ON­DER DE OP­PER­VLAK­TE

On­der het glad­de op­per­vlak van het in­ter­net schuilt een berg aan on­grijp­ba­re en duis­te­re con­tent.

Real Crime (Netherlands) - - ANDERS BREIVIK -

HET OP­PER­VLAK: “CLEARNET”

De mees­te web­si­tes zit­ten aan de op­per­vlak­te: de plek­ken waar je nor­ma­li­ter komt. Hier vind je bij­voor­beeld so­ci­al­m­e­dia-si­tes, zoek­ma­chi­nes en Wi­ki­pe­dia-ar­ti­ke­len.

NI­VEAU 1: “SURFACE WEB”

Ni­veau 1 om­vat hoofd­za­ke­lijk si­tes waar je mis­schien al­leen via een zoek­ma­chi­ne komt. Je vindt hier bij­voor­beeld bul­le­tin­boards, pri­vé-web­si­tes en win­kel­si­tes.

NI­VEAU 2: “NIET-GE­ÏN­DEXEERD WEB”

Op het twee­de ni­veau in de hi­ë­rar­chie vind je web­si­tes die door zoek­ma­chi­nes nor­ma­li­ter ver­bor­gen wor­den. Vaak kom je er al­leen via mond-tot-mond re­cla­me. Je vindt hier bij­voor­beeld ano­nie­me fo­rums en dien­sten om il­le­ga­le be­stan­den te de­len.

PROXY-DIENST VER­EIST VOOR­BIJ DIT PUNT

Als je ni­veau 3 of la­ger in de hi­ë­rar­chie wilt be­zoe­ken, is het ver­stan­dig (en nood­za­ke­lijk) om spe­ci­a­le soft­wa­re te ge­brui­ken die helpt je lo­ca­tie te ver­ber­gen.

NI­VEAU 3: “DEEP WEB”

Ni­veau 3 wordt voor­al be­volkt door hac­kers of ge­bruikt voor por­no­gra­fi­sche doel­ein­den. Hier vind je hac­king-in­struc­ties en fo­to’s van il­le­ga­le pornografie.

TOR OF SOORT­GE­LIJ­KE DIEN­STEN VOOR­BIJ DIT PUNT

Hoe­wel je ook ni­veau 3 kunt om­schrij­ven als een grijs ge­bied als het gaat om de le­ga­li­teit, zijn web­si­tes voor­bij dit punt hoogst il­le­gaal en zijn ze al­leen toe­gan­ke­lijk met cryp­to­gra­fi­sche soft­wa­re zo­als het Tor-net­werk.

NI­VEAU 4: “DARKWEB”

Om op dit ni­veau te kun­nen ope­re­ren is op zijn minst eni­ge tech­ni­sche ken­nis no­dig. Dit is de on­der­we­reld van het in­ter­net, waar je al­ler­lei zwar­te mark­ten aan­treft zo­als wij­len Silk Road.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.