IK AL­LEEN MET PA­PA

Real Crime (Netherlands) - - DODELIJKE DUIKELING -

Psy­cho­lo­gen die Clottemans on­der­zoch­ten, be­toog­den dat ze ken­mer­ken van een Elek­tra­com­plex ver­toon­de. De­ze psy­cho­sek­su­e­le af­wij­king werd in 1913 door Carl Jung be­schre­ven als de vrou­we­lij­ke te­gen­han­ger van het Oe­di­pus­com­plex (de wens van een jon­gen om de plaats van zijn va­der in te ne­men).

Clottemans was on­ge­veer twin­tig jaar jon­ger dan Van Do­ren en So­mers. Vol­gens de psy­cho­lo­gen leek de re­la­tie die zij met hen had sterk op een ou­der-kind­re­la­tie. Ze had haar va­der op jon­ge leef­tijd ver­lo­ren en haar re­la­tie met So­mers werd be­schre­ven als zeer sek­su­eel en sterk af­han­ke­lijk. Toen ze be­greep dat Van Do­ren tus­sen haar en So­mers in stond, moest ze haar wel uit de weg rui­men.

De naam van het com­plex is ont­leend aan een Griek­se my­the waar­in prin­ses Elek­tra haar moe­der doodde uit wraak, om­dat die haar va­der had ver­moord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.