CREEPY CRAWLERS

MANSON PRE­SEN­TEER­DE ZIJN SPEL ‘CREEPY CRAWLING’ ALS EEN MA­NIER OM NIETSVERMOEDENDE BE­WO­NERS VAN BUI­TEN­WIJ­KEN TE TERRORISEREN, MAAR HAD DAAR EEN NOG DUISTERDER DOEL MEE VOOR OGEN.

Real Crime (Netherlands) - - DE STAAT VS CHARLES MANSON -

Vin­cent Bu­gli­o­si zag Mansons ra­re spel om in hui­zen in te bre­ken, meu­bels te ver­plaat­sen of zich op ta­pij­ten te ont­las­ten — door Fa­mi­ly-lid Susan At­kins ‘creepy crawling’ ge­noemd — als re­pe­ti­ties voor la­te­re moor­den. Ze sloe­gen toe in hui­zen in ver­schil­len­de wij­ken van San Fer­nan­do. Een van de nach­te­lij­ke ex­cur­sies voer­de een keer naar de wo­ning van Jo­hn en Mi­chel­le Phil­lips van de po­pu­lai­re pop­groep The Ma­mas and the Pap­as.

Manson ge­bruik­te zijn creepy-craw­ling­spel om de le­den te tes­ten. Wie was er klaar voor om zijn be­ve­len uit te voe­ren zon­der te vra­gen naar het wat en waar­om? Hij was een ex­pert in ma­ni­pu­la­tie en liet be­paal­de per­so­nen ge­lo­ven dat ze de on­der­be­vel­heb­bers wa­ren. Hij speel­de op die ma­nier Bru­ce Da­vis en Tex Wat­son te­gen el­kaar uit.

Ma­ry Brun­ner, de eer­ste ‘dis­ci­pel’ — bij ge­brek aan een be­ter woord — heeft al­tijd ge­loofd dat ze Mansons fa­vo­rie­te meis­je was. Dit idee werd nog ver­sterkt toen ze be­viel van zijn zoon.

Manson naast pro-deoad­vo­caat Fre­de­rick Schae­fer. Een van Mansons tac­tie­ken om het pro­ces te ver­tra­gen be­stond uit het ter dis­cus­sie stel­len van de kwa­li­teit van zijn ad­vo­ca­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.