OP ZOEK NAAR BLOED

KÜR­TENS DRIJF­VE­REN WA­REN COM­PLEX EN LIJ­KEN BI­ZAR, ZELFS VOOR EEN SE­RIE­MOOR­DE­NAAR. PSY­CHO­LOOG KA­THER­I­NE RAMSLAND GAF RE­AL CRIME IETS MEER IN­ZICHT IN HET COM­PUL­SIE­VE GE­DRAG VAN DE VAMPIER.

Real Crime (Netherlands) - - DE VAMPIER VAN DÜSSELDORF -

Hoe be­lang­rijk was bloed bij zijn mis­da­den? Was het echt een fe­tisj of had de me­dia hem slechts in een zucht naar sen­sa­tie de bij­naam ‘Vampier’ ge­ge­ven?

We kun­nen al­leen maar af­gaan op wat hij zelf heeft ge­zegd, maar hij be­schrijft zijn aan­drif­ten re­de­lijk ge­de­tail­leerd. Ge­ba­seerd op de won­den die hij toe­bracht, die lou­ter dien­den om meer bloed te la­ten vloei­en, lijkt het om wer­ke­lij­ke pa­ra­fi­lie te gaan. Om tot de­ze con­clu­sie te ko­men, ge­bruik ik al­leen wat hij in zijn ge­sprek­ken met Karl Berg heeft ver­teld, niet de ver­ha­len in de me­dia. Hij had niet een be­paald ty­pe slacht­of­fer in ge­dach­ten, dus werd hij ge­dre­ven door iets an­ders. Hij hield er­van an­de­ren in zijn macht te heb­ben, voor­al door mid­del van ver­krach­ting en wur­ging. Hij hield van de strijd. Hij vond geen vol­doe­ning (zei hij) in het ver­bran­den van een li­chaam. Wel hield hij van ste­ken. Hoe­wel hij toe­gaf dat hij soms van het bloed had ge­proefd, leek hij voor­al op­ge­won­den te ra­ken van het ho­ren en het zien van bloed. Dus ook al was hij op zoek naar bloed, hij vol­deed niet aan de ei­sen voor de pa­ra­fi­lie vam­pi­ris­me.

Hij be­schrijft dat de gang naar het graf van Ma­riah Hahn hem be­vre­di­ging gaf, om­dat hij wist wat daar on­der de grond lag. Was hij trots op zijn moor­den?

Ik weet niet of hij trots was, maar hij hield ze­ker van het machts­ge­voel dat zijn ge­hei­men hem ga­ven. Het idee dat seriemoordenaars een ken­mer­ken­de ‘kunst­vorm’ han­te­ren, kwam pas op aan het ein­de van de twin­tig­ste eeuw. Kür­ten was ver­slaafd aan het moor­den van­we­ge de sek­su­e­le be­vre­di­ging. Waar­om denkt u dat hij Ma­ria Bud­lick wel liet gaan ter­wijl hij haar aan het wur­gen was?

Niet om­dat hij op­ge­pakt wil­de wor­den. Dat idee is een my­the. Hij dacht mis­schien dat ze te zwak of te bang was om iets te­gen hem te on­der­ne­men. Ze was niet de eer­ste vrouw die hij liet gaan na een aan­val. Wel­licht dacht hij dat hij vei­lig was, om­dat hij er al eer­der mee was weg­ge­ko­men. Narcistische im­mu­ni­teit is een ver­schijn­sel dat op­treedt wan­neer een mis­da­di­ger ge­looft dat hij on­kwets­baar is. Dit lijkt me waar­schijn­lij­ker dan dat Kür­ten on­be­wust op­ge­pakt wil­de wor­den.

BIO KA­THER­I­NE RAMSLAND Fo­ren­sisch psy­cho­loog

Ramsland is hoog­le­raar fo­ren­si­sche psy­cho­lo­gie aan de Desa­les Uni­ver­si­ty in Pen­n­syl­vania en heeft ve­le boe­ken en ar­ti­ke­len over seriemoordenaars ge­schre­ven. Het po­pu­lai­re boek The Mind of a Mur­de­rer: Pri­vi­le­ged Ac­cess to De­mons That Dri­ve Ex­tre­me Vi­o­len­ce is ver­krijg­baar bij Prae­ger Pu­blis­hers en op Ama­zon.

On­der: De­ze zaak heeft veel films en boe­ken ge­ïn­spi­reerd, waar­on­der M van Fritz Lang, dat ging over de fic­tie­ve kin­der­moor­de­naar Hans Bec­kert. De film werd een paar we­ken voor Kür­tens exe­cu­tie uit­ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.