­çi. Hij zei: “Geen van de fo­to’s to­nen het per­so­na­ge dat be­kend is als Gol­lem. Het zijn al­le­maal af­beel­din­gen van het per­so­na­ge Smé­a­gol. Smé­a­gol is een vro­lijk, aar­dig per­soon. Smé­a­gol liegt niet, be­driegt nie­mand en pro­beert niet an­de­ren te ma­ni­pu­le­ren. Hij is niet slecht, kwaad­aar­dig of kwaad­wil­lend. Dat oen Ri­fat Çe­tin in 2014 en­ke­le me­me-af­beel­din­gen op Twit­ter plaat­se waar­bij Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip

Er­do­gan werd neer­ge­zet als Gol­lum, het ko­bold-ach­tig we­zen­tje uit Lord of the

Rings, had hij geen en­kel idee hoe ern­stig de ge­vol­gen zou­den zijn. Er­do­gan kon er niet be­paald om la­chen. Wat hij wel kon, was een hoop ad­vo­ca­ten op Çe­tin af­stu­ren.

In Tur­kije wordt niet be­paald hard ge­la­chen om po­li­tie­ke sa­ti­re, voor­al niet door po­li­ti­ci. Ar­ti­kel 299 van het Turk­se Wet­boek van Straf­recht sti­pu­leert dat ie­mand die de pre­si­dent be­spot­te­lijk maakt, tot vier jaar ge­van­ge­nis­straf kan krij­gen. Een ar­ti­kel dat ove­ri­gens gro­ten­deels werd ge­ne­geerd tot­dat Er­do­gan aan de macht kwam.

In de af­ge­lo­pen ja­ren zijn er een klei­ne 2000 rechts­za­ken ge­weest van men­sen die Er­do­gan be­la­che­lijk zou­den heb­ben ge­maakt, waar­on­der een voor­ma­li­ge

Miss Tur­kije. In mei 2016 werd Mer­ve Buyuks­a­rac ver­oor­deeld tot een voor­waar­de­lij­ke cel­straf van 14 maan­den. Zij had op In­st­agram een sa­ti­risch ge­dicht ge­post dat zin­speel­de op Er­do­gan.

Een maand la­ter werd Ri­fat Çe­tin ver­oor­deeld voor zijn Gol­lum-me­mes, maar liefst twee jaar na­dat hij ze op de so­ci­a­le me­dia had ge­post. Hij kreeg een voor­waar­de­lij­ke ge­van­ge­nis­straf van 12 maan­den, met een proef­tijd van vijf jaar. Tot zijn ont­stel­te­nis werd hem ook de om­gang met zijn kin­de­ren ont­zegd. Çe­tin ver­klaar­de dat hij het von­nis wil­de aan­vech­ten, om­dat hij de fo­to’s had ge­post op het mo­ment dat Er­do­gan nog mi­nis­ter-pre­si­dent was en nog geen pre­si­dent. Ar­ti­kel 299 zou daar­om niet van toe­pas­sing zijn.

Çe­tin was niet het eer­ste slacht­of­fer van de licht­ge­raak­te pre­si­dent. De Turk­se zijn ka­rak­ter­ei­gen­schap­pen die al­le­maal Gol­lum toe­be­ho­ren, die je nooit met Smé­a­gol moet ver­war­ren.”

Een op­val­lend gro­te groep land­ge­no­ten sprak hun steun uit voor dr. Çift­çi op so­ci­a­le me­dia, on­danks de har­de – en hu­mor­lo­ze – lijn die Pre­si­dent Er­do­gan neemt.

WAAR TUR­KIJE WAN­NEER 2014-2016

Zoek de tien ver­schil­len: de fo­to’s die Dr. Bil­gin Çift­çi van Smé­a­gol en Pre­si­dent Er­doğan op so­ci­a­le me­dia post­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.