VOOR­BEELD STEL­LEN

HOOVER GE­BRUIK­TE DE LI­CHA­MEN OM HET BU­REAU OF IN­VES­TI­GA­TI­ON (BOI) TE PRO­MO­TEN, MAAR HAD WEI­NIG RES­PECT VOOR DE DO­DEN.

Real Crime (Netherlands) - - VAN MINUUT TOT MINUUT -

Hoover had po­si­tie­ve pu­bli­ci­teit no­dig om de re­pu­ta­tie en ge­loof­waar­dig­heid van het nog jon­ge BOI op te vij­ze­len. Het pu­bliek moest we­ten dat er werd ge­stre­den te­gen de mis­daad­golf die de VS over­spoel­de. Om zijn her­vor­min­gen door te druk­ken en cri­ti­ci de mond te snoe­ren, maak­te Hoover dui­de­lijk dat zijn BOI er al­les aan deed om mis­da­di­gers voor de rech­ter te sle­pen.

Dit deed hij niet al­tijd op een res­pect­vol­le ma­nier. Vaak wer­den de li­cha­men van be­ruch­te volks­vij­an­den, zo­als Jo­hn Dil­lin­ger en ‘Pret­ty Boy’ Floyd, aan het pu­bliek ge­toond. Hoover no­dig­de jour­na­lis­ten uit om de li­cha­men te be­kij­ken. Hij was be­reid om de meest on­sma­ke­lij­ke voor­beel­den te stel­len, al­les om het BOI als ge­loof­waar­di­ge mis­daad­be­strij­ders te pro­fi­le­ren.

Er kwa­men dui­zen­den men­sen af op de li­cha­men van Dil­lin­ger, Bon­nie en Cly­de, Floyd en ve­le an­de­ren. Hun li­cha­men la­gen te kijk op snij­ta­fels of in open kis­ten in mor­tu­a­ri­ums en bij be­gra­fe­nis­on­der­ne­mers.

Bo­ven: Floyds le­ven was ge­weld­da­dig, zijn dood sma­ke­loos en mens­ont­e­rend. Zijn li­chaam werd ten­toon­ge­steld na­dat hij in 1934 tij­dens een schiet­par­tij was ge­sneu­veld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.