THE COSBY SHOW

De emo­ties lie­pen hoog op toen de be­ken­de ko­miek Bill Cosby na te zijn be­schul­digd van aan­ran­ding, vrij­uit ging na­dat de rech­ter de rechts­zaak nie­tig ver­klaar­de.

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD -

Nor­ris­to­wn, Pen­n­syl­vania, 17 ju­ni 2017

In de zaak waar­in Cosby werd be­schul­digd van aan­ran­ding, ver­klaar­de de ju­ry na een be­raad van 52 uur dat ze niet tot een una­niem von­nis kon ko­men. In 2014 heb­ben tien­tal­len vrou­wen zich ge­meld met aan­tij­gin­gen dat de voor­ma­li­ge ster van The Cosby Show ze in de pe­ri­o­de van 1965 tot 2008 zou heb­ben aan­ge­rand.

In veel ge­val­len was het al zo lang ge­le­den, dat het was ver­jaard. Uit­ein­de­lijk stond Cosby te­recht voor drie ge­val­len van sek­su­eel ge­weld­da­di­ge aan­ran­ding. De claim van And­rea Con­stand was uit­ein­de­lijk de eni­ge van de drie die stand hield. Zij be­weer­de dat de ac­teur en ko­miek in 2004 haar in haar huis in Phi­l­a­delp­hia met een an­ti­his­ta­mi­ne had be­dwelmd en ver­vol­gens had ver­kracht. Ze ver­klaar­de on­der ede dat ze twee­maal de avan­ces van Cosby had af­ge­we­zen, tot­dat hij haar op een avond pil­len gaf, waar­van hij be­weer­de dat ze na­tuur­lij­ke stof­fen be­vat­ten die haar zou­den hel­pen sla­pen. Cosby ont­ken­de de aan­tij­gin­gen en be­weer­de dat hun sek­su­e­le re­la­tie met we­der­zijd­se in­stem­ming was. And­rea Con­stand werd in de rechts­zaal en­ke­le uren on­der­vraagd. Door en­ke­le te­gen­strij­dig­he­den in haar ant­woor­den was de ju­ry van ze­ven man­nen en vijf vrou­wen ver­deeld. Zij kwa­men niet tot een una­niem oor­deel, waar­door de zaak nie­tig werd ver­klaard en Cosby vrij­uit ging. Bui­ten de raads­zaal be­weer­de Cosby’s pu­bli­cist And­rew Wy­att dat het von­nis een “vol­le­di­ge over­win­ning” was voor zijn cli­ënt.

In april 2018 werd Cosby als­nog schul­dig be­von­den aan de drie aan­klach­ten. Er hangt hem nu een ge­van­ge­nis­straf van 30 jaar bo­ven het hoofd. De rech­ter zal eind sep­tem­ber 2018 uit­spraak doen. Wordt ver­volgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.