OP­KOMST VAN G-MEN

ZO­WEL DE PERS ALS HET PU­BLIEK EIS­TE DAT ER EEN EIN­DE KWAM AAN DE MIS­DAAD­GOLF. HOOVER WAS VAST­BE­SLO­TEN DAT TE DOEN.

Real Crime (Netherlands) - - VAN MINUUT TOT MINUUT -

De pu­blie­ke ver­ont­waar­di­ging was on­ge­kend en hielp

Hoover om zijn Bu­reau of In­ves­ti­ga­ti­on (BOI) om te vor­men van een in­com­pe­ten­te en soms cor­rup­te or­ga­ni­sa­tie tot de le­gen­da­ri­sche in­stel­ling die het nu is. Het BOI kreeg nieu­we be­voegd­he­den en werd in 1935 het Fe­deral Bu­reau of In­ves­ti­ga­ti­on (FBI). Hoover voer­de stren­ge toe­la­tings­ei­sen in, plus wa­pen­trai­ning en strak­ke dis­ci­pli­ne. Agen­ten moesten jon­ge, fit­te man­nen met een ac­coun­tan­cy- of rech­ten­op­lei­ding zijn. De FBI ba­seer­de zich op een we­ten­schap­pe­lij­ke aan­pak van po­li­tie­werk. Het mis­daad­la­bo­ra­to­ri­um werd een we­reld­be­roem­de in­stel­ling.

De spe­ci­a­le agen­ten kre­gen of­fi­ci­ë­le toe­stem­ming om wa­pens te dra­gen — en te ge­brui­ken. Het werd il­le­gaal om staats­gren­zen over te vluch­ten, wat be­te­ken­de dat gang­sters niet lan­ger aan hun ach­ter­vol­gers kon­den ont­snap­pen. Moord, ont­voe­ring en bank­over­val­len wer­den fe­de­ra­le mis­da­den. Agen­ten kre­gen een lan­de­lij­ke ar­res­ta­tie­be­voegd­heid en had­den de lo­ka­le po­li­tie niet no­dig om ar­res­ta­ties te ver­rich­ten.

Tij­dens de don­ke­re ja­ren twin­tig en der­tig kre­gen de spe­ci­a­le agen­ten de le­gen­da­ri­sche bij­naam ‘G-men’, een af­kor­ting van ‘Govern­ment Men’. Waar­schijn­lijk heeft Hoovers pr-team die naam ge­ïn­tro­du­ceerd en niet, zo­als vaak wordt be­weerd, de gangster Ge­or­ge ‘Ma­chi­ne Gun’ Kel­ly.

Wat de man­nen ach­ter het bloed­bad be­treft: Mil­ler werd op 29 no­vem­ber 1933 bui­ten De­troit ver­moord te­rug­ge­von­den. Floyd groei­de uit tot volks­vij­and num­mer één en werd op 22 ok­to­ber 1934 ver­moord. Ri­chet­ti werd op 10 ok­to­ber 1934 op­ge­pakt en kreeg de dood­straf voor de moord op Her­man­son.

Ri­chet­ti stierf uit­ein­de­lijk op 7 ok­to­ber 1938 in de nieu­we gas­ka­mer van Mis­sou­ri. Ga­la­tas, Mul­loy, Stac­ci en Far­mer wer­den al­le­maal ver­oor­deeld voor de be­vrij­dings­po­ging, maar niet voor het bloed­bad. Ze kre­gen een ge­van­ge­nis­straf van twee jaar en een boe­te van $ 10.000.

Dat al­les gaf ook de aan­zet tot het be­rucht­ste pronk­stuk van Hoovers ‘Oor­log te­gen de mis­daad’. Dat was een plek waar­van Hoover ge­loof­de dat het zelfs de groot­ste mis­da­di­ger zou bre­ken: Al­cat­raz.

Bo­ven: Adam Ri­chet­ti was een vrij on­be­lang­rij­ke cri­mi­neel. Het bloed­bad van Kansas Ci­ty was ei­gen­lijk het eni­ge ‘hoog­te­punt’ in zijn loop­baan, maar zou hem zijn le­ven kos­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.