WAAR­OM VER­MOOR­DEN ZE KIN­DE­REN?

Kun je ’s nachts rus­tig sla­pen als je over­dag er­va­ren kin­der­ver­krach­ters on­der ogen komt en diep­gaan­de ge­sprek­ken met ze voert? Psy­cho­loog Dr. Al Car­lis­le ver­telt over zijn er­va­rin­gen met twee weer­zin­wek­ken­de moor­de­naars.

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD - Tekst Ta­ni­ta Mat­thews

De psy­cho­loog die Ted Bun­dy be­oor­deel­de be­spreekt zijn twee meest ver­ont­rus­ten­de za­ken.

Dr. Al Car­lis­le heeft een groot deel van zijn car­ri­è­re ge­wijd aan het kwaad. Hij voer­de uit­een­lo­pen­de ge­sprek­ken met di­ver­se moor­de­naars; van de be­ruch­te se­rie­moor­de­naar Ted Bun­dy, tot de min­der be­ken­de, maar net zo slech­te over­val­lers van een ste­reo­win­kel in Utah die in 1974 ge­gij­zel­den dwon­gen goot­steen­ont­stop­per te drin­ken. Re­al Cri­me sprak de psy­cho­loog over zijn in­ter­views met de kin­der­mis­brui­kers en -moor­de­naars West­ley Al­lan Dodd en Arthur Gary Bis­hop. Hij vroeg hen de pran­gen­de vraag: waar­om heb je dit ge­daan?

Tus­sen sep­tem­ber en ok­to­ber 1989 liet Dodd een spoor van lij­ken ach­ter in de sta­ten Washington en Ore­gon. Drie jon­ge slacht­of­fers wer­den on­der­wor­pen aan gru­we­lijk misbruik en dien­den als “me­di­sche test­sub­jec­ten” in zijn kel­der. En­ke­le ja­ren eer­der, van ok­to­ber 1979 tot ju­li 1983, dood­de Bis­hop vijf jon­ge jon­gens in Utah. Van bij­na elk mis­han­deld slacht­of­fer zijn fo­to’s ge­von­den, ie­der een unie­ke toe­voe­ging aan Bis­hops mis­se­lijk­ma­ken­de fo­to­col­lec­tie.

De man­nen gre­pen el­ke mo­ge­lijk­heid aan om hun ac­ties keer op keer uit te voe­ren. Des­on­danks be­ken­den bei­de man­nen in een oog­wenk, zon­der ook maar een cel­muur te heb­ben aan­ge­raakt. De moor­de­naars ko­zen voor een snel­le exe­cu­tie toen ze schul­dig wer­den be­von­den. Wat be­weegt ie­mand om dit ge­drag te wil­len be­grij­pen en elk duis­ter de­tail van de­ze mis­da­den te door­spit­ten?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.