OPE­RA­TIE: HEL­TER SKEL­TER

MANSONS PLAN WAS OM DE SCHULD VAN DE­ZE MOOR­DEN OP AFRO-AME­RI­KA­NEN AF TE SCHUI­VEN.

Real Crime (Netherlands) - - DE STAAT VS CHARLES MANSON -

Ga­ry Hin­man

De mu­ziek­le­raar en voor­ma­li­ge drugs­dea­ler werd ge­mar­teld en neer­ge­sto­ken door de Fa­mi­ly, hoe­wel de moord zelf door niet-fa­mi­ly-lid Bob­by Beau­so­leil werd uit­ge­voerd. Manson sneed met een zwaard Hin­mans oor af.

Sha­ron Ta­te & Paul Po­lan­ski

De Hol­ly­wood­ac­tri­ce en haar on­ge­bo­ren zoon, Paul Po­lan­ski, wer­den dood­ge­sto­ken door Tex Wat­son, ter­wijl Susan At­kins haar vast­hield. Ta­te huil­de om haar moe­der ter­wijl ze op bru­te wij­ze werd ver­moord.

Abi­gail Fol­ger

So­ci­a­li­te en erf­ge­na­me Fol­ger werd eerst neer­ge­sto­ken door Pa­tri­cia Kren­win­kel op een gras­veld bij het huis. Om­dat Pa­tri­cia on­ze­ker was of ze goed werk had ge­le­verd, vroeg ze Tex Wat­son om het af te ma­ken.

Jay Se­bring

Ce­le­bri­ty-kap­per Jay Se­bring was een voor­ma­lig vriend­je van Ta­te. Ook na hun re­la­tie ble­ven ze vrien­den. Net als de an­de­ren had hij over­al steek­won­den. Rond zijn hoofd zat een hand­doek die met een koord was vast­ge­knoopt.

Ste­ven Pa­rent

Pa­rent stierf als eer­ste. Wat­son schoot van­uit het niets vier ko­gels op hem af toen hij Cie­lo Dri­ve uit­kwam na een be­zoek aan Wil­li­am Gar­ret­son, een ken­nis die in het pen­si­on woon­de.

Le­no La­bi­an­ca

Manson maak­te Le­no La­bi­an­ca, die op de bank in de woon­ka­mer sliep, wak­ker en in­stru­eer­de daar­na de an­de­ren hoe ze moesten door­gaan. Wat­son ver­moord­de Le­no en kerf­de het woord ‘war’ (oor­log) in zijn buik.

Do­nald Shea Wo­j­ciech Fry­kow­ski

Fry­kow­ski was een vriend van Ro­man Po­lan­ski en Fol­gers vriend­je. Tot moes ge­sla­gen, wist hij nog op te staan en pro­beer­de hij te vluch­ten. Hij werd door Wat­son meer­de­re ke­ren be­scho­ten en ge­sto­ken.

Ro­se­ma­ry La­bi­an­ca

Toen de moor­de­naars aan­kwa­men, lag Ro­se­ma­ry La­bi­an­ca te sla­pen. Ze werd vast­ge­bon­den en kreeg een kus­sen­sloop over haar hoofd. Kren­win­kel, Wat­son en Van Hou­ten sta­ken om de beurt op Ro­se­ma­ry in. Ze had 41 steek­won­den. Manson be­val Shea te do­den, om­dat hij dacht dat hij ver­ant­woor­de­lijk was voor een po­li­tie-in­val op de ranch. Shea’s li­cha­me­lij­ke res­ten wer­den pas in 1977 ge­von­den, maar ver­schil­len­de le­den wer­den al in 1971 voor zijn moord ver­oor­deeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.