JACK THE RIPPER MU­SE­UM

Real Crime (Netherlands) - - REVIEWS - LO­CA­TIE: CABLE STREET 12, LON­DEN EN­TREE: £12 AAN DE DEUR, £10 ON­LI­NE

In het hart­je van de Lon­den­se wijk Whi­techa­pel staat een Vic­to­ri­aans he­ren­huis waar al­les draait om een grim­mi­ge pe­ri­o­de uit de En­gel­se ge­schie­de­nis. Zo­dra je door de deur loopt, ver­laat je druk­te van de straat en stap je in de we­reld van flik­ke­ren­de olie­lam­pen en tik­ken­de klok­ken uit het Vic­to­ri­aan­se Lon­den. De ge­zel­li­ge sfeer ver­sterkt het on­der­buik­ge­voel van drei­gend ge­vaar: dit is de we­reld van Jack the Ripper, die in el­ke scha­duw zou kun­nen schui­len.

Als je de trap op­loopt, ma­ken het ta­pijt en be­hang plaats voor een vol­le­dig an­de­re scè­ne: je be­vindt je op het kou­de en don­ke­re Mi­tre Squa­re. In de ver­te hoor je de stem­men van dron­ken lie­den in de plaat­se­lij­ke pub, maar ook de voet­stap­pen van ie­mand die zich in het don­ker snel uit de voe­ten maakt. Jack the Ripper heeft toe­ge­sla­gen en agent Ed­ward Wat­kins heeft zo­juist het ver­mink­te li­chaam van Ca­ther­i­ne Ed­do­wes aan­ge­trof­fen. De ge­wel­di­ge com­bi­na­tie van ge­luids- en licht­ef­fec­ten roept het gru­we­lij­ke ge­beu­ren op su­blie­me wij­ze op, maar je hoeft je geen zor­gen te ma­ken dat al­les al te re­a­lis­tisch in beeld wordt ge­bracht. Bij dit mu­se­um draait het al­le­maal om het over­bren­gen van het ge­voel van het lou­che en ar­moe­di­ge Lon­den van de 19e eeuw, waar­in Jack the Ripper keer op keer kon toe­slaan. El­ke ver­die­ping ver­telt een an­der deel van het ver­haal. Op de twee­de ver­die­ping stap je in een sa­lon van een net he­ren­huis waar je een 3D-puz­zel kunt op­los­sen. Ama­teur­de­tec­ti­ves ko­men aan hun trek­ken en kun­nen hun ken­nis van Jack the Ripper op de proef stel­len. Je ont­dekt er de schet­sen van Wal­ter Sic­kert, ana­to­mi­sche dia­gram­men, vrij­met­se­laars­ge­wa­den, een por­tret van de moe­der van Fran­cis Tum­blety en zelfs kaart­jes voor een the­a­ter­voor­stel­ling van Dr. Jec­ky­ll & Mr. Hy­de. Hoe meer je er­van af­weet, hoe meer je zult zien.

Heu­se ‘Rip­pe­r­o­lo­gen’ zul­len met na­me ge­ïn­te­res­seerd zijn in de der­de ver­die­ping, waar ze per­soon­lij­ke be­zit­tin­gen van agent Wat­kins aan­tref­fen. Een ril­ling loopt je door het lijf als je de daad­wer­ke­lij­ke po­li­tie­fluit ziet waar de agent op blies toen hij Ca­ther­i­ne vond.

Het mu­se­um is niet een glo­ri­fi­ca­tie van de bru­te moor­den die Jack de Ripper heeft ge­pleegd. Op de vier­de ver­die­ping be­treed je de ar­moe­di­ge slaap­ka­mer van Ma­ry Ja­ne Kel­ly en haar col­le­ga’s. Het brengt niet al­leen de gru­we­lij­ke da­den van Jack the Ripper goed in beeld, maar is ook een in­druk­wek­kend re­laas van de schrij­nen­de ar­moe­de die heerste in het En­ge­land van de 19e eeuw en de des­in­te­res­se die de maat­schap­pij had voor het lot van de­ze vrou­wen.

Het mu­se­um biedt veel meer dan het spek­ta­kel van een se­rie­moor­de­naar. Je vangt een glimp op van het le­ven dat zijn slacht­of­fers heb­ben ge­leid voor­dat ze zijn prooi wer­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.