FEIT EN FIC­TIE

Real Crime (Netherlands) - - VAN MINUUT TOT MINUUT -

Het is als­of ie­der­een deel van de Jim­my Hof­fa­my­the wil uit­ma­ken. Com­plot­den­kers en des­kun­di­gen in ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad heb­ben ver­schil­len­de idee­ën rond zijn lot ge­lan­ceerd, maar Hof­fa’s voor­ma­li­ge me­de­gang­sters heb­ben het mees­te stof op­ge­wor­pen. Bij­na ie­der jaar komt er weer een an­de­re mis­da­di­ger op de prop­pen met in­for­ma­tie over de lo­ca­tie van Hof­fa’s li­chaam of over wat er nu echt is ge­beurd. Maar voor geen van de be­we­rin­gen is ge­noeg be­wijs ge­le­verd om de zaak op te los­sen. Een men­gel­moes van ver­ha­len waar­in fei­ten en fic­tie door el­kaar heen lo­pen, in com­bi­na­tie met een zee aan spe­cu­la­ties, ver­troe­be­len de wer­ke­lijk­heid. Veer­tig jaar na da­to tas­ten de hand­ha­vers van de wet nog steeds in het duis­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.